New Page 2

Na podlagi 14. člena Statuta občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2011) Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 9. redni seji, dne 16. 12. 2015, sprejme naslednji

 

TEHNIČNI POPRAVEK

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE CERKVENJAK (URADNO GLASILO SLOVENSKIH OBČIN, ŠT. 55/15)

 

1. člen

V grafičnem delu občinskega prostorskega načrta na listu J2714 (izvedbeni del – podrobna namenska raba prostora) se na zemljišču št. 436/6 in delu zemljišča št. 1022/1, k.o. Smolinci (544) prikaže v postopku usklajena in sprejeta podrobna namenska raba prostora »A« namesto napačno prikazane dosedanje  podrobne namenske rabe »K2«.

 

2. člen

Ta tehnični popravek je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkvenjak  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/15) in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 3500-02/2007

Datum: 16. 12. 2015

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan