New Page 3

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UBP5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 - ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12) je Občinski svet Občine Gorje na svoji 2. dopisni seji dne 17.3.2014 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA GORJE

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje (Uradni list RS, št. 22/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/12 in 21/12 – popr.) se v besedilu prvega člena številka naslova sedeža občine spremeni, tako da se po novem glasi: »6 b«.

2. člen

V četrtem členu odloka se besedilo člena spremeni, tako da se po novem glasi:

"4. člen

V sestavi zavoda deluje vzgojnovarstvena enota – Enota »Vrtec Gorje«, in sicer na lokaciji Zgornje Gorje 44, 4247 Zgornje Gorje (v nadaljnjem besedilu: enota vrtec). Enota vrtec deluje tudi na lokaciji osnovne šole. Enota vrtec nima pooblastil v pravnem prometu."

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-0003/2014-7

Datum: 17.3.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan