New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 100/05-UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 16. člena Statuta občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin 4/06) je občinski svet občine Brda na seji dne 2.12.2008 sprejel

 

ODLOK

O III. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2008

 

I.          SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

S tem odlokom se za Občino Brda za leto 2008 določajo obseg in struktura sredstev za financiranje javne porabe, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine ter način in roki poročanja.

 

II.        STRUKTURA PRORAČUNA

 

2. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans III. 2008

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 +78)

5.052.987

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.254.382

 

70 DAVČNI PRIHODKI

3.503.232

 

 

700 Davki na dohodek in dobiček

2.872.164

 

 

703 Davki na premoženje

387.722

 

 

704 Domači davki na blago in storitve

243.346

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

751.150

 

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

638.429

 

 

711 Take in pristojbine

3.611

 

 

712 Denarne kazni

1.000

 

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

25.000

 

 

714 Drugi nedavčni prihodki

83.110

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

156.000

 

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

152.000

 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč

4.000

 

73 PREJETE DONACIJE

34.500

 

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

34.500

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

608.105

 

 

740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

200.036

 

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

408.069

 

 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.841.138

 

40 TEKOČI ODHODKI

2.033.854

 

 

400 plače in drugi izdati zaposlenim

332.998

 

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

52.277

 

 

402 Izdati za blago in storitve

1.617.063

 

 

403 Plačila domačih obresti

26.516

 

 

409 Rezerve

5.000

 

41 TEKOČI TRANSFERI

1.741.179

 

 

410 Subvencije

34.500

 

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

975.260

 

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

196.266

 

 

413 Drugi tekoči domači transferi

535.153

 

 

414 Tekoči transferi v tujino

 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.654.688

 

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.654.688

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

411.417

 

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam - niso proračunski uporabniki

278.642

 

 

432 Investicijski transferi – proračunski uporabniki

132.775

 

 

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

 

PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)

-788.151

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans III.  2008

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

 

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

 

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

 

 

KAPITALSIH DELEŽEV (440+441+442+443)

28.905

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANEJ KAPITLASKIH DELEŽEV

28.905

 

 

440 Dana posojila

 

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

1.500

 

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

 

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje s svoji lasti

27.405

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

 

KAPITALSIKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-28.905

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans III.  2008

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

366.738

 

50 ZADOLŽEVANJE

366.738

 

 

500 Domače zadolževanje

366.738

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

37.520

 

55 ODPLAČILA DOLGA

37.520

 

 

550 Odplačila domačega dolga

37.520

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

- 487.838

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE

 

 

(VII.-VIII.)

329.218

XI. NETO FINANCIRANJE

788.151

 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

 

 

 

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

 

 

 

9009 Splošni sklad za drugo

487.838

         

 

            Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednih uporabnikov.

            Posebni del proračuna po področjih proračunske porabe in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

            Spremeni se 12. člen in se glasi:

 

12. člen

            Občina se lahko dolgoročno zadolžuje le na podlagi v proračunu izkazane namere, predhodnega mnenja ministrstva pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določa Zakon o financiranju občin in Zakon o javnih financah. Občina se za realizacijo proračuna leta 2008 lahko dolgoročno zadolži do višine 366.738 EUR in sicer za investiranje v gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, podprogram 13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ter za ravnanje z odpadno vodo, podprogram 15029002 – ravnanje z odpadno vodo.

            Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31.12.2008, o zadolžitvi pa odloča župan. Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev do prejema le–teh.

            Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo Službe za finance prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oz. za izvrševanje proračuna.

 

3. člen

Vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni in v veljavi.         

 

Številka: 4101- 10/2008

Datum:   2.12.2008

 

 

Občina Brda

 

Župan Franc Mužič