New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 4. in 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/13, 44/19) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09-UPB, 87/12 in UGSO, št. 30/17) je Občinski svet Občine Bled na 10. seji dne 08. 12. 2020 sprejel

 

ODLOK

O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI V OBČINI BLED

 

I.  Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se podrobneje določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Bled ter pokopališki red.

Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč, ter pripravo grobnih mest za pokop pokojnika, pogrebna dejavnost pa obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.

 

2. člen

(območje)

Za pokojnike iz območja Občine Bled se uporablja pokopališča v Občini Bled: Bled, Ribno, Bohinjska Bela in Zasip. Do pogreba krsta s pokojnikom ali žara leži v mrliški vežici na Bledu (Bled, Zasip, Bohinjska Bela) oz. v mrliški vežici v Ribnem.

Na teh pokopališčih se pokopavajo vsi, ki umrejo v okolišu, za katerega sta pokopališči namenjeni, z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci. Na pokopališču so lahko pokopane tudi osebe, ki so bile rojene v tem okolišu, a so živele drugod, izrazile pa so željo, da so pokopane doma ali pa tudi osebe, za katere svojci, ki živijo v tem okolišu, izrazijo željo, da so tu pokopane.

Na pokopališčih se lahko pokopavajo tudi pokojniki iz drugih območij Republike Slovenije, če prostorske možnosti to omogočajo. O tem odloča upravljavec pokopališča.

Neidentificirana trupla, brezdomci, pokojniki brez svojcev pokopavajo v skupni grob na pokopališču na Bledu oz. se opravi raztros. Za primerno obeležje in vzdrževanje skupnega groba skrbi javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o.

 

II. Pokopališka dejavnost

 

3. člen

(način izvajanja)

Pokopališko dejavnost opravlja javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec pokopališke dejavnosti).

Izvajalec pokopališke dejavnosti ima naslednje pristojnosti:

·  zagotavljanje urejenosti pokopališča;

·  vodenje in izvajanje investicijskega vzdrževanja in investicij v skladu z dogovorom z Občino in razpoložljivimi sredstvi;

·  vodenje in izvajanje investicij, za katero si izvajalec kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov;

·  oddajo grobov v najem;

·  vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč,

·  odstranjevanje grobov, za katere najemnina za preteklo leto ni bila poravnana niti po predhodnem opozorilu.

 

III.  Pogrebna dejavnost

 

4. člen

(način izvajanja)

Pogrebna dejavnost, razen 24-urne dežurne službe, se izvaja na trgu.

Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje storitve:

·  prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba;

·  pripravo pokojnika;

·  upepelitev pokojnika;

·  pripravo in izvedbo pogreba.

Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju izvajalec pogrebne dejavnosti), ki izpolnjuje pogoje, določene v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in je pridobila dovoljenje za opravljanje te dejavnosti od pristojnega ministrstva.

24-urno dežurno službo pogrebne dejavnosti opravlja javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).

 

5. člen

(zagotavljanje 24-urne dežurne službe)

Izvajalec javne službe mora izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za izvajanje 24-urne dežurne službe in pri izvajanju le-te upoštevati pokopališki red , ki je zajet v tem odloku.

Ceno storitve zagotavljanja 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec javne službe na podlagi uredbe Vlade Republike Slovenije, ki določa metodologijo za oblikovanje cen te službe, potrdi pa jo občinski svet.

Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.

 

6. člen

(obseg 24-urne dežurne službe)

24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca 24 urne dežurne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.

 

7. člen

(pogrebna slovesnost)

Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom ali upepelitvijo pokojnika. Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladijo naročnik pogreba, izvajalec pokopališke dejavnosti in izvajalec pogrebne dejavnosti.

Pokop ali raztros se lahko opravi v ožjem družinskem krogu, če je bila to želja pokojnika ali želja naročnika pogreba.

Javnost obvesti o pogrebni slovesnosti izvajalec pogrebne dejavnosti najmanj z obvestilom na oglasni deski pokopališča.

Pogrebna slovesnost se opravi na za to določenem prostoru pred mrliško vežico oziroma na mestu pokopa ali raztrosa.

Pogrebna slovesnost se prične z dvigom in prenosom krste oziroma žare s poslovilnega odra v mrliški vežici.

Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem sprevodu in položitev krste ali žare v jamo oziroma na mesto določeno za raztros, opravijo pogrebniki izvajalca pogrebne dejavnosti na krajevno običajen način. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane obleke.

Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice. Če pri pogrebu sodeluje godba ali poleg godbe še pevci, zaigra godba žalostinko, sledi govor, nato pevci zapojejo pesem.

Razvrstitev v pogrebnem sprevodu je praviloma naslednja:

·  na čelu pogrebnega sprevoda gresta zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom in vodja pogreba, v primeru verskega pogreba pa tudi nosilec križa ali drugega verskega simbola,

·  za njima se razvrstijo nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi trakovi, nosilci odlikovanj in priznanj umrlega, godba, pevci, nosilci vencev, v primeru verskega pogrebnega obreda duhovnik, krsta s pokojnikom ali žara pokojnika, svojci in drugi udeleženci pogreba.

V primeru pogreba z mašo, se krsta s pokojnikom ali žaro iz mrliške vežice lahko prenese v sprevodu v cerkveno ladjo in se po zaključku nadaljuje s sprevodom na mesto pokopa.

Ob mestu pokopa ali raztrosa se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob mestu pokopa ali raztrosa svojci umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapor, v primeru verskega obreda pa tudi duhovnik in križ oziroma drug verski simbol.

Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v grob oziroma se pepel raztrese. Nato se opravi del verskega obreda, če gre za verski pogrebni obred.

Nazadnje sledijo poslovilni govori in se zaključi obred na krajevno običajen način.

Razvrstitev v pogrebni slovesnosti je na željo pokojnika oz. svojcev lahko tudi drugačna v dogovoru z izvajalcem pokopališke in izvajalcem pogrebne dejavnosti.

Minimalna pogrebna slovesnost je lahko le prenos žare od poslovilnega odra do prostora za pokop oz. raztros.

 

8. člen

(posebnosti pogrebne slovesnosti)

Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci idr.), se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti.

Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren poveljnik oziroma vodja te enote.

Če pri pogrebu zvonijo, zvonjenje lahko traja v skladu s predpisi verske skupnosti. Med govorom, petjem in igranjem godbe se ne sme zvoniti.

 

9. člen

(storitve pokopališkega oz. pogrebnega moštva)

Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, pripravo grobne jame za pokop (vkop žarne niše), prvo ureditev groba ter prekop posmrtnih ostankov.

Najkasneje v roku ene ure po končani pogrebni slovesnosti so grobarji dolžni grob zasuti in izvesti prvo ureditev na način, da ne poškodujejo sosednjih grobov.

Prva ureditev groba zajema izravnavo zemlje oz. ureditev gomile in odvoz odvečne zemlje. Prva ureditev zajema tudi odstranitev posušenega cvetja na odlagališče ter čiščenje spomenika (v kolikor gre za obstoječ grob), če se je zamazal zaradi pokopa.

Storitve grobarjev in pokopališkega moštva zagotavlja izvajalec pokopališke dejavnosti.

Storitve pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela. Pogrebno moštvo izvede pogrebno ceremonijo s prenosom rož, vencev do mesta pokopa. Storitve zagotavljajo izvajalci pogrebne dejavnosti.

 

10. člen

(osnovni obseg pogreba)

Naročilo pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop ali raztros, vključno s pogrebno opremo.

Osnovni pogreb se izvede na podlagi osnovnih standardov in normativov, ki vključujejo najmanj: žaro oziroma krsto ustreznih dimenzij z oblogo ter spremljajočo opremo za pokojnika, nagrobno obeležje, spremstvo v prevozu pokojnika, pripravo pokojnika, pripravo grobne jame ustreznih dimenzij z zasutjem oziroma pripravo mesto raztrosa (košnja trave, obrez grmičja ipd.), pogrebno moštvo ter minimalno pogrebno svečanost.

 

11. člen

(naročilo pogreba)

Pokop prijavi izvajalcu pokopališke dejavnosti izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali Občina v primeru brezdomca, neidentificiranega trupla in pokojnika brez svojcev. Termin pokopa in rezervacijo mrliške vežice potrdi izvajalec pokopališke dejavnosti.

