New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 6. redni seji dne 8. 12. 2015 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI POLJČANE

 

1. člen

V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12, 24/15) se spremeni drugi odstavek 11. člena tako, da se glasi:

»Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov posamezne investicije, investicija pa mora ostati v lasti upravičenca najmanj 5 let.«

 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-0003/2015-8-201

Datum: 9. 12. 2015

 

 

Občina Poljčane

 

Stanislav Kovačič, župan