New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 6. in 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10), 22. in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US), 3. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01– ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), 31. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Ur. l. RS, št. 20/11), 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma, (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12) in 14. člena Statuta občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/11, 34/12) je Občinski svet Občine Ruše na svoji 5. dopisni seji od 22. 3. 2013 do 25. 3. 2013, sprejel

AKT

O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA MLADE RUŠE

 

I.  Uvodne določbe

1. člen

(ustanovitelj)

(1) S tem aktom Občina Ruše s sedežem na Trgu vstaje 11, 2342 Ruše (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja Javni zavod Center za mlade Ruše (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje interesnih dejavnosti za mlade, kulturo, šport, turizem, podjetništvo in druge razvojne dejavnosti na območju občine Ruše.

(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občinski svet Občine Ruše (v nadaljevanju: občinski svet), če ni glede posameznih ustanoviteljskih pravic z zakonom, Statutom Občine Ruše ali s tem aktom določeno drugače.

2. člen

(vsebina akta)

Ta akt določa status zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in financiranja zavoda.

II.  Statusne določbe

3. člen

(ime in sedež zavoda)

(1) Ime zavoda je: Javni zavod Center za mlade Ruše.

(2) Skrajšano ime zavoda je: CEZAM.

(3) Sedež zavoda je na Mariborski cesti 31, 2342 Ruše.

(4) Zavod se vpiše v sodni register. Dejavnosti zavoda se vpišejo v poslovni register. Vpis opravi direktor zavoda.

4. člen

(nastopanje v pravnem prometu)

Zavod je samostojna pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju ter pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta akt.

5. člen

(pečat zavoda)

(1) Zavod ima pečat kvadratne oblike, v velikosti 30 x 30 mm, ki vsebuje logotip zavoda in ime: CENTER ZA MLADE RUŠE, MARIBORSKA C. 31, 2342 RUŠE.

(2) Zavod uporablja pečat v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov, dopisov in drugih listin, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, pravnim in fizičnim osebam in za žigosanje finančne ter knjigovodske dokumentacije.

(3) Število pečatov, način varovanja in uničevanja določi direktor.

III.  Dejavnost zavoda

6. člen

(dejavnost zavoda)

(1) Zavod v okviru osnovne dejavnosti izvaja zlasti dejavnosti na področju:

·      interesnih dejavnosti mladih in otrok,

·      kulturnega in športnega udejstvovanja,

·      izobraževanja, informiranja in svetovanja,

·      podjetništva in turizma,

·      ustvarjalnega preživljanja prostega časa, zabave in sprostitve,

·      humanitarnih akcij in aktivnosti,

·      občinskega, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja na različnih področjih,

·      upravljanja z objekti in

·      drugo po izbiri mladih.

(2) Zavod je pooblaščen, da kot javno službo v javnem interesu izvaja vse naloge, ki pomenijo izvajanje nalog ustanovitelja na področju mladinskih dejavnosti, kulture, športa, turizma in podjetništva. Ostale naloge v skladu z določili tega akta zavod opravlja kot gospodarsko dejavnost.

7. člen

(klasifikacija dejavnosti)

(1) Naloge, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08), razvrščene med naslednje dejavnosti:

C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

18.1 Tiskarstvo in z njim povezane storitve

18.12 Drugo tiskanje

18.120 Drugo tiskanje

18.14 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

18.2 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

18.20 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

G TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili

46.1 Posredništvo

46.16 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

46.18 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

46.19 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

47.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

47.19 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

47.2 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

47.21 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo

47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo

47.24 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki

47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki

47.6 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za kulturo, šport in zabavo

47.61 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

47.62 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami

47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami

47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami

47.63 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi

47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi

47.64 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo

47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo

47.65 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo

47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo

47.7 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki

47.71 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

47.72 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki

47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki

47.75 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

47.78 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom

47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki

47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

47.79 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom

47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom

47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah

47.81 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

47.82 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

47.89 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

47.9 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

47.91 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.99 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

I GOSTINSTVO

55 Gostinske nastanitvene dejavnosti

55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.10 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje

