New Page 2

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/2017 in 16/2018), je Občinski svet Občine Brda na 11. redni seji dne 14. 4. 2020 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU

OBČINSKE UPRAVE OBČINE BRDA

 

I. Splošne določbe

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni 8. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Brda, in sicer tako, da po novem glasi:

»Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Brda ustanovi organ Občinska uprava Občine Brda, s sedežem: Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, in z uradnim elektronskim naslovom  info@obcina-brda.si.

Občinska uprava Občine Brda ima štiri organizacijske enote, in sicer:

·   Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti,

·   Oddelek za finance in gospodarske dejavnosti,

·   Oddelek za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije in

·   Režijski obrat.

Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, ki je za svoje delo odgovoren županu.

Organizacijske enote vodijo vodje, ki so za svoje delo odgovorne direktorju občinske uprave in županu.«

 

2. člen

Župan Občine Brda v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka sprejme splošni akt, ki ureja sistemizacijo delovnih mest v Občinski upravi Občine Brda v skladu s tem odlokom in veljavno zakonodajo.

S tem odlokom se v roku 90 dni po uveljavitvi uskladijo tudi vsi ostali akti Občine Brda.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 0322-01/2020-02

Datum: 14. 4. 2020

 

 

Občina Brda

 

Franc Mužič, župan