New Page 1

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 51/10 in 84/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 17. in 110. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 – pop., 34/07, 15/10 ) je Občinski svet Občine Prevalje na 8. redni seji, dne 13.10.2011

 

 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PREVALJE ZA LETO 2011

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2011 (UGSO št. 4/2011) in 1. člen Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2011 (UGSO št. 18/2011) ki se na novo glasi:

 

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

 

 

v €

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta

2011

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 

7.518.699

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.141.168

70 DAVČNI PRIHODKI

4.516.485

 

700 Davki na dohodek in dobiček

3.769.225

 

703 Davki na premoženje

508.089

 

704 Domači davki na blago in storitve

239.171

71 NEDAVČNI PRIHODKI 

624.683

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

464.485

 

711 Takse in pristojbine

2.700

 

712 Denarne kazni

7.500

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

500

 

714 Drugi nedavčni prihodki

149.498

72 KAPITALSKI PRIHODKI 

854.883

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

152.545

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

702.338

73 DONACIJE 

14.500

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

14.500

74 TRANSFERNI PRIHODKI 

1.508.148

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.260.076

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

248.072

 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 

7.780.774

40 TEKOČI ODHODKI 

1.857.576

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

414.889

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

68.151

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.312.477

 

403 Plačila domačih obresti

25.924

 

409 Rezerve

36.135

41 TEKOČI TRANSFERI 

2.126.497

 

410 Subvencije

93.524

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.276.394

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

202.751

 

413 Drugi tekoči domači transferi

553.828

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

3.723.153

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.723.153

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

73.548

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki

8.200

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

65.348

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-262.075

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

IV. PREJETA VRAČILA

0

 

DANIH POSOJIL IN

 

PRODAJA KAPITALSKIH

 

DELEŽEV (750+751+752)

75  PREJETA  VRAČILA  DANIH  POSOJIL  IN  PRODAJA  KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V. DANA POSOJILA

 

 

IN POVEČANJE KAPITALSKIH

0

 

DELEŽEV (440+441+442)

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

0

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 

360.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 

134.764

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 

225.236

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-36.839

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2010 

37.116

 

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk -podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine PREVALJE.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

 

2. člen

 

 

4. člen Odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2011 se spremeni tako, da se sedaj glasi:

 

 

» 4. člen

 

 

(Namenski prihodki in odhodki proračuna)

 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

 

 

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),

 

 

2. prihodki komunalnega prispevka,

 

 

3. prihodki za podeljeno stavbno pravico,

 

 

3 prihodki od okoljske takse za obremenjevanje voda,

 

 

4. prihodki od okoljske takse za obremenjevanje okolja,

 

 

5. prihodki od najemnin javne komunalne infrastrukture,

 

 

6. namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe,

 

 

7. prispevki investitorjev in soinvestitorjev,

 

 

8. prihodki od turistične takse,

 

 

9. prihodki od donacij,

 

 

10. odškodnine iz naslova zavarovanj,

 

 

11. prihodki od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženja,

 

 

12. prihodki iz naslova najemnin za stanovanja,

 

 

13. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in

 

 

14. namenski prejemki ožjih delov občin.«

 

 

3. člen

 

 

Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2011 (UGSO št. 4/2011) in Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2011 (UGSO št. 18/2011), ki se s tem odlokom ne spremenijo ostanejo še naprej v veljavi.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 410-0014/2010-15

 

 

Kraj, datum:

 

 

Prevalje, 13.10.2011

 

 

OBČINA PREVALJE

 

 

dr. Matija TASIČ, l.r.