55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje

55.201 Počitniški domovi in letovišča

55.202 Turistične kmetije s sobami

55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom

55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča

55.209 Druge nastanitve za krajši čas

55.3 Dejavnost avtokampov, taborov

55.30 Dejavnost avtokampov, taborov

55.300 Dejavnost avtokampov, taborov

55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

55.90 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

56 Dejavnost strežbe jedi in pijač

56.1 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi

56.10 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi

56.101 Restavracije in gostilne

56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

56.103 Slaščičarne in kavarne

56.104 Začasni gostinski obrati

56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi

56.21 Priložnostna priprava in dostava jedi

56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

56.29 Druga oskrba z jedmi

56.290 Druga oskrba z jedmi

56.3 Strežba pijač

56.30 Strežba pijač

56.300 Strežba pijač

J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

58 Založništvo

58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo

58.11 Izdajanje knjig

58.110 Izdajanje knjig

58.12 Izdajanje imenikov in adresarjev

58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev

58.13 Izdajanje časopisov

58.130 Izdajanje časopisov

58.14 Izdajanje revij in druge periodike

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

58.19 Drugo založništvo

58.190 Drugo založništvo

59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi

59.1 Filmska in video dejavnost

59.11 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.12 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.13 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.14 Kinematografska dejavnost

59.140 Kinematografska dejavnost

59.2 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

59.20 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

63 Druge informacijske dejavnosti

63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov

63.11 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

63.12 Obratovanje spletnih portalov

63.120 Obratovanje spletnih portalov

63.9 Dejavnosti tiskovnih agencij, drugo informiranje

63.99 Drugo informiranje

63.990 Drugo informiranje

L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

68 Poslovanje z nepremičninami

68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.20 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

68.32 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

69 Pravne in računovodske dejavnosti

69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

69.20 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje

70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje

70.21 Dejavnost stikov z javnostjo

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo

70.22 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

72.20 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

73 Oglaševanje in raziskovanje trga

73.1 Oglaševanje

73.11 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.12 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.2 Raziskovanje trga in javnega mnenja

73.20 Raziskovanje trga in javnega mnenja

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti

74.2 Fotografska dejavnost

74.20 Fotografska dejavnost

74.200 Fotografska dejavnost

N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

77 Dajanje v najem in zakup

77.2 Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakup

77.21 Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.22 Dajanje videokaset in plošč v najem

77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem

77.29 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

77.3 Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup

77.33 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

77.39 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

77.4 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

77.40 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti

79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj

79.11 Dejavnost potovalnih agencij

79.110 Dejavnost potovalnih agencij

79.12 Dejavnost organizatorjev potovanj

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

79.90 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti

80.1 Varovanje

80.10 Varovanje

80.100 Varovanje

81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice

81.1 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

81.10 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

81.2 Čiščenje

81.21 Splošno čiščenje stavb

81.210 Splošno čiščenje stavb

81.22 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

81.29 Čiščenje cest in drugo čiščenje

81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje

81.3 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

81.30 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti

82.1 Pisarniške dejavnosti

82.11 Nudenje celovitih pisarniških storitev

82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev

82.19 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

82.2 Dejavnost klicnih centrov

82.20 Dejavnost klicnih centrov

82.200 Dejavnost klicnih centrov

82.3 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.30 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.9 Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje

82.91 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

82.99 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

P IZOBRAŽEVANJE

85 Izobraževanje

85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.51 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

85.60 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti

90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti

90.01 Umetniško uprizarjanje

90.010 Umetniško uprizarjanje

90.02 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

90.03 Umetniško ustvarjanje

90.030 Umetniško ustvarjanje

90.04 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti

91.0 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti

91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov

91.011 Dejavnost knjižnic

91.012 Dejavnost arhivov

91.02 Dejavnost muzejev

91.020 Dejavnost muzejev

91.03 Varstvo kulturne dediščine

91.030 Varstvo kulturne dediščine

91.04 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

92 Prirejanje iger na srečo

92.0 Prirejanje iger na srečo

92.00 Prirejanje iger na srečo

92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas

93.1 Športne dejavnosti

93.11 Obratovanje športnih objektov

93.110 Obratovanje športnih objektov

93.12 Dejavnost športnih klubov

93.120 Dejavnost športnih klubov

93.13 Obratovanje fitnes objektov

93.130 Obratovanje fitnes objektov

93.19 Druge športne dejavnosti

93.190 Druge športne dejavnosti

93.2 Druge dejavnosti za prosti čas

93.29 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S DRUGE DEJAVNOSTI

94 Dejavnost članskih organizacij

94.1 Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj

94.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

94.12 Dejavnost strokovnih združenj

94.120 Dejavnost strokovnih združenj

94.99 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

96 Druge storitvene dejavnosti

96.0 Druge storitvene dejavnosti

96.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

96.02 Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost

96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost

96.04 Dejavnosti za nego telesa

96.040 Dejavnosti za nego telesa

96.09 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

 

(2) Zavod lahko na podlagi sklenjenih pogodb upravlja z objekti, ki so v lasti ustanovitelja.

