New Page 1

Na podlagi  74. in 86. člena Poslovnika občinskega sveta občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin 8/2016) ter 8. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/2016), je občinski svet Občine Gornji Grad na 17. seji dne 8.12.2016 sprejel

 

OBVEZNO RAZLAGO

ŠESTEGA ODSTAVKA DRUGE TOČKE 9. ČLENA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ŠPORTNIH IGRIŠČ OSNOVNE ŠOLE FRANA KOCBEKA V GORNJEM GRADU (UG ZSO ŠT. 3/1999, 15/2009, 2/2010)

 

1. člen

Šesti odstavek druge točke 9. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu športnih igrišč Osnovne šole Frana Kocbeka v Gornjem Gradu (UG ZSO št. 3/1999, 15/2009, 2/2010): »V območju ob objektu D se zagotovi, v primeru dozidave ali samostojne gradnje, ustrezno število parkirišč na zemljiški parceli.« se razlaga tako:

Zagotovitev ustreznega števila parkirišč je možna v primeru dozidave ali samostojne gradnje kakršnegakoli objekta (poslovno stanovanjskega objekta, garaže, nadstreška, skladišča, drvarnice ipd.), kar pomeni, da je možno pridobiti gradbeno dovoljenje za parkirišče istočasno ob pridobivanju gradbenega dovoljenja za dozidavo ali samostojno gradnjo objekta ali po izvedeni dozidavi ali samostojni gradnji.

 

2. člen

Obvezna razlaga šestega odstavka druge točke 9. člena je sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu športnih igrišč Osnovne šole Frana Kocbeka v Gornjem Gradu (UG ZSO št. 3/1999, 15/2009, 2/2010).

 

3. člen

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 03201-0017/2014-2018-3

Datum:  8.12.2016

 

 

Občina Gornji Grad

 

Stanko Ogradi, župan