New Page 1

Na podlagi  30. člena Statuta Občine Gorje (Ur. list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12), izdajam

 

POPRAVEK

ODLOKA O OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI GORJE

 

1.    člen

V 10. členu Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Gorje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 32/2012 z dne 4.5.2012, se v  5. odstavku začetnega stavka za številko 1, doda številka 3., ki je bila pomotoma izpuščena, tako da se le ta pravilno glasi: »Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske javne službe iz 1., 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka 5. člena ….«.

2.    člen

Ta popravek se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 9000-1/2012-8

Datum: 19.3.2013

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan