New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/09 in 51/10) in 17. člena Statuta Občine Šenčur (UVG št. 2/11) je Občinski svet Občine Šenčur na 8. redni seji dne 12.10.2011 sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA

 

 

1. člen

 

 

Občinski svet Občine Šenčur je odločil, da se zemljišče s parcelno številko 1542/5, cesta v izmeri 50 m2, ID nepremičnine 4691477, k.o. 2125 - Voglje  izvzame iz javnega dobra.

 

 

2. člen

 

 

Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa preneha status javnega dobra. Na nepremičnini parc. št. 1542/5, k.o. 2125 - Voglje se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, matična številka 5874696.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Šenčur, dne 12.10.2011

 

 

Številka: 032-01/11-08

 

 

Občina Šenčur

 

 

Župan Miro Kozelj