New Page 2

Na podlagi 16. člena statuta Občine  Videm  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1) je Občinski svet Občine Videm na  4. redni seji dne 01.02.2011 sprejel

PRAVILNIK

O ŠTIPENDIRANJU V OBČINI VIDEM

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa postopek in merila za podeljevanje štipendij in sofinanciranje diplomskih del ( pomoč) za izobraževanje v Občini Videm, višino štipendij in pomoči , trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.

2. člen

Občina Videm podeljuje štipendije dijakom in študentom kot pomoč pri njihovem rednem šolanju in pomoči pri izdelavi  diplomskih nalog na tematiko lokalne skupnosti oz. Občine Videm.  Štipendije se podeljujejo za šolanje v Republiki Sloveniji in v tujini.

Sredstva za štipendiranje dijakov in študentov se zagotavljajo v okviru vsakoletnega proračuna Občine Videm.

3. člen

Štipendijo lahko pridobijo upravičenci s statusom rednega dijaka oziroma dijakinje (v nadaljnjem besedilu dijak), ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let ter upravičenci s statusom rednega študenta oziroma študentke (v nadaljnjem besedilu študent), ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega,  visokošolskega, univerzitetnega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, stopnjo bolonjskega študijskega programa niso starejši od 26 let, in:

-        hkrati ne prejemajo katerekoli druge štipendije ali ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,

-        niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje .

II.     MERILA IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

4. člen

            Štipendija za študij v Republiki Sloveniji se lahko podeli:

·       rednim dijakom za šolanje na poklicnih oziroma srednjih šolah,

·       rednim študentom (univerzitetni študijski programi, visokošolski strokovni študijski programi, višješolski študijski programi, bolonjski študijski programi 1. stopnje),

            Pravico do štipendije  in pomoči lahko uveljavljajo kandidati, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

·       imajo najmanj 3 leta prijavljeno stalno prebivališče v občini Videm

·       dijaki, če dosežejo v preteklem šolskem letu najmanj prav dober uspeh ,za prvi vpis pa če najmanj s prav doberim uspehom zaključijo osnovno šolo

·       študentje, če dosežejo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8.0, za prvo študijsko leto pa najmanj prav dober uspeh na maturi in

·       izkažejo intelektualno ali umetniško nadarjenost (dosežejo javno priznan uspeh ali izjemni dosežek) in predložijo priporočila profesorjev. 

·       kandidati, ki imajo končan študij in pišejo diplomsko nalogo iz lokalne samouprave, ki  je uporabna za občino Videm.

            V kolikor za štipendijo kandidira več kandidatov, ima prednost kandidat, ki doseže višjo oceno v preteklem šolskem letu oziroma študijskem letu oziroma boljši uspeh na maturi (za prvo študijsko leto).

V kolikor izpolnjuje pogoje več kandidatov, kot je za štipendije namenjeno sredstev, ima prednost kandidat, pri katerem je dohodek na družinskega člana nižji v primerjavi z drugimi kandidati.

III.    VIŠINA ŠTIPENDIJE

5. člen

Višina štipendije  ali pomoči za dijake znaša    do  45% minimalne plače mesečno, za študente pa do  60% minimalne plače mesečno.

IV.     POSTOPEK PODELJEVANJA ŠTIPENDIJ

6. člen

Štipendije in pomoči  po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto.

Javni razpis za podelitev štipendij in pomoči mora vsebovati pogoje za podelitev štipendije, zahtevano dokumentacijo in rok za vložitev prijave na javni razpis.

Javni razpis za podelitev štipendij in pomoči  izvaja občinska uprava v soglasju s komisijo za štipendiranje in v skladu z določili tega pravilnika.

7. člen

Štipendije  in pomoči se podelijo od začetka šolskega oziroma študijskega leta, začetega v tekočem letu.

Na javni razpis se prijavijo kandidati sami. Študenti, ki so v času dodiplomskega študija že prejemali štipendijo, pridobijo štipendijo za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji na podlagi vloge in dokazila o vpisu.

8. člen

            Prijava na javni razpis za pridobitev štipendije  in pomoči obsega:

·       dokazilo o vpisu v tekoče šolsko/študijsko leto,

·       za dijake dokazilo o doseženem uspehu v preteklem letniku oz. za prvi vpis dokazilo o zaključnem uspehu osnove šole

·       študente dokazilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni predhodnega študijskega leta oziroma učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,

·       dokazilo o uspehih in priznanjih,

·       izpolnjen obrazec za pridobitev štipendije,

·       potrdilo o stalnem prebivališču kandidata v Občini Videm

·       potrdilo o državljanstvu kandidata,

·       dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih in potrjeno temo  diplomske naloge

·       dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana ter o premoženjskem stanju.

            Kandidati za pridobitev štipendije dokazujejo nadarjenost tudi s potrdili o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, s potrdilom na znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, z dokazili o priznanjih in nagradah, pridobljenih na državnih ali mednarodnih tekmovanjih. Upoštevajo se potrdila in dokazila, pridobljena v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih.

9. člen

Komisijo za štipendiranje imenuje župan v sestavi treh članov.

10. člen

Komisija za štipendije obravnava popolne in v roku razpisa prispele vloge v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika.

V kolikor komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti kandidata, da lahko prijavo dopolni v 8 dneh od prejema obvestila. Če kandidat v tem roku ne dopolni prijave, se prijava s sklepom zavrže. Zoper ta sklep ni pritožbe.

11. člen

Na podlagi zbrane dokumentacije in upoštevanja vseh zbranih dokazil, komisija pripravi poročilo, izdela prioritetni vrstni red prijavljenih kandidatov na podlagi 4. člena tega pravilnika s predlogom za podelitvi štipendij.

12. člen

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije prejmejo odločitev o dodelitvi oziroma nedodelitvi štipendije v roku 15 dni po izbiri. Zoper tako odločitev je dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve odločitve, o pritožbi odloča župan občine. Odločitev župana je dokončna.

13. člen

Medsebojne pravice in obveznosti med štipenditorjem in štipendistom se določijo s pisno pogodbo o štipendiranju. Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan in štipendist.

Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.

Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in obveznosti štipenditorja in štipendista.

14. člen

Štipendije se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu(od začetka prvega šolskega leta do začetka naslednjega šolskega leta), razen v zaključnem letniku izobraževanja, ko se štipendiranje zaključi v zadnjem mesecu šolskega oziroma študijskega leta.

V zaključnem letniku študija se upošteva redni status absolventa, vendar najdlje za eno študijsko leto.

Štipendija se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

15. člen

Štipendist je dolžan v 15 dneh po začetku vsakega šolskega oziroma študijskega leta predložiti:

dijak – potrdilo o vpisu v naslednji letnik in overjeno kopijo zadnjega šolskega spričevala,

študent – potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o opravljenih izpitih in njihovi oceni.

Po zaključku izobraževanja je štipendist dolžan predložiti potrdilo o zaključenem študiju.

16. člen

Štipendistu, ki je izdelal letnik in ni predložil dokazil iz 15. člena tega pravilnika, pravica do štipendije miruje. Ponovno se začne izplačevati z naslednjim mesecem, če predloži zahtevana dokazila v roku 60 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta in izpolnjuje pogoje za nadaljnje štipendiranje.

17. člen

Štipendistu, ki je pridobil štipendijo in je v preteklem šolskem oziroma študijskem letu dosegel slabši učni uspeh, kot se zahteva za pridobitev štipendije, mu pravica do štipendije miruje, razen v primeru, da se izkaže z javno priznanim izjemnim dosežkom iz 8. člena tega pravilnika.

Štipendist, kateremu je štipendija mirovala, lahko ponovno uveljavi štipendijo z novim šolskim oziroma študijskim letom, če doseže zahtevan uspeh ali se izkaže z javno priznanim izjemnim dosežkom iz 8. člena tega pravilnika.

18. člen

Štipendist je dolžan v roku 15 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje:

·       prekinitev izobraževanja,

·       sprememba vrste in področja izobraževanja, 

·       sklenitev delovnega razmerja,

·       nastop starševskega dopusta,

·       sprememba stalnega prebivališča,

·       opravljanje diplome, magisterija ali doktorata in

druge spremembe.

19. člen

Če štipendist iz utemeljenih razlogov ne izpolnjuje šolskih oziroma študijskih in pogodbenih obveznosti (težja bolezen ali invalidnost, starševstvo), se mu izplačevanje štipendije začasno ustavi. Pristojni organ lahko določi štipendistu rok, v katerem mora opraviti obveznosti. Za štipendista, ki v določenem roku opravi obveznosti, se prekliče začasna ustavitev izplačevanja štipendije z veljavnostjo do dneva prenehanja izplačevanja.

20. člen

Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejete zneske štipendije, skupaj z zamudnimi obrestmi, če:

·       po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,

·       navaja neresnične podatke,

·       spremeni smer šolanja oziroma študija brez soglasja štipenditorja,

·       če iz neupravičenih vzrokov ne dokonča šolanja oziroma študija v roku, ki je določen s pogodbo o štipendiranju,

·       sklene pogodbo z drugim štipenditorjem, se zaposli, opravlja dejavnost ali pridobi status zasebnika,

·       v drugih primerih določenih s pogodbo.

O izgubi štipendije se odloči z odločbo.

21. člen

Zoper odločitev iz 20. člena tega pravilnika ima štipendist pravico do ugovora v roku osmih dni od prejema. Ugovor se vloži pisno pri županu Občine Videm. Ugovor ne zadrži izvršitve  odločitve.

22. člen

Štipendisti opravljajo delovno prakso, ki traja do enega meseca v letu. Razporeditev štipendistov na delovno prakso opravi strokovna služba Občine Videm v dogovoru s štipendisti in predstavniki javnih zavodov oziroma podjetij v občini.

23. člen

Za čas opravljanja delovne prakse je štipendist upravičen do povrnitve stroškov, ki so predpisani za delavce v javni upravi.

24. člen

Občina Videm spremlja učne uspehe štipendistov in socialni položaj, vzdržuje z njimi stalne stike in se seznanja z morebitnimi problemi pri opravljanju njihovih študijskih obveznosti.

25. člen

Občina Videm je dolžna štipendiste obvestiti o morebitnih spremembah in dopolnitvah pravilnika.

V.      PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  Uporabljati pa se začne s šolskim letom 2011/2012.

Številka:  600-785/2011

Datum: 21.02.2011

Občina Videm

Župan Friderik BRAČIČ