New Page 1

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik št. 17/07 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/10, 32/11 in 24/15) je župan Občine Duplek, dne 04.11.2021 sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ENOTE UREJANJA PROSTORA VF-3, V K.O. VURBERK V OBČINI DUPLEK

 

1. člen

(splošno)

(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora VF–3, v k.o. Vurberk (v nadaljevanju OPPN).

(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in ostali relevantni predpisi.

(3) Pobudnik in investitor je lastnik zemljišča. Pripravljavec je Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek. Izdelovalec OPPN je družba URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska c. 3, 2000 Maribor.

 

2. člen

(razlogi in izhodišča za pripravo OPPN)

(1) Pobudnik, investitor in lastnik zemljišč, želi na obravnavanem območju, na parcelah številka: 313/12, 313/38, 313/37, 313/11, 313/5, vse v k.o. Vurberk, urediti pogoje za izgradnjo treh enostanovanjskih stavb, k čemur sodi tudi zunanja ureditev, prometna dostopnost ter potrebna energetska in komunalna infrastruktura. Velikost celotnega območja je 4.751 m2.

(2) V skladu z določili odloka o Občinskem prostorskem načrtu (OPN Duplek) leži območje na stavbnih zemljiščih, z oznako prostorske enote VF–3 in v manjšem delu VF-4, z osnovno namensko rabo - območja stanovanj (S) ter podrobnejšo namensko rabo SS – stanovanjske površine s spremljajočimi dejavnostmi dejavnostim, ki je namenjeno enodružinski gradnji in dopolnilnim dejavnostim.

Osnovno dejavnost predstavlja bivanje in dejavnosti gospodinjstev.

Predvideni poseg in načrtovane ureditve so skladne z namensko rabo, ki je predvidena na območju predmetnih zemljišč. Za uresničitev predvidenega posega je potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt (krajše OPPN).

Zaradi navedenega je Občina Duplek začela s postopkom sprejemanja OPPN.

(3) Z OPPN se podrobneje določi arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, parcelacija zemljišč, etapnost izvedbe prostorske ureditve, če bo ta potrebna, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

 

3. člen

(območje in predmet načrtovanja)

(1) Ureditveno območje OPPN zajema parcele: 313/12, 313/38, 313/37, 313/5, 313/11, vse v k.o. (711) Vurberk. Območje obdelave se lahko v samem postopku priprave OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.

 

Območje se nahaja v jugovzhodnem delu občine Duplek, v središču katastrske občine Vurberk, severno od občinske lokalne ceste št. LC 081130, odsek 081131

Dvorjane - Vurberk - Čreta - Farošak. Dostopnost je omogočena preko občinske javne poti št. JP 583010, odsek 583011Vurberk (Plesnik - Kociper), ki se navezuje na občinsko lokalno cesto št. LC 081130, odsek 081131 Dvorjane - Vurberk - Čreta - Farošak. Načrtovana sta dva dovoza. Do parcele št. 313/37, k.o. Vurberk, kjer sta načrtovani dve stanovanjski stavbi je načrtovan dovoz preko parcel št. 313/5 in 313/11, vse v k.o. Vurberk. Tik ob strani parcele številka 313/12 k.o. Vurberk, je predviden dostop do parcele 313/38, k.o. Vurberk, kjer je predvidena ena stanovanjska stavba.

Območje je v naravi nepozidano. Zajema pozidane in nepozidane parcele. Na jugozahodni strani meji na gozdne površine, na severozahodu meji na proste, nepozidane parcele, površine. Ob lokalni cesti, na severovzhodni strani se nahajata obstoječi stanovanjski stavbi ter gospodarska objekta. Na sosednjih parcelah, severno in južno meji območje na obstoječe stanovanjske stavbe. Na jugozahodu meji območje na prosta stavbna zemljišča.

(2) Predmet priprave OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo objekta, zunanjo ureditev ter za priključevanje na prometno, komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo. V OPPN se prikažejo tudi vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora.

(3) V OPPN se lahko vključijo tudi druge ureditve na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi ostale pobude v območju, če se bo za to pokazala potreba.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev obravnavanega območja se izdelajo v sklopu izdelave OPPN. V sklopu izdelave, se po potrebi oz. na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora (NUP) zagotovijo tudi vse potrebne strokovne podlage oz. rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne potrebne uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji ter drugimi zahtevami pristojnih nosilcev urejanja prostora.

 

5. člen

(vrsta postopka in okvirni roki za pripravo OPPN)

(1) Pri pripravi se upošteva postopek, določen z ZUreP-2; v primeru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) se aktivnosti s tega področja ustrezno vključijo v faze izdelave OPPN in izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). Za izvedbo posameznih aktivnosti so predvideni naslednji roki oz. trajanje:

 

 