K prijavi pokopa je treba priložiti potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, ki ga izda pooblaščena oseba po predpisih o mrliški pregledni službi.

 

12. člen

(čas pokopa)

Krsta z umrlim ali žara je do pokopa oziroma raztrosa nameščena v mrliški vežici.

Uporabo mrliških vežic in čas uporabe določa izvajalec pokopališke dejavnosti. V času, ko so mrliške vežice zaprte, so vstopi dovoljeni samo na podlagi predhodnega dovoljenja izvajalca pokopališke dejavnosti.

Obratovalni čas mrliških vežic je v poletnem času od 9. ure do 16. ure, v zimskem času pa od 9. ure do 15. ure.

Prevoz v mrliško vežico je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.

Prevoz umrlega je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili.

Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti.

Pokopi se opravljajo vsak dan med 11. in 16. uro v poletnem času in med 11. in 15. uro v zimskem času.

 

13. člen

(pokop)

Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom.

Način pokopa in pogrebne svečanosti se opravi v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odločijo o tem svojci oziroma naročnik pogreba.

Anonimni pokop se opravi s pokopom žare oziroma z raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru brez označbe imena umrlega.

Pokop ali upepelitev mrtvega ploda se ne glede na njegovo gestacijsko starost lahko opravi na podlagi izrecne želje staršev. Pokop ali upepelitev se opravi na podlagi zdravniškega poročila porodničarja-ginekologa o vzroku smrti in ob smiselni uporabi določb zakona.

Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna skupnost, društvo ali združenje, se umrlega pred pokopom izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.

Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.

Ves biološki material človeškega izvora, ki je odstranjen po operativnih ali drugih posegih in dogodkih, se upepeljuje v upepeljevalnicah za pokojnike, če to omogočajo drugi predpisi.

 

14. člen

(vrste pokopa)

Krsto z umrlim se pokoplje v grob za klasičen pokop na enem od pokopališč v skladu z zmožnostjo pokopališč.

Klasičen pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo za stanovske predstavnike verskih skupnosti v grobnice verskih skupnosti na podlagi soglasja občinskega upravnega organa.

Upepeljene ostanke umrlega se shrani v žaro in pokoplje v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se jih raztrese na posebej določenem prostoru na pokopališču. Žare se lahko raztrosi tudi zunaj pokopališča, če je predhodno izdano soglasje občinskega upravnega organa ter soglasje lastnika zemljišča.

Pokop v krsti v obstoječi grob se opravi v kolikor je dosežena globina vsaj 1m. V kolikor se taka globina ne doseže, se pokop s krsto v tak grob ne more izvesti.

 

15. člen

(ureditev groba)

Priprava in prva ureditev žarnega groba obsega odpiranje in zapiranje in po potrebi vkop žarne niše. Prva ureditev groba pri pokopu s krsto obsega ureditev gomile. V kolikor je pri pokopu s krsto potrebno odstraniti nagrobni okvir in obeležje le-to odstrani naročnik pogreba oz. izvajalec pokopališke dejavnosti na stroške naročnika. Enako velja za ponovno postavitev nagrobnega okvirja in obeležja.

 

16. člen

(raztros pepela)

Raztros pepela se izvaja na pokopališču na Bledu. Izvajalec pokopališke dejavnosti zagotovi in vzdržuje skupno obeležje. Naročnik pogreba se odloči, ali bo ime pokojnika izpisano na tem obeležju oziroma bo opravljen anonimni raztros. Na drugih pokopališčih raztros ni možen.

Raztros se lahko izvede tudi na zasebnem zemljišču s soglasjem lastnika zemljišča in dovoljenjem pristojnega občinskega organa.

 

17. člen

(plačilo pogreba)

Stroške pogreba mora poravnati naročnik pogreba.

Če naročnika pogreba ni (neidentificirana trupla, brezdomci, pokojniki brez svojcev), mora stroške pogreba poravnati Občina, ki je prijavila pokop. V tem primeru se praviloma opravi osnovni pogreb z raztrosom. Plačnik pogreba je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.

Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.

Pogrebne storitve, ki so opravljene na zahtevo državnih organov ali drugih nosilcev javnih pooblastil, plača naročnik teh storitev.

Cene pogrebnih storitev in opreme morajo biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pogrebne dejavnosti za poslovanje ter objavljene na njegovih spletnih straneh ali na krajevno običajen način. Razvidne morajo biti tudi iz specifikacije vseh posameznih opravljenih pogrebnih storitev in opreme na računu izvajalca pogrebne dejavnosti naročnika.

Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za stroške 24-urne dežurne službe.

IV. Urejanje pokopališč

 

18. člen

(vrste grobov)

Na pokopališčih obstajajo naslednje vrste grobov:

·  klasični grobovi (enojni, dvojni, trojni),

·  žarni grobovi,

·  grobnice.

Na pokopališču na Bledu je urejen poseben prostor za raztros pepela.

V enem žarnem grobu je lahko shranjenih več žar.

Vrstni žarni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih. Vse vrste grobov so določene v načrtu pokopališča.

Nove grobnice so dovoljene na novem delu pokopališča Bled s soglasjem izvajalca pokopališke dejavnosti.

 

19. člen

(evidence izvajalca javne službe)

Izvajalec pokopališke dejavnosti mora za vsako pokopališče:

·  izdelati pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na polja, vrste in grobove z ustreznimi oznakami in o tem voditi ustrezno evidenco z vrisanimi objekti in komunalnimi priključki,

·  izdelati in sproti dopolnjevati evidenco najemnikov grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu ter tudi evidenco oseb, katerih pepel je bil raztrosen na pokopališču ali izven njega. Evidence vsebujejo podatke, ki jih predpisuje zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in so dostopni uporabnikom, ki so z zakonom pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov.

 

20. člen

(okvirni tehnični normativi grobov)

Okvirni tehnični normativi za grobove so:

a) mere grobnega prostora

·  za enojni grob dolžine 200 cm, širine do 120 cm

·  za dvojni grob je dolžina 200 cm, širina do 200 cm

·  trojni grob dolžina 200 cm in širina nad 200 cm

·  žarni grob dolžina 180 cm in širina 120 cm

·  grobnica je podzemni obzidan prostor za shranjevanje posmrtnih ostankov.

b) višina novih obeležij na grobnih mestih ne sme presegati 150 cm

Na obstoječih delih pokopališča se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, lahko pa izvajalec pokopališke dejavnosti na osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, bolj racionalen načrt razdelitve.

 

21. člen

(prekop)

Prekop pokojnika oziroma ponoven pokop v isti grob po oddaji groba drugemu najemniku je dovoljen po preteku mirovalne dobe.

Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa s krsto na istem mestu in v istem grobu. Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.

Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.

Pred potekom mirovalne dobe se sme opraviti prekop, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drugi grob na istem pokopališču. Izkopani posmrtni ostanki pokojnika se pred ponovnim pokopom lahko upepelijo.

Prekop je možen le s predhodnim pisnim soglasjem najemnika groba in z dovoljenjem pristojnega občinskega organa ter ob prisotnosti pooblaščenega zdravnika. Dovoljenja za prekop zagotovi najemnik grobnega mesta oz naročnik prekopa. Vsi stroški dovoljenj bremenijo naročnika prekopa.

Prekopi se opravljajo v obdobjih, ko temperatura zraka ne presega +10 °C, razen prekopov potrebnih zaradi sodne preiskave.

S posmrtnimi ostanki pokojnikov v žarah iz opuščenih grobov se opravi raztros na prostoru za raztros brez izpisa imena pokojnika Raztros se opravi po preteku 1 leta od opustitve grobnega mesta. Do raztrosa se žare iz opuščenih grobov hranijo v skupnem grobu.

 

22. člen

(najemna pogodba)

Prostore za grobove daje v najem izvajalec pokopališke dejavnosti. Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom.

Najemna pogodba mora določati:

·  osebo najemnega razmerja,

·  čas najema oziroma uporabe groba,

·  polje, vrsto, zaporedno številko groba in vrsto groba,

·  način plačevanja letne najemnine oziroma grobnine,

·  obveznost najemojemalca glede urejanja groba,

·  ukrepe v primeru ne izvrševanja obveznosti iz pogodbe.

 

23. člen

(najem groba)

Najemnik ali najemnica (v nadaljnjem besedilu: najemnik) groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.

Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem izvajalec pokopališke dejavnosti oz. si ga sam izbere v okviru zmožnosti pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.

Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z izvajalcem pokopališke dejavnosti sklene druga fizična ali pravna oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju naročnika z izvajalcem pokopališke dejavnosti ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.

Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika. V kolikor se svojci ne dogovorijo glede najema groba, se ga dodeli plačniku pogreba.

Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.

Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen.

V kolikor po smrti najemnika groba nov najemnik ni znan in se grobnina ne plačuje, se na grobno mesto postavi opozorilna tablica. Če po preteku pol leta ni odziva, izvajalec pokopališke dejavnosti opremo grobnega mesta odstrani. Enak postopek z opozorilno tablico in odstranitvijo opreme se izvaja tudi ob neplačevanju grobnine, do katerega prihaja zaradi drugih okoliščin (npr. sprememba podatkov za pošiljanje računov, ipd.).

 

24. člen

(trajanje najema)

Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas.

Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:

·  na željo najemnika;

·  če najemnina groba oziroma grobnina za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;

·  če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;

·  ob opustitvi pokopališča;

·  kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.

Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti celotno nagrobno obeležje v roku 30 dni, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori izvajalec pokopališke dejavnosti. Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, in se oddajo v najem skupaj z grobom.

V kolikor izvajalec pokopališke dejavnosti prekine najemno razmerje zaradi neplačevanja oz. nevzdrževanja groba, robnike, spomenik in drugo opremo groba odstrani in jih hrani še šest mesecev po odstranitvi. Po preteku tega časa lahko prostor za grob odda drugemu najemniku (ob upoštevanju mirovalne dobe), opremo groba pa zavrže.

V času od odstranitve opreme z groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba izvajalec pokopališke dejavnosti v sklopu rednega vzdrževanja.

V kolikor se grobno mesto odstrani zaradi neplačevanja najemnine, in se nato najemniki najdejo oz. poravnajo najemnino potem se za vnovično postavitev grobnega mesta zaračuna po ceniku. Morebitne škode odstranitve robnikov izvajalec pokopališke dejavnosti ne krije.

V primeru da se nagrobni okvir odstrani zaradi pokopa v krsti se robniki lahko hranijo pri izvajalcu pokopališke dejavnosti skladno s cenikom. Lahko se hranijo na oz. ob grobnem mestu, če to dopuščajo razmere oz. jih naročnik pogreba odnese domov. Za robnike ob grobnem mestu izvajalec pokopališke dejavnosti ne odgovarja.

 

25. člen

(dolžnosti najemnika)

Najemniki grobov so dolžni:

·  skleniti najemno pogodbo,

·  vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,

·  spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,

·  redno plačevati grobnino,

·  urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji izvajalca javne službe.

 

26. člen

(grobnina)

Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.

Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba.

Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.

Višino grobnine na predlog izvajalca pokopališke dejavnosti s sklepom potrdi občinski svet, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno pristojbino ter druga sredstva, namenjena upravljanju tega pokopališča.

Grobnina se lahko plača vnaprej za obdobje daljše od enega leta, a največ za deset let.

Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe. V kolikor najemnik odstopi od najemne pogodbe na svojo željo, mora poravnati grobnino za tekoče leto.

 

V.  Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču

 

27. člen

(obnašanje na pokopališču)

Na območju pokopališča ni dovoljeno:

·  nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,

·  nepravilno odlaganje odpadkov izven za to določenih zabojnikov in prostora za zabojnike,

·  v zabojnike odlagati odpadkov, ki ne izvirajo iz pokopališča,

·  druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov na območju pokopališča,

·  poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in naprav ter predmetov na območju pokopališča,

·  postavljanje in odstranjevanje spomenikov brez soglasja izvajalca pokopališke dejavnosti,

·  vodenje živali na pokopališče,

·  vožnja s kolesom ali drugim prevoznim sredstvom,

·  odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in drugih objektov na območju pokopališča.

Zidarska, kamnoseška, kovino-strugarska in druga dela, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem/soglasjem izvajalca pokopališke dejavnosti.

Pokopališki red mora biti izobešen na pokopališču. Pokopališki red sprejema izvajalec pokopališke dejavnosti.

V neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebnih svečanosti (npr. povzročanje hrupa, vpitje, moteči zvoki in podobno). Izvajalec pogrebne dejavnosti povzročitelja na to opozori pred začetkom pogrebne svečanosti.

