New Page 2

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS št. 61/2017) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2016-UPB2, 45/2017, 10/2019) je Občinski svet Občine Videm na svoji 6. redni seji dne 01.10.2019 sprejel naslednji:

 

SKLEP

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

 

1.člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra

·   parc. št. 627/6, k.o. 446-Jurovci (ID 6298870)

in se pri navedeni parceli vknjiži lastništvo za pravno osebo Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, MŠ: 5883423000.

 

2.člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-01/2019-013

Datum: 01.10.2019

 

 

Občina Videm

 

Branko Marinič, župan