New Page 1

Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09,51/10, 84/10-odl.US,40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 29.in 40.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo ,110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415,38/14-ZIPRS1415-A,14/15-ZIPRS1415-D in 55/15-ZFisP) in 105 .člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list  RS, št. 10/04 in 58/05 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11) je občinski svet Občine Kidričevo na  10. redni seji dne 10.12.2015 sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU 2 PRORAČUNA OBČINE KIDRIČEVO

ZA LETO 2015

 

1.člen

Spremeni se 2. člen Odloka o  proračunu Občine Kidričevo za leto 2015  (Uradno glasilo slovenskih

občin  št. 9/15) in 1 .člen Odloka o rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/15) in glasi:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

6.104.503

 

TEKOČI ODHODKI (70+71)

5.178.214

70

DAVČNI PRIHODKI

4.199.294

700

Davki na dohodek in dobiček

3.286.206

703

Davki na premoženje

835.240

704

Domači davki na blago in storitve

77.848

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

978.920

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

705.820

711

Takse in pristojbine

6.000

712

Denarne kazni

13.100

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.000

714

Drugi nedavčni prihodki

253.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI

184.968

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0  

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

184.968

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

741.321

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

539.532

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

201.789

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

       II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

6.097.519

40

TEKOČI ODHODKI

1.820.386

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

320.841

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

48.505

402

Izdatki za blago in storitve

1.284.640

403

Plačila domačih obresti

46.400

409

Rezerve

120.000

41

TEKOČI TRANSFERI

2.289.480

410

Subvencije

413.375

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.242.187

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

266.400

413

Drugi tekoči domači transferi

367.518

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.781.084

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.781.084

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

206.569

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

76.000

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

130.569

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

6.983

 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

0

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

146.092

55

ODPLAČILA DOLGA

146.092

550

Odplačila domačega dolga

146.092

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-139.109

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-146.092

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-6.983

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

 

9009

Splošni sklad za drugo

356.884

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007- 6/2014

Datum: 11. 12. 2015

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan