New Page 2

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 24/19) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji, dne 26. 01. 2023, sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV V VRTCIH NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

 

1. člen

Cene programov  v javnih  vrtcih in v vrtcu s koncesijo  na območju občine Slovenska Bistrica so:

 

Vrsta programa

Cena programa v EUR

Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)

558,61

Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)

412,03

Kombinirani oddelek (1 do 6 let)

435,69

Razvojni oddelek (3-6 let)

980,32

 

2. člen

Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini:

 

Obroki

Dnevno v EUR

Zajtrk

0,31

Malica

0,21

Kosilo

0,70

Skupaj

1,22

 

3. člen

Starši otrok, za katere je Občina Slovenska Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnost otroka enkrat letno, in sicer v obdobju od 15. junija do 15. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30 % plačila določenega z odločbo.

Prav tako lahko starši, za katere je Občina Slovenska Bistrica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, enkrat v koledarskem letu uveljavljajo oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni, oziroma poškodbe, ni obiskoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni. Na podlagi vloge staršev z ustreznim zdravniškim dokazilom, Občina Slovenska Bistrica obvesti pristojni vrtec o upravičeni oprostitvi plačila.

Starši otrok so do znižanja plačila zaradi poletne rezervacije in bolezenske odsotnosti upravičeni le v primeru, da imajo v vrtcu poravnane vse obveznosti.

Starši lahko na podlagi vloge Centra za socialno delo in priložene dokumentacije za otroke, ki so upravičeni do dodatka za nego otroka, skladno s 3. odstavkom 79. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ( Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17-ZUPJS –G, 14/18, 81/19, 158/20, 92/21 in 153/22) uveljavljajo višjo oprostitev subvencioniranja vrtca.

 

4. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o cenah programov vrtcev na območju občine Slovenska Bistrica, številka 9000-19/2020-0203-8, z dne 1. 12. 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/20).

 

5. člen

Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 2. 2023 dalje.

 

Številka: 9000-5/2023-0203-4

Datum: 26. 1. 2023

 

 

Občina Slovenska Bistrica

 

dr. Ivan Žagar, župan