(3) Skladno s predpisi in s soglasjem ustanovitelja lahko zavod dejavnost razširi ali spremeni.

 

IV.  Organi zavoda in njihove naloge

8. člen

(organi zavoda)

Zavod ima naslednje organe:

·      svet zavoda,

·      direktorja,

·      strokovni svet.

9. člen

(svet zavoda)

(1) Zavod upravlja svet, ki ima 5 članov. Svet sestavljajo:

·      en (1) predstavnik delavcev zavoda,

·      dva (2) predstavnika ustanovitelja,

·      dva (2) predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.

(2) V svet zavoda enega predstavnika delavcev izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa statut zavoda, dva predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Vsak po enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenujeta župan občine in direktor zavoda na osnovi prejetih kandidatur, ki so jih na javni poziv vložila društva in zveze društev ali druge organizacije, ki imajo sedež v Občini Ruše.

(3) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. 

10. člen

(naloge sveta zavoda)

Svet zavoda sprejema statut, druge splošne akte zavoda, program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, sprejema finančni načrt in zaključni račun, nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem aktom, statutom in drugimi pravili zavoda.

11. člen

(direktor)

(1) Dela in naloge poslovodnega organa opravlja direktor, ki ga imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa in po pridobitvi predhodnega mnenja sveta zavoda.

(2) Direktor predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda.

(3) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnjo) oziroma najmanj visokošolsko strokovno (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja), poleg tega pa izpolnjuje splošne pogoje in druge pogoje določene v statutu zavoda.

(4) Direktor opravlja svoje delo poklicno, za mandatno obdobje 5 let.

12. člen

(naloge direktorja)

Direktor zavoda je odgovoren za zakonitost dela in poslovanja zavoda, pripravlja in izvršuje program dela in razvoja zavoda, finančni načrt in zaključni račun, predlaga poslovno politiko zavoda, splošne akte in ukrepe za njihovo izvajanje, na zahtevo ustanovitelja pripravlja poročila in predloge ter opravlja druge naloge določene s predpisi in po nalogu sveta zavoda.

13. člen

(strokovni svet)

(1) Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje mnenja in predloge glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge določene z zakonom, aktom o ustanovitvi, statutom ali pravili zavoda.

(2) Članstvo v svetu zavoda ni združljivo s članstvom v strokovnem svetu.

(3) Strokovni svet imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog predsednika sveta zavoda.

V.  Akti zavoda

14. člen

(statut zavoda)

Način dela, imenovanje oziroma izvolitev organov zavoda, njihove naloge in pristojnosti, način odločanja v organih zavoda ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, določa statut zavoda, ki ga sprejme svet zavoda s predhodnim soglasjem ustanovitelja.

15. člen

(splošni akti)

(1) Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.

(2) Splošni akti morajo biti skladni z zakonom, drugimi predpisi in tem aktom. Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.

VI.  Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja

 

16. člen

(pristojnosti in obveznosti ustanovitelja)

(1) Pristojnosti ustanovitelja:

·      sprejema akt o ustanovitvi, njegove spremembe in dopolnitve,

·      odloča o spremembah ali razširitvah dejavnosti,

·      odloča o statusnih spremembah,

·      imenuje in razrešuje direktorja,

·      imenuje svoje člane v svet zavoda,

·      ima pravico izvajati nadzor nad zakonitostjo dela zavoda,

·      ima pravico do upravnega nadzora,

·      daje predhodno soglasje k statutu,

·      daje soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki,

·      daje soglasje k odtujitvi premoženja,

·      nadzira gospodarjenje z nepremičninami, ki so zavodu dane v upravljanje,

·      daje predhodno mnenje k finančnemu načrtu in zaključnemu računu zavoda,

·      sprejme odločitev o prenehanju zavoda,

·      druge pristojnosti, določene z zakonom, tem aktom ali drugimi splošnimi akti zavoda.

(2) Obveznosti ustanovitelja:

·      zagotavlja sredstva za delovanje zavoda skladno s potrjenim letnim programom,

·      odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidene v proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda,

·      krije finančni primanjkljaj pri dogovorjenem izvajanju dejavnosti,

·      zagotavlja strokovno pomoč zavodu,

·      druge obveznosti, določene z zakonom, tem aktom ali drugimi splošnimi akti zavoda.