 

28. člen

(upravljanje z drevesi na pokopališču)

Vsa drevesa na pokopališču naj ne presegajo mej grobnega polja.

Večja drevesa se lahko ohranjajo, če ne delajo škode na javni infrastrukturi oz. na grobnih mestih najemnikov. Neprimerno zasaditev lahko izvajalec pokopališke službe odstrani brez predhodnih opozoril.. V kolikor bodo za posege nastali večji stroški, je izvajalec pokopališke dejavnosti dolžan najemnike predhodno opozoriti.

 

29. člen

(zagotavljanje urejenosti)

Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve:

·  vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;

·  storitve najema pokopaliških objektov in naprav;

·  storitve grobarjev in storitve pokopališkega moštva.

Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela.

Storitve iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena izvajalec pokopališke dejavnosti zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s sprejetim cenikom.

Če izvajalec pokopališke dejavnosti ugotovi, da se na pokopališču izvajajo dela ali opravljajo storitve v nasprotju z zakonom, mora o tem obvestiti pristojne inšpekcijske službe.

 

30. člen

(izdaja soglasij)

Izvajalec pokopališke dejavnosti daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z veljavnimi predpisi. Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Vlogo za soglasje poda najemnik groba izvajalcu pokopališke dejavnosti.

Izvajalec pokopališke dejavnosti mora izdati soglasje v štirinajstih dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik.

O zavrnitvi soglasja iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ v 15 dneh. Odločitev pristojnega občinskega organa je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.

Cena za izdajo soglasja zajema le neposredne stroške izdaje soglasja. Kakršna koli dela iz prvega odstavka tega člena brez soglasja niso dovoljena.

Če pri izvedbi del iz prvega odstavka nastanejo izvajalcu pokopališke dejavnosti stroški, jih mora poravnati naročnik soglasja.

Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec teh del pri izvajalcu pokopališke dejavnosti priglasiti termin izvedbe del.

Dela na pokopališču se lahko izvajajo med tednom od 7 do 17 ure, razen na dan, kadar so predvideni pogrebi. Izvajanje del izven termina ni dovoljeno.

Izvajalec pokopališke dejavnosti v soglasju določi tudi način prevzema odpadkov, ki jih s posegom povzoči izvajalec del in so strošek najemnika grobnega mesta.

Pristojni občinski organ daje soglasje za prekop ali soglasje za pokop zunaj pokopališča v skladu s pristojnim zakonom, odlokom občine in v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

 

VI. Cene

 

31. člen

(cene pokopaliških in pogrebnih storitev)

Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture in ceno grobnine, predlaga izvajalec pokopališke dejavnosti.

Metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe določi Vlada Republike Slovenije. Tako oblikovane cene na predlog izvajalca javne službe potrdi Občinski svet občine s sklepom.

Ostale cene pogrebnih storitev se oblikujejo tržno.

 

32. člen

(razmerje grobnine)

Tabela razmerij grobnine do enojnega groba:

 

VRSTA GROBA

FAKTOR GROBNINE

enojni

1

dvojni

2

trojni

3

žarni

0,8

grobnica

4

 

V kolikor se kasneje ugotovi da grob ustreza večjemu oz. manjšemu normativu se obračun prilagodi dejanskemu stanju od dneva ugotovitve dalje. Najemniki so dolžni spremembe vrste grobov javiti upravljalcu javne službe v 8 dneh po spremembi.

 

VII.  Nadzor

 

33. člen

(nadzor nad izvajanjem odloka)

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Bled, Bohinj in Železniki izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka.

 

VIII.  Kazenske določbe

 

34. člen

(globe)

Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določili 1. in 2. odstavka 27. člena tega odloka.

Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določili 1. in 2. odstavka 27. člena tega odloka.

 

IX. Prehodne in končne določbe

 

35. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Bled (Uradni list RS, št.7/2000).

 

36. člen

Do uveljavitve novih cen se uporabljajo obstoječi ceniki javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o..

Izvajalec javne službe v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka vzpostavi vse predpisane pogoje za izvajanje 24-urne dežurne službe.

 

37. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine.

 

Številka: 034-8/2020-6

Datum: 08.12.2020

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan