New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona  o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 5. člena Zakona o športu (Uradni list Republike Slovenije št. 29/2017), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/09, 7/11, 2/13 in 1/16) je Občinski svet Občine Ljutomer na 6. redni seji 2. 10. 2019 sprejel

 

PRAVILNIK

O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA OBNOVO VAŠKIH IGRIŠČ V OBČINI LJUTOMER

 

I.   Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom Občina Ljutomer (v nadaljevanju: občina) določa upravičence, pogoje, postopke in merila za vrednotenje prijav za dodelitev sredstev za obnovo, rekonstrukcijo in posodobitev obstoječih nepokritih športnih objektov ter vgradnjo športnih naprav in opreme, ki zagotavlja in/ali povečuje uporabnost športnega objekta (v nadaljevanju: posodobitve objekta).

 

2. člen

(namen in območje upravičenosti)

Po tem pravilniku se namenijo sredstva za izboljšanje pogojev za izvajanje športne dejavnosti v vaseh v občini Ljutomer.

Sredstva se ne morejo pridobiti za športne objekte v mestu Ljutomer.

 

3. člen

(upravičeni objekti)

Po tem pravilniku se sofinancira posodabljanje naslednjih športnih objektov:

·        igrišče za odbojko na mivki,

·        igrišče za nogomet na travi (veliki in mali),

·        teniška igrišča,

·        asfaltna igrišča,

·        odprto strelišče in

·        fitnes na prostem.

 

4. člen

(upravičenci)

Po tem pravilniku se dodeljujejo sredstva športnim društvom, ki so lastniki športnega objekta ali imajo s pogodbo urejeno upravljanje športnega objekta.

 

5. člen

(pogoji za upravičence)

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

·        je lastnik ali upravljavec športnega objekta v občini Ljutomer izven mesta Ljutomer,

·        športni objekt se uporablja za športno dejavnost.

 

II. Postopek vrednotenja prijav

 

6. člen

(javni razpis)

Sredstva po tem pravilniku se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa.

Javni razpis se objavi po sprejetju proračuna Občine Ljutomer.

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Ljutomer.

 

7. člen

(faze javnega razpisa)

Postopek izbire prijaviteljev, ki bodo upravičeni do sofinanciranja in določitev višine sredstev sofinanciranja, poteka po naslednjih fazah:

·        uvedba postopka (priprava podlag za sprejem sklepa o začetku postopka - priprava predloga besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije), izdaja sklepa o začetku postopka in objava javnega razpisa,

·        priprava prijav za obravnavo (evidentiranje in odpiranje prijav),

·        izdaja sklepov o zavržbi nepopolnih in nepravočasnih prijav ter prijav, ki jih niso vložile upravičene osebe;

·        ocenjevanje prispelih prijav;

·        izdaja odločb in

·        sklepanje pogodb z izvajalci o sofinanciranju.

 

8. člen

(uvedba postopka)

Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje posodobitve objekta.

Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:

·        navedbo naročnika javnega razpisa,

·        pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,

·        predmet javnega razpisa,

·        pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,

·        okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa,

·        obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,

·        razpisni rok,

·        način podaje prijav in informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji,

·        podatke o osebah, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z razpisom.

 

9. člen

(komisija za vrednotenje prijav)

Vrednotenje prijav opravi komisija, ki je imenovana za vrednotenje prijav na LPŠ.

Naloga komisije je, da ugotovi, če so prijave pravočasno prispele, ali jih je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in ali je prijava popolna, glede na besedilo javnega razpisa.

Prijavo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, občinska uprava zavrže s sklepom.

Če je prijava formalno nepopolna, se vlagatelja pozove, da v roku  petih dni prijavo dopolni. Če vlagatelj prijave v roku ne dopolni, se prijava zavrže s sklepom.

Predsednik in člani komisije se morajo v primeru obravnave prijave, s katero so interesno povezani v smislu poslovne ali sorodstvene povezanosti, izločiti iz postopka vrednotenja prijave.

 

10. člen

(način vrednotenja prijav)

Prijave se vrednotijo v skladu z vrstnim redom dospetja. 

Prijave se vrednotijo v skladu z merili, ki so priloga tega pravilnika. Višina dodeljenih sredstev ne sme  presegati višine načrtovanih stroškov posodobitve objekta.

Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev občinski upravi.

 

11. člen

(odločba)

Na podlagi predloga strokovne komisije občinska uprava  s posamično odločbo odloči o višini sredstev za posamezno prijavo ali zavrnitvi sofinanciranja.

 

12. člen

(pogodba)

Z vsemi prejemniki sredstev občina sklene pisno pogodbo, s katero se dogovorijo vsa medsebojna razmerja v zvezi s koriščenjem proračunskih sredstev.

Podpisnik pogodbe je župan.

 

13. člen

(roki za nakazila sredstev)

Sredstva se prejemnikom nakažejo v dveh delih in sicer do 70 % v roku 30 dni po podpisu pogodbe s strani prejemnika sredstev in preostala sredstva po predložitvi poročila o realizaciji posodobitve objekta.

Komisija pred realizacijo drugega nakazila opravi ogled posodobljenih športnih objektov.

Posamezna morebitna odstopanja realizacije od prijave obravnava komisija, ki občinski upravi pripravi mnenje.

 

14. člen

(poročanje o izvedbi posodobitev)

Prijavitelji so dolžni voditi evidence in skrbeti za dokumentacijo o realizaciji posodobitve objekta ter Občini Ljutomer predložiti vsebinsko in finančno poročilo o porabi sredstev.

Skrajni rok za predložitev poročila je 30. november.

 

15. člen

(vračilo sredstev)

V kolikor prejemniki sredstev v roku ne predložijo poročila, niso upravičeni do nakazila drugega dela sredstev. Ker se v tem primeru smatra, da prijavitelj ni realiziral posodobitve objekta, je dolžan vrniti tudi že prejeta sredstva v tekočem letu vključno z zamudnimi obrestmi.

Prijavitelj je dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zamudnimi obrestmi tudi, če se ugotovi:

·        da je v postopku pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,

·        da je prenehal delovati,

·        druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

 

16. člen

(nadzor in namenska poraba sredstev)

Občinska uprava in komisija lahko opravita nadzor izvajanja posodobitve objekta ali zahtevata dokazila o namenski porabi sredstev.

 

17. člen

(obveščanje o spremembah)

Prejemnik sredstev je dolžan sporočiti občini vsako spremembo, ki bi utegnila vplivati na izpolnitev pogodbenih obveznosti v roku 15 dni od dneva, ko so nastopile spremenjene okoliščine. Na podlagi obvestila lahko občina odloči o dodatku k pogodbi, odstopu od pogodbe ali vračilu prejetih sredstev.

 

III.  Prehodne in končne določbe

 

18. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi  v uradnem glasilu.

 

Številka:  671/2019–10

Datum:    2. 10. 2019   

 

 

Občina Ljutomer

 

mag. Olga Karba, županja

 

Priloga:

·        Merila

 

 

 

Splošna merila

Število točk

Opis

1

Sedež prijavitelja

10

Prijavitelj ima sedež v občini Ljutomer.

0

Prijavitelj ima sedež izven občine Ljutomer.

2

Članstvo v Športni zvezi Ljutomer

5

DA

0

NE

3

Prijavitelj je izvajalec LPŠ v občini Ljutomer v tekočem letu

5

DA

0

NE

4

Prijavitelj ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

5

DA

0

NE

5

Izvajanje programov športa

10

Prijavitelj izvaja športne programe 20 let ali več.

5

Prijavitelj izvaja športne programe 10 let ali več.

1

Prijavitelj izvaja športne programe do 10 let.

6

Obnova športnih objektov in vgradnja športne opreme

10

Obnova, rekonstrukcija, posodobitev obstoječih športnih objektov oz. površin in vgradnja športnih naprav oz. športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objekta (goli, koši, semafor, ozvočenja, reflektorji…).

5

Obnova, rekonstrukcija in posodobitev obstoječih športnih objektov in površin.

3

Vgradne športne naprave in športna oprema, ki zagotavlja uporabnost objekta (goli, koši, semafor, ozvočenja, reflektorji…).

7

Finančni načrt

10

Pregleden in realen.

5

Manj pregleden in manj realen.

0

Nepregleden in nerealen.

SKUPAJ:

55

maksimalno št. točk

 

KOREKCIJSKI FAKTOR za splošna merila

 

Razred športnih objektov

(Tabela 1)

1

1. razred

0,8

2. razred

0,6

3. razred

0,2

4. razred

 

Uporabi se razporeditev po športnem objektu, ki je uvrščen v najvišji razred.

 

 

Merila za športni objekt

(vsak objekt se vrednoti posebej)

Število točk

Opis

8

Dostopnost vsem prebivalcem in uresničevanje javnega interesa

10

Športni objekt je v celoti dostopen vsem prebivalcem in zelo dobro uresničuje javni interes na področju športa.

5

Športni objekt je delno dostopen vsem prebivalcem in delno uresničuje javni interes na področju športa.

1

Športni objekt je slabo dostopen vsem prebivalcem in v manjši meri uresničuje javni interes na področju športa.

9

Zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog

15

Objekt je namenjen trem ali več športnim panogam.

10

Objekt je namenjen dvema športnima panogama.

5

Objekt je namenjen eni športni panogi.

10

Uporaba in namembnost objekta:

- rekreativni nameni,

- tekmovanja in turnirji,

- kakovostni šport.

5

Uporaba za vse tri namene.

3

Uporaba za dva namena (npr.: rekreativni nameni in tekmovanja in turnirji).

1

Uporaba za en namen (npr.: rekreativni nameni).

11

Pomembnost objekta za razvoj kakovostnega športa

5

Uporablja 4 ali več vadbenih skupin, vključenih v kakovostni šport.

3

Uporabljajo 2-3 vadbene skupine, vključene v kakovostni šport.

1

Uporablja 1 vadbena skupina, vključena v kakovostni šport.

0

Ne uporablja nobena skupina, vključena v kakovostni šport.

12

Povprečna uporaba športnega objekta v preteklem letu

5

Nad 30 ur mesečno.

3

Od 10 do 29 ur mesečno.

1

Do 9 ur mesečno.

13

Velikost športnega objekta oz. športnih površin

50

 Nad 6001 m2.

30

Od 801 do 6000 m2.

20

Od 51 do 800 m2.

5

Od 11 do 50 m2.

1

Do 10 m2.

SKUPAJ:

90

maksimalno št. točk

 

KOREKCIJSKI FAKTOR:

 

Razred športnih objektov

(Tabela 1)

1

1. razred

0,8

2. razred

0,6

3. razred

0,2

4. razred

 

Tabela 1: Razredi športnih objektov

 

1.   razred

2.   razred

3.   razred

4.   razred

travnato igrišče veliki nogomet (100 x 65) = 6.500 m2

teniško igrišče (13 x 28) = 364 m2

srednja igrišča - travnata za nogomet (50 x 25) = 1.250 m2

asfaltna igrišča, namenjena športu:

- asfalt mali nogomet (40 x 20) = 800 m2

- asfalt mali nogomet + košarka = 920 m2

 

 

pomožna igrišča nogomet (50 x 25) = 1.250 m2

odprto strelišče (32 x 50) =1.600 m2

 

 

odbojka na mivki (18 x 9) = 162 m2

fitnes na prostem (20 x 20) = 400 m2