New Page 2

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/2009 in Uradno glasilo občin, št. 21/2017) je Občinski svet Občine Podlehnik na 6. seji dne 26. 9. 2019 sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE V OBČINI PODLEHNIK

 

1. člen

Javna infrastruktura na področju kulture v Občini Podlehnik, ki je v javni lasti in se  uporablja za kulturne namene, postane nepremičnina Večnamensko kulturno turistični center Podlehnik, Podlehnik 9, Podlehnik, parcela št. 289/17, k.o. 457-Podlehnik, katerega površina znaša 1.005,04 m2 .

 

2. člen

Javna kulturna infrastruktura postane tudi oprema v nepremičnini iz 1. člena tega sklepa, ki je v javni lasti in se pretežno uporablja za opravljanje kulturne dejavnosti.

 

3. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture.

 

4. člen

Ta Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 033-4/2019

Datum: 26. 9. 2019

 

 

Občina Podlehnik

 

mag. Sebastian Toplak, župan