New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12) je Občinski svet Občine Gorje na 19. redni seji dne 12. 6. 2013 sprejel

PRAVILNIK

O UPORABI PROSTOROV GORJANSKEGA DOMA IN IGRIŠČA V OBČINI GORJE

1. člen

S tem pravilnikom se urejajo način in pogoji oddajanja dvorane in igrišča, pripadajočih prostorov in inventarja pod katerimi Občina Gorje (v nadaljevanju:občina) oddaja prostore Gorjanskega doma v najem oziroma uporabo.

Občina je solastnica prostorov in najemodajalec. Predmet oddaje so: dvorana z odrom, soba za odrom,  predprostor s sanitarijami ter zunanje igrišče (v nadaljevanju: prostori).

2. člen

Prostori so namenjeni za prireditve, dejavnosti in dogodke, ki jih izvajajo občina, domača društva, klubi, zveze, osnovna šola, v prostih terminih pa tudi zunanji naročniki. Društva uporabljajo prostore v skladu s svojo registrirano dejavnostjo.

3. člen

Uporabnik prostorov prijavi prireditev na sedežu občine z oddajo vloge za najem oziroma uporabo prostorov. Vloga mora vsebovati natančne podatke o uporabniku, datumu, uri in nazivu prireditve ter trajanju prireditve. Vloga se lahko odda tudi preko elektronske pošte ali telefonsko v času poslovanja občine.

Vlogo je treba oddati najmanj 8 dni pred prireditvijo. Občinska uprava izda soglasje za najem oziroma uporabo prostorov ter pripravi pogodbo o najemu oziroma uporabi prostorov najkasneje v roku 3 dni od prejema vloge.

4. člen

V primeru, da je za isti termin podanih več vlog, imajo prednost prireditve na podlagi prioritet iz 8. člena tega pravilnika, v ostalih primerih pa po vrstnem redu prispetja vlog.

5. člen

Občina sklene na podlagi določil tega pravilnika z uporabniki pogodbo o najemu oziroma uporabi prostorov. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo prostorov in za morebitno povzročeno škodo v prostorih. Obrazec pogodbe določi občina.

Z uporabniki prostorov, ki jih uporabljajo skozi vse leto, se na podlagi stalnega termina najema oziroma uporabe lahko sklene letna pogodba.

Prednost pri določanju letnih terminov uporabe prostorov imajo izvajalci javnih kulturnih programov.

6. člen

Občina na podlagi podpisane pogodbe izstavi račun najemniku oziroma uporabniku prostora najkasneje v roku 8 dni po opravljeni storitvi.

Uporabnik je dolžan plačati račun za najem najkasneje v roku 8 dni po prejemu računa.

Če uporabnik v roku ne poravna računa, izgubi pravico najema oziroma uporabe prostorov do poravnave računa. Račun se sodno izterja.

7. člen

Za najem prostorov se zaračunava nadomestilo po veljavnem ceniku in sicer za:

1.   Prireditve, ki jih izvajajo in organizirajo društva ter javni zavodi in za katere se zaračunava vstopnina. To določilo ne velja za društva in javne zavode iz Občine Gorje.

2.   Prireditve komercialnega značaja, ki jih organizirajo različne organizacije.

3.   Kongresi, seminarji, delavnice, predavanja in druga podobna srečanja, ki jih organizirajo različne organizacije.

4.   Za prireditve in dogodke, ki jih organizirajo fizične osebe.

8. člen

Prostori se koristijo brezplačno za naslednje uporabnike in po naslednjih prioritetah:

1.   Prireditve občinskega pomena: prireditve, katerih organizator je Občina Gorje oziroma ostale prireditve, ki so v občinskem interesu.

2.   Prireditve osnovne šole in vrtca: šolske predstave, proslave, zaključki šole …

3.   Prireditve društev, klubov, zvez, ki imajo sedež ali delujejo v Občini Gorje, kot so: proslave, obletnice, dobrodelne prireditve, občni zbori, vaje …

4.   Dobrodelne, humanitarne prireditve.

5.   Društva, politične stranke in liste s sedežem v občini.

 

9. člen

Najemnina se zaračuna po ceniku, ki ga na predlog župana potrdi Občinski svet. Cenik je sestavni del tega pravilnika in je objavljen na spletni strani občine, na občinski oglasni tabli in oglasni tabli Gorjanskega doma.

Za prireditve, ki so v posebnem interesu občine lahko župan odloči brezplačno uporabo prostorov.

10. člen

Višina nadomestila za uporabo prostorov se spreminja v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin praviloma enkrat letno. Sklep o tem sprejme občinski svet.

11. člen

Sredstva, ki so pridobljena iz naslova uporabe prostorov, se lahko porabijo le za obratovanje, investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme za Gorjanski dom.

12. člen

Uporabnik je dolžan prevzeti prostore in jih po najemu oziroma uporabi predati pooblaščeni osebi občinske uprave. Morebitne poškodbe ali spremembe je treba pri prevzemu prostorov zapisati, zapisnik je dolžan uporabnik podpisati. V primeru, da se poškodbe ugotovijo naknadno, se o tem naredi zapisnik, katerega podpiše pooblaščena oseba občinske uprave.

13. člen

Po končani prireditvi je uporabnik dolžan za seboj pospraviti opremo (panoje, plakate, kulise …), ki jo je uporabil na prireditvi in se hkrati obvezuje poravnati vso škodo, ki bi nastala v času uporabe prostorov.

Uporabnik je dolžan prostore očistiti, v nasprotnem primeru naroči čiščenje prostorov občina, stroške čiščenja pa zaračuna uporabniku po ceniku.

14. člen

Evidenco uporabe prostorov vodi občinska uprava in vsebuje podatke najemnika oziroma uporabnika, terminske podatke uporabe prostorov, namen uporabe in opombe, kjer se navedejo morebitne poškodbe ali nepravilnosti uporabe.

15. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 013-4/2013-4

Datum: 12.6.2013

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan

 

 

 

Priloga: Cenik

 

CENIK

UPORABE PROSTOROV GORJANSKEGA DOMA

 

 

PREDMET UPORABE

CENA V ČASU KURILNE SEZONE

CENA IZVEN KURILNE SEZONE

1

Dvorana z odrom – na uro

12 €

10 €

2

Dvorana z odrom – nad 6 ur

60 €

50 €

3

Soba za odrom – na uro

5 €

4 €

4

Soba za odrom – nad 6 ur

24 €

20 €

5

Osvetlitev zunanjega igrišča – na uro

7 €

7 €

6

Osvetlitev zunanjega igrišča – nad 6 ur

35 €

35 €

 

Cene ne vsebujejo DDV.

Dodatno čiščenje prostorov se zaračuna 30 € na uro.

Cena vključuje: uporabo dvorane in drugih prostorov z WC ji, elektriko, pripravo in urejanje prostorov.

Cenik začne veljati naslednji dan po objavi Pravilnika v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan