New Page 2

Na podlagi Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV - 2 (COVID - 19) na območju Republike Slovenije (Uradni list, št. 19/20) ter tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),  5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št.87/12,109/12, 76/17), Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči (Ur. l. EU L 114) ter 14. in 28. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 59/17), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na svoji  3. izredni seji, dne 07.04.2020, sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA MESEC MAREC, APRIL IN MAJ 2020

 

I.

Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe ODVAJANJA komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju v mesecu marcu, aprilu in maju 2020, subvencionirala v naslednji višini:

 

 

a) Subvencioniranje cene izvajanja storitev - odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

 

Subvencija   cene izvajanje storitev                                odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

%

Cena storitve v EUR brez DDV/m3

Znesek subvencije v EUR brez DDV/m3

Znesek subvencije v EUR z DDV/m3

Predvidena letna količina storitve v m3

SUBVENCIJA v EUR z DDV za mesec marec, april, maj 2020

 

0,00

0,3800

0,00

0,00

79.500

0,00

 

b) Subvencioniranje cene omrežnine – komunalne in padavinske odpadne vode

Za mesec marec 2020

Omrežnina - odvajanje komunalne odpadne vode

%

Cena omrežnine v EUR brez DDV/mes.

Znesek subvencije v EUR brez DDV/mes.

Znesek subvencije v EUR z DDV/mes

Število priključkov

SUBVENCIJA od 1.3. – 31.3.2020 v EUR z DDV

DIMENZIJA PRIKLJUČKA

FAKTOR OMREŽNINE

DN ≤ 20

1

79,79

7,6000

6,0636

6,6396

570

3.784,57

20 < DN < 40

3

79,79

22,8001

18,1910

19,9192

48

956,12

40 ≤ DN < 50

10

79,79

76,0002

60,6367

66,3972

7

464,78

50 ≤ DN < 65

15

79,79

114,0003

90,9550

99,5957

2

199,19

65 ≤ DN < 80

30

79,79

228,0006

181,9100

199,1915

0

0,00

80 ≤ DN < 100

50

79,79

380,0010

303,1833

331,9857

0

0,00

100 ≤ DN < 150

100

79,79

760,0020

606,3666

663,9714

0

0,00

DN ≤ 150

200

79,79

1.520,0041

1212,7332

1327,9429

0

0,00

SKUPAJ

 

 

 

 

 

627

5.404,66

 

Za mesec april in maj 2020

 

Omrežnina - odvajanje komunalne odpadne vode

%

Cena omrežnine v EUR brez DDV/mes.

Znesek subvencije v EUR brez DDV/mes.

Znesek subvencije v EUR z DDV/mes

Število priključkov

SUBVENCIJA od 1.4. – 31.5.2020 v EUR z DDV

DIMENZIJA PRIKLJUČKA

FAKTOR OMREŽNINE

DN ≤ 20

1

100

7,6000

7,6000

8,322

570

9.487,08

20 < DN < 40

3

100

22,8001

22,8001

24,9661

48

2396,74

40 ≤ DN < 50

10

100

76,0002

76,0002

83,2202

7

1.165,08

50 ≤ DN < 65

15

100

114,0003

114,0003

124,8303

2

499,32

65 ≤ DN < 80

30

100

228,0006

228,0006

249,6607

0

0,00

80 ≤ DN < 100

50

100

380,0010

380,0010

416,1011

0

0,00

100 ≤ DN < 150

100

100

760,0020

760,0020

832,2022

0

0,00

DN ≤ 150

200

100

1.520,0041

1.520,0041

1664,4045

0

0,00

SKUPAJ

 

 

 

 

 

627

13.548,22

 

II.

Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe ODVAJANJA komunalne in padavinske odpadne vode ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju subvencionirala za gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalne odpadne vode.

Gospodarskim subjektom bo Občina Lovrenc na Pohorju znižala ceno omrežnine za 50% kot dodatni ukrep zaradi posledic epidemije COVID-19, s katerim se za čas trajanja državnih ukrepov do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja, preprečujejo oziroma blažijo negativne posledice virusa COVID-19.

 

III.

Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Lovrenc na Pohorju.

 

IV.

Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju, Režijskemu obratu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Lovrenc na Pohorju, na podlagi mesečnega zahtevka Režijskega obrata Občine Lovrenc na Pohorju za znesek subvencije in odredbe župana.

 

V.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 03. 2020 do 31.5.2020 oz. do preklica.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 0075-0013/2019 z dne 17.12.2019.

 

Datum: 7.4.2020

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Marko Rakovnik, župan