New Page 1

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS št. 96/09 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/17) in tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17; ZORed) je Občinski svet Občine Podlehnik na 4. redni seji,  dne 25. 4. 2019  je sprejel naslednji

 

SKLEP

O OCENI IZVAJANJA

OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI  OBČINE PODLEHNIK V LETU 2018

 

1.

Občinski svet Občine Podlehnik ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti Občine Podlehnik za leto 2018.

 

2.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Podlehnik in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-5/2019-7

Datum:  25. 4. 2019

 

 

Občina Podlehnik

 

Sebastian Toplak, župan