New Page 2

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – skl. US) in 31. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07, 23/12) je župan Občine Apače dne 18.5.2017 sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE APAČE, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ŠT. 1

 

1.            Uvodne določbe

 

S tem sklepom občina prične prvi postopek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/13), v nadaljevanju: OPN-SD1, po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

 

2.            Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

 

Občinski prostorski načrt Občine Apače (v nadaljevanju besedila: OPN) je stopil v veljavo 23. junija 2013. V obdobju po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve predloga OPN je občina prejela nove pobude s strani zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb ter druge razvojne pobude za spremembo namenske rabe, ki pa jih v procesu priprave OPN ni bilo več mogoče upoštevati. V postopku priprave OPN-SD1 bodo obravnavane pobude, ki so jih občani in občina podali za nadaljnji prostorski razvoj na območju Občine Apače. Občani so podali pobude na podlagi obvestila, ki je bilo objavljeno dne 15.6.2016 na spletni strani občine in dne 16.6.2016 preko informatorja občine. V OPN-SD1 bodo vključeni tudi vsebinski popravki oziroma dopolnitve besedila izvedbenega dela OPN glede na pomanjkljivosti, ki so se pokazale v času njegove uveljavitve do danes.

Pobude se nanašajo na naslednje vsebinske sklope:

·       pobude za spremembo namembnosti zemljišč s stani Občine Apače ter druge pobude v javnem interesu;

·       pobude za spremembo namembnosti s strani občanov in drugih fizičnih ali pravnih oseb;

·       pobude za izvzem delov območij naselij iz stavbnih zemljišč;

·       pobude, pri katerih gre za uskladitev z dejanskim stanjem;

·       sprememba izvedbenih pogojev v tekstualnem delu.

Spremembe in dopolnitve se bodo nanašale na določila besedilnega in grafičnega dela OPN.

Na podlagi navedenih razlogov Občina Apače pričenja s postopkom sprememb in dopolnitev OPN Občine Apače.

 

3.            Območje sprememb in dopolnitev OPN in vrsta postopka

 

OPN-SD1 se izdela za celotno območje občine Apače. Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvaja v skladu s Zakonom o prostorskem načrtovanju.

 

4.            Način pridobitve strokovnih rešitev

 

Strokovne rešitve za izvedbo OPN-SD1 bodo temeljile na osnovi že izdelanih strokovnih podlag k OPN in njihovih dopolnitev.

Izdelana bo analiza zbranih pobud zainteresiranih fizičnih in pravnih oseb. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe in dopolnitve, pri čemer bodo le-te obrazložene in utemeljene. Na podlagi strokovnih preveritev bodo pobude, ki ustrezajo vsem predpisanim kriterijem, vključene v postopek OPN-SD1.

Za potrebe usklajevanja pobud oz. posegov z nosilcem urejanja prostora pristojnim za kmetijstvo se v skladu z veljavno zakonodajo in splošnimi smernicami izdela strokovna podlaga: Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča v vsebini, ki je določena v Pravilniku o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08).

Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pripravljene v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in prvimi oz. drugimi mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.

 

5.            Roki in posamezne faze za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

 

Postopek priprave OPN-SD1 bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju.

Ob zahtevi za izdelavo okoljskega poročila v okviru celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev OPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se spremenijo (podaljšajo) tudi roki izdelave in sprejema OPN-SD1.

Roki za pripravo posameznih faz postopka:

 

 

Faza

Roki

1

sprejem sklepa o začetku priprave

maj 2017

2

priprava osnutka OPN-SD1

do 30 dni po sprejetju sklepa

3

preveritev osnutka OPN-SD1 in njegova objava na svetovnem spletu

7 dni

4

pridobitev prvih mnenj NUP in pridobitev odločbe o CPVO

30 dni po objavi osnutka OPN-SD1 na svetovnem spletu

5

morebitno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora

ni roka

6

priprava dopolnjenega osnutka OPN-SD1

60 dni po pridobitvi prvih mnenj (v primeru ugotovitve, da je potrebno izvesti CPVO, se roki za izdelavo podaljšajo za čas izdelave okoljskega poročila in pridobitve mnenja o njegovi ustreznosti)

7

objava javnega naznanila

7 dni pred pričetkom javne razgrnitve

8

javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN-SD1 (skupaj z okoljskim poročilom, v kolikor ga je potrebno izdelati)

8 dni po objavi javnega naznanila – traja 30 dni (v tem času se izvede tudi javna razprava)

9

priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in razprave

30 dni po končani javni razgrnitvi

10

izdelava predloga OPN-SD1 na osnovi potrjenih stališč do pripomb

45 dni po potrditvi stališč

11

preveritev predloga OPN-SD1 in njegova objava na svetovnem spletu

7 dni

12

pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora (in pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov OPN-SD1 na okolje – v kolikor je potrebno izdelati CPVO)

30 dni po objavi gradiva na svetovnem spletu

13

izdelava usklajenega predloga OPN-SD1

30 dni po pridobitvi drugih mnenj

14

sprejem usklajenega predloga OPN-SD1 na občinskem svetu

naslednja seja občinskega sveta

15

objava odloka OPN-SD1 v uradnem glasilu občine

po sprejemu na seji občinskega sveta

16

izdelava končnega elaborata

15 dni po objavi odloka OPN-SD1

 

6.            Navedba nosilcev urejanja prostora

 

Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo mnenja in strokovne podlage za OPN-SD1, pomembna s področja njihove pristojnosti, so:

1.      Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve)

2.      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)

3.      Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)

4.      Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva)

5.      Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje upravljanja z vodami)

6.      Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave)

7.      Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 (za področje varstva kulturne dediščine)

8.      Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega in železniškega prometa)

9.      DARS, Družba za avtoceste v republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (za področje avtocest)

10.    Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti)

11.    Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje pomorskega in zračnega prometa)

12.    Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)

13.    Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)

14.    Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja)

15.    Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)

16.    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih grobišč)

17.    Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv)

18.    ELES, Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana (za področje

19.    Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana

20.    Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje telekomunikacij)

21.    Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo)

22.    Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer (za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda)

23.    Občina Apače, Apače 42 b, 9253 Apače

V postopek se lahko vključi tudi druge pristojne državne ali lokalne nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.

V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO). V primeru potrebe po izvedbi postopka CPVO, se bo občina s pristojnimi nosilci urejanja prostora usklajevala o nadaljevanju postopka priprave OPN-SD1 (možnost umika pobud, ki zahtevajo uvedbo CPVO).

 

7.            Obveznosti v zvezi s financiranjem

 

Izdelava sprememb in dopolnitev OPN se financira iz proračuna Občine Apače.

 

8.            Končne določbe

 

Sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin in spletni strani Občine Apače www.obcina-apace.si ter začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.

 

Številka: 3500-0003/2016

Datum: 18. 5. 2017

 

 

Občina Apače

 

Franc Pižmoht, župan