New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 8. seji, dne 16. 12. 2015, sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELJEVANJU POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI MARKOVCI

 

1. člen

4. člen Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/12 in 19/14; v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni tako, da glasi:

»Pomoč po tem pravilniku se lahko dodeli za tiste stroške projektov, ki so nastali v tekočem letu javnega razpisa.«.

 

2. člen

V 11. členu pravilnika se za besedilom »do 50% upravičenih stroškov,« doda besedilo, ki glasi:

»razen za ukrep sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,«.

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0012/2011

Datum: 16. 12. 2015

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan