New Page 1

Na podlagi 76.a člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16) in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16) je Občinski svet Občine Gornji Grad na svoji 15. seji, dne 21. 07. 2016, sprejel naslednji

 

SKLEP

O SPREJEMU IZJAVE O SEZNANITVI Z VIŠINO FINANČNEGA JAMSTVA IN ODGOVORNOSTJO ZAGOTAVLJANJA IZVIRNIH NALOG OBČINE ZA ZAPRTJE IN IZVAJANJE UKREPOV PO ZAPRTJU ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV BOČNA – PODHOM V OBČINI GORNJI GRAD

 

1. člen

Občine, nekdanje solastnice oz. uporabnice odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna – Podhom v občini Gornji Grad izjavljajo, da so seznanjene z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom za celotno obdobje zapiranja odlagališča in v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna – Podhom v občini Gornji Grad, v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).

 

2. člen

Skupno finančno jamstvo se razdeli po občinah v naslednjih deležih:

Občina Gornji Grad                            19,17 %

Občina Nazarje                                 19,02 %

Občina Ljubno                                   19,30 %

Občina Luče                                      11,06 %

Občina Solčava                                  3,82 %

Občina Mozirje                                  17,60 %

Občina Rečica ob Savinji                    10,03%

Ključ je skupna količina odloženih odpadkov iz posameznih občin, ki je določen na podlagi števila prebivalcev in časom odlaganja odpadkov iz posamezne občine na odlagališče.

 

3. člen

V primeru, da katera od občin iz preambule tega sklepa ne potrdi sklepa do 4.9.2016, lahko preostale podpisnice pozovejo ministrstvo, pristojno za okolje, da proti njej ukrepa skladno z 90.a členom Zakona o lokalni samoupravi ob upoštevanju 9. člena Zakona o varstvu okolja.

Občine podpisnice tudi v primeru iz prejšnjega odstavka jamčijo za izvajanje svojih nalog v zvezi z izvajanjem ukrepov varstva okolja na zaprtem odlagališču.

 

 

4. člen

Ta sklep se objavi v uradnih glasilih vseh občin, ki so ga potrdile.

Ta sklep začne veljati 4.9.2016 za vse občine, ki so potrdile sklep pred tem datumom. Če je sklep potrjen kasneje, velja z dnem sprejema sklepa ob upoštevanju preteklih obveznosti iz 3. člena tega sklepa.

 

IZRAČUN FINANČNEGA JAMSTVA ZA ODALAGALIŠČE NENEVARNIH ODPADKOV BOČNA – PODHOM V OBČINI GORNJI GRAD

Površina prekrivnega sloja odlagališča: 15.300 m2

Datum zaključka odlaganja odpadkov na odlagališču: 10. 09. 2010

Izračun je izdelan na podlagi Priloge 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16)

 

višina finančnega jamstva za izvajanje finančnega jamstva F = 621.435,50 €

 

Leto (n)

Stroški izvajanja ukrepov v letu n (KN)

Diskontirani stroški v letu n (Fn)

Višina finančnega jamstva v letu n

1

37.705,00 €

36.429,95 €

621.435,50 €

2

37.705,00 €

35.198,02 €

585.005,55 €

3

37.705,00 €

34.007,75 €

549.807,53 €

4

37.705,00 €

32.857,73 €

515.799,78 €

5

37.705,00 €

31.746,60 €

482.942,05 €

6

37.705,00 €

30.673,04 €

451.195,45 €

7

37.705,00 €

29.635,79 €

420.522,41 €

8

37.705,00 €

28.633,61 €

390.886,62 €

9

37.705,00 €

27.665,33 €

362.253,01 €

10

37.705,00 €

26.729,78 €

334.587,68 €

11

37.705,00 €

25.825,88 €

307.857,90 €

12

37.705,00 €

24.952,54 €

282.032,02 €

13

37.705,00 €

24.108,73 €

257.079,48 €

14

37.705,00 €

23.293,46 €

232.970,75 €

15

37.705,00 €

22.505,76 €

209.677,29 €

16

37.705,00 €

21.744,70 €

187.171,53 €

17

37.705,00 €

21.009,37 €

165.426,83 €

18

37.705,00 €

20.298,91 €

144.417,46 €

19

37.705,00 €

19.612,47 €

124.118,55 €

20

37.705,00 €

18.949,25 €

104.506,08 €

21

37.705,00 €

18.308,45 €

85.556,83 €

22

37.705,00 €

17.689,32 €

67.248,38 €

23

37.705,00 €

17.091,13 €

49.559,06 €

24

37.705,00 €

16.513,17 €

32.467,93 €

25

37.705,00 €

15.954,76 €

15.954,76 €

 

Izračun finančnega jamstva je izdelan na podlagi naslednjih predpostavk:

 

Postavka – letni stroški

Znesek [€]

Stroški čiščenja izcedne vode na čistilni napravi na odlagališču (referenčni stroški 6 €/m3)

29.046 €

Stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode

1.000 €

Stroški vzdrževanja sistema odplinjanja

3.600 €

Obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode

850 €

Obratovalni monitoring stanja površinske vode

850 €

Obratovalni monitoring emisije snovi v zrak z odplinjanjem

150 €

Drugi stroški med izvajanjem ukrepov po zaprtju odlagališča

2.209 €

SKUPAJ

37.705 €

 

Številka: 03201-0015/2014-2018-2

Datum: 21. 07. 2016

 

 

Občina Gornji Grad

 

Stanko Ogradi, župan