Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
Okolje in prostor
 
Projektni pogoji

Investitor lahko pridobi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta, ki jih mnenjedajalec (občinska uprava) določi v skladu s svojimi pristojnostmi.

 
Soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja

Če se nameravana gradnja priključi na objekte, ki