New Page 2

Na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 78/18) in 16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18), je Občinski svet Občine Šenčur na 11. seji, dne 20.12.2019 sprejel

 

SKLEP

O SOGLASJU K OSNUTKU BESEDILA PRAVNEGA POSLA – PRODAJNE POGODBE ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA PARC. ŠT. 1882/1, PARC. ŠT. 1950, PARC. ŠT. 1949 IN PARC. ŠT. 1876/4, VSE K.O. 2119 – ŠENČUR

 

1. člen

Občinski svet občine Šenčur soglaša z osnutkom besedila pravnega posla - prodajne pogodbe za nezazidana stavbna zemljišča parc. št. 1882/1, parc. št. 1950, parc. št. 1949 in parc. št. 1876/4, vse k.o. 2119 – Šenčur, ki bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem.

Osnutek prodajne pogodbe je priloga tega sklepa. Župana občine Šenčur se pooblasti, da pred sklenitvijo pogodbe dokončno uskladi podrobnejšo vsebino prodajne pogodbe.

 

2. člen

Ta sklep začne vejati z dnem sprejetja.

 

Številka: 478-48/2018-11

Datum: 20.12.2019

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan