New Page 2

 

Na podlagi  99. člena Zakona o socialnem varstvu Ur.l. RS št. 38/2004-uradno prečiščeno besedilo,  Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB 1, 21/06), in 16. člena statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin , št. 7/2007) je Občinski svet občine  Videm na 11. redni seji, dne 27. novembra 2007 sprejel naslednje

 

 

 

 

 

SPREMEMBE PRAVILNIKA

 

 

O OBDAROVANJU OTROK IN STAREJŠIH

 

 

 

 

 

V Pravilniku o obdarovanju otrok in starejših  se

 

 

 

 

 

I.

 

 

2. člen spremeni in se glasi:

 

 

Upravičenci po tem pravilniku so otroci od prvega do sedmega leta in starejši ob 90. jubileju,  s  stalnim prebivališčem na območju Občine Videm.

 

 

II.

 

 

4. člen spremeni in se glasi:

 

 

Predlog vrednosti darilnega paketa  posreduje odbor za negospodarske dejavnosti v potrditev občinskemu svetu.

 

 

 

 

 

III.

 

 

6. člen spremeni in se glasi:

 

 

Darilni paketi so v materialni obliki v vrednosti, določeni z občinskim sklepom.

 

 

 

 

 

IV.

 

 

7. člen spremeni in se glasi:

 

 

Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 007-00-2007

 

 

Videm pri Ptuju, 21.12.2007

 

 

 

 

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik BRAČIČ