New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Nazarje ( UG ZSO št. 2/2011-UPB1  in št. 11/2012) je Občinski svet  Občine Nazarje na 25. seji, dne 14. 12. 2017 sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU

OBČINE NAZARJE ZA LETO 2019

 

1.         Splošna določba

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Nazarje za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2.         Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni pod kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.642.792,00

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.370.815,00

70

DAVČNI PRIHODKI

2.031.775,00

700

Davki na dohodek in dobiček

1.632.555,00

703

Davki na premoženje

340.100,00

704

Domači davki na blago in storitve

59.100,00

706

Drugi davki

20,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

339.040,00

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

260.690,00

711

Takse in pristojbine

2.300,00

712

Globe in druge denarne kazni

2.100,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

714

Drugi nedavčni prihodki

73.950,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

140.000,00

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

57.000,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

83.000,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

131.977,00

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

131.977,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

3.079.422,00

40

TEKOČI ODHODKI

961.872,00

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

165.952,00

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

23.005,00

402

Izdatki za blago in storitve

742.915,00

403

Plačila domačih obresti

0,00

409

Rezerve

30.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI

906.047,00

410

Subvencije

32.150,00

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

575.200,00

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

79.579,00

413

Drugi tekoči domači transferi

219.118,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

802.503,00

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

802.503,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

409.000,00

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

46.000,00

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

363.000,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-436.630,00

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

0,00

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

48.977,00

50

ZADOLŽEVANJE

48.977,00

500

Domače zadolževanje

48.977,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

12.322,00

55

ODPLAČILA DOLGA

12.322,00

550

Odplačila domačega dolga

12.322,00

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-399.975,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

36.655,00

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

436.630,00

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

400.000,00

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in pod konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - pod kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Nazarje.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.         Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - pod konta.

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1.    Požarne takse po 59. členu  Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namene, določene po tem zakonu in drugi prihodki, ki jih določi občina

2.    Taksa za obremenjevanje voda

3.    Taksa za obremenjevanje okolja

4.    Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije

5.    Prihodki od podeljenih koncesij

6.    Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest

7.    Komunalni prispevki

8.    Najemnine prejete od oddaje infrastrukture v najem  ( vodovod, toplovod, kanalizacija)

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med podprogrami v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika, župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše  javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

·       1.  v letu 2020 70%  navedenih pravic porabe in

·       2.  v ostalih prihodnjih letih 30%  navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

 

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1.    proračunska rezerva, oblikovana po ZJF

2.    županova rezerva

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini  25.000 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

O uporabi županove rezerve odloča župan.

 

4.         Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja države

 

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine in sicer največ do skupne višine 400,00 eurov .

 

5.         Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 190.000 eur.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter  javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Nazarje, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic  80.000 eurov.

 

11. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv  se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 150.000 eurov po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2019 ne smejo izdajati poroštev.

 

12 člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2019 zadolži do višine 5% zadnjega sprejeta proračuna.

 

6.         Prehodne in končne določbe

 

13. člen

(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Nazarje v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin .

 

Številka: 032-0007/2014-25

Datum: 14.12.2017

 

 

Občina Nazarje

 

Matej Pečovnik, župan