Aktivnost

Nosilec

Rok oz. trajanje aktivnosti

priprava izhodišč o OPPN

občinska uprava, župan

že izvedeno novembra 2021

objava izhodišč, priprava in objava sklepa za pripravo OPPN v PIS in poziv pristojnim NUP za konkretne smernice in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje

občinska uprava, izdelovalec OPPN, MOP, NUP

zakonski rok za smernice in mnenja je 30 dni po objavi gradiv

pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO

MOP

zakonski rok je 21 dni od prejema mnenj NUP

analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag (po potrebi tudi okoljskega poročila – dalje OP) in priprava osnutka OPPN

izdelovalec OPPN

30 dni od prejema smernic

objava osnutka OPPN in okoljskega poročila (če se izdela) v PIS in poziv NUP za izdajo mnenja; državni NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje in mnenje o ustreznosti OP

občinska uprava, MOP, NUP

zakonski rok za izdajo mnenj je 30 dni po objavi gradiv

pridobitev odločbe o ustreznosti okoljskega poročila (če se izdela OP)

MOP

zakonski rok je 30 dni od prejema mnenj državnih NUP

dopolnitev osnutka OPPN ter OP (če se izdela)

izdelovalec OPPN in OP

15 dni po prejemu in analizi mnenj

priprava gradiva in obrazložitve za prvo obravnavo na občinskem svetu

občinska uprava

7 dni od prejema gradiva od izdelovalca OPPN, obravnava na redni seji občinskega sveta

objava dopolnjenega osnutka OPPN v PIS in javna razgrnitev

občinska uprava, MOP

 

obveščanje javnosti, javna razgrnitev in javna obravnava

občinska uprava

javna razgrnitev traja 30 dni, v tem času se izvede javna obravnava

priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne razprave in uskladitev z investitorjem priprave OPPN

izdelovalec OPPN, občinska uprava

10 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve

sprejem stališč do pripomb po uskladitvi stališč z naročnikom in načrtovalcem in objava, objava stališč v PIS

občinska uprava, župan, MOP

 

izdelava predloga OPPN

izdelovalec OPPN

15 dni po sprejemu stališč do pripomb

objava predloga OPPN v PIS in pridobitev mnenj NUP ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe vplivov OPPN na okolje če se izvaja CPVO

občinska uprava

zakonski rok je 30 dni po prejemu poziva

uskladitev in izdelava usklajenega predloga OPPN

izdelovalec OPPN

7 dni po pridobitvi mnenj

druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu

občinska uprava, občinski svet

redna seja občinskega sveta

objava OPPN v uradnem glasilu

občinska uprava

naslednja številka uradnega glasila

izdelava končnih elaboratov

izdelovalec OPPN

10 dni po objavi v uradnem glasilu

objava v PIS

občinska uprava, MOP

 

 

(2) Zaradi zahtev in pogojev v postopku se lahko okvirni terminski plan spreminja. Roki faz, ki niso v pristojnosti pripravljavca, so odvisni od pogodbenega razmerja med investitorjem priprave OPPN in izdelovalci strokovnih podlag in OPPN.

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo in se usklajujejo v postopku priprave OPPN glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so:

1.  RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

2.  RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje

3.  Ministrstvo RS za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,

4.  Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

5.  RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor

6.  RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor

7.  RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

8.  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor

9.  Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20, 2000 Maribor

10.  Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor

11.  Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek

12.  Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

13.  Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titov cesta 38, 2000 Maribor

14.  Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1000 Ljubljana

15.  Nigrad k.p. d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

16.  Mariborski vodovod, j.p. d.o.o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za predmetni OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih vključi v postopek.

(3) Če nosilci urejanja prostora aktov in podatkov iz prvega odstavka tega člena v rokih, ki jih določa ta zakon, ne dajo, se šteje, da jih nimajo. V nadaljevanju postopka priprave prostorskega akta ni treba upoštevati aktov in podatkov, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za pripravo teh aktov določajo področni predpisi.

 

7. člen

(načrt vključevanja javnosti)

Zaradi velikosti območja in opredeljene podrobnejše namenske rabe je v postopku predvideno samo z zakonom predpisano sodelovanje javnosti z javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, če bo le-to izdelano in obveščanje o postopku priprave OPPN na spletnih straneh občine.

 

8. člen

(obveznosti investitorja in izdelovalca OPPN ter drugih udeležencev)

(1) Vse obveznosti financiranja v zvezi z izdelavo OPPN in izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno morebiti potrebnega okoljskega poročila in dodatno potrebnih strokovnih rešitev, če se zanje izkaže potreba v postopku izdelave OPPN nosi investitor.

(2) Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim izdelovalcem OPPN zagotoviti, da bo le-ta izdelan v skladu z veljavno zakonodajo.

(3) Izdelovalec OPPN zagotovi ustrezna gradiva oz. obliko gradiv za posamezne faze izdelave in sprejema OPPN in objavo v prostorsko informacijskem sistemu, v ustrezni analogni in digitalni obliki. Za obravnavi na občinskem svetu ter za javno razgrnitev in javno obravnavo je potrebno oddati gradivo v eni analogni in enem digitalnem izvodu ter pet izvodov povzetka gradiva. Končni elaborat mora biti oddan v treh izvodih v analogni obliki ter v dveh izvodih v digitalni obliki, ki je predpisana za objavo v prostorsko informacijskem sistemu. Digitalna in analogna oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.

(4) Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi ter na sejah Občinskega sveta – kot poročevalca.

 

9. člen

(objava in začetek veljavnosti sklepa)

(1) Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Duplek (https://www.duplek.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Identifikacijska številka v prostorsko informacijskem sistemu:

 

Številka: 3505-0003/2021-2

Datum: 04.11.2021

 

 

Občina Duplek

 

Mitja Horvat, župan