VII.  Sredstva za delo zavoda

17. člen

(premoženje in sredstva ustanovitelja)

(1) Sredstva, ki jih za delovanje zavoda zagotavlja ustanovitelj, so:

·      premično in nepremično premoženje ustanovitelja dano v upravljanje zavodu,

·      sredstva, ki jih za delovanje zavoda zagotavlja ustanovitelj v proračunu.

(2 Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja in skladno z določili pogodbe o upravljanju. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.

(3) Ustanovitelj in zavod skleneta letno pogodbo o zagotavljanju sredstev iz veljavnega proračuna, s katero določita medsebojna razmerja, pravice, obveznosti in odgovornosti.

(4) Zavod lahko sredstva, ki jih pridobi z oddajo nepremičnega premoženja ustanovitelja v najem, nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen, in za investicije.

18. člen

(drugi viri sredstev)

Zavod pridobiva sredstva za svoje delo poleg sredstev ustanovitelja še iz državnega proračuna, drugih javnih virov, z lastno dejavnostjo, sponzorstvom, donatorstvom, sofinanciranjem in iz drugih virov v skladu s predpisi.

19. člen

(odgovornost za obveznosti zavoda)

(1) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

(2) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidene v proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.

VIII. Razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda

20. člen

(koriščenje presežka prihodkov in kritje primanjkljaja)

(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti, za katere je bil ustanovljen.

(2) O namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki, odloča svet zavoda na predlog direktorja ob predhodnem soglasju ustanovitelja.

(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaj, ki nastane pri pogodbeno dogovorjenem izvajanju dejavnosti, odloča ustanovitelj na predlog direktorja zavoda.

IX.  Nadzor

21. člen

(nadzorni odbor)

(1) Občinski svet imenuje tričlanski nadzorni odbor zavoda na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za mandatno dobo štirih let.

(2) Za imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora zavoda se uporabljajo določila poslovnika občinskega sveta, ki določajo imenovanje in razrešitev članov delovnih teles občinskega sveta.

(3) Prvo konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče župan.

22. člen

(naloge nadzornega sveta)

Nadzorni odbor nadzoruje zakonitost delovanja zavoda, smotrnost in namenskost porabe sredstev ter finančno poslovanje zavoda.

23. člen

(obveščanje ustanovitelja)

Zavod in svet zavoda sta dolžna ustanovitelju posredovati vse podatke o poslovanju in delovanju zavoda, ki jih zahteva ustanovitelj za izvrševanje funkcije ustanovitelja.

X.  Prenehanje zavoda

24. člen

(prenehanje zavoda)

(1) Zavod preneha:

·      na podlagi odločitve ustanovitelja,

·      v skladu z zakonom.

(2) Ob prenehanju zavoda preide premoženje zavoda v last ustanovitelja.

XI.  Prehodne in končne določbe

25. člen

(vpis sprememb)

Vršilec dolžnosti direktorja izvede vsa dejanja, ki so potrebna za vpis sprememb v sodni ali poslovni register skladno s predpisi.

26. člen

(uskladitev aktov)

Zavod sprejme vse potrebne akte, s katerimi uskladi delovanje v skladu s tem aktom, najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega akta. Do sprejema novih aktov veljajo obstoječi akti v vseh določbah, ki niso v nasprotju s predpisi in tem aktom.

27. člen

(prehodno delovanje)

(1) Ne glede na uveljavitev tega akta vršilec dolžnosti direktorja zavoda opravlja funkcijo do imenovanja novega direktorja oziroma do izteka mandata.

(2) Svet zavoda, strokovni svet in nadzorni odbor v sedanji sestavi opravljajo svojo funkcijo do izteka tekočega mandata.

(3) Svet zavoda, strokovni svet in nadzorni odbor v novi sestavi se konstituirajo po določilih tega akta in statuta zavoda.

28. člen

(kontinuitete dela in poslovanja zavoda)

Z uveljavitvijo tega akta se dosedanja organiziranost in status Javnega zavoda Center za mlade Ruše, ki je bil vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru s sklepom številka Srg 2001/00889 z dne, 13. 6. 2001, pod številko registrskega vložka 1/11098/00 in dopolnitvijo s sklepom številka Srg 2012/25347 z dne, 5. 7. 2012, z vsemi pravicami in obveznostmi, kot jih je imel do sedaj, ne spreminja.

29. člen

(prenehanje veljavnosti dosedanjega akta)

Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o ustanovitvi Javnega zavoda center za mlade Ruše (MUV, št. 8/01, 15/01 in 20/07).

30. člen

(uveljavitev akta)

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 014 1/2013

Datum: 26. 3. 2013

 

Občina Ruše

Uroš Štanc, župan