New Page 1

Na podlagi 77. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/9, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09) in19. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2011, 17/2011, 27/2011) je Občinski svet Občine Radenci na 10. redni seji dne, 1. 12. 2011 sprejel naslednji

PRAVILNIK

O KRITERIJIH ZA OBROČNO ODPLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

1. člen

Ta pravila določajo kriterije za obročno odplačevanje ter zavarovanje dolga iz naslova plačila komunalnega prispevka na območju Občine Radenci.

2. člen

Obročno odplačevanje se na vlogo stranke dovoli brezobrestno v največ 24 zaporednih mesečnih obrokih za priklop obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje.

Sestavni del tega pravilnika sta Vloga za obročno odplačevanje komunalnega prispevka in Pogodba o obročnem plačilu komunalnega prispevka.

3. člen

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži vlogo za obročno odplačevanje komunalnega prispevka v 30 dneh od dneva izdaje odločbe o plačilu.

4. člen

O prošnji za obročno odplačevanje komunalnega prispevka odloči Občinska uprava in o tem obvesti dolžnika. V primeru, da Občinska uprava ugodno reši vlogo za obročno odplačevanje, mora z zavezancem skleniti pogodbo o obročnem odplačevanju komunalnega prispevka.

5. člen

Priključek objekta na kanalizacijsko omrežje se  izvede po plačilu 6. obrokov komunalnega prispevka.

6. člen

V kolikor dolžnik zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg. V takem primeru Občina Radenci izterja dolg z izvršbo in obračuna zamudne obresti.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Štev.: 3506-34/2011-1

Radenci, 02. 12. 2011

Občina Radenci

Župan Janez RIHTARIČ

 
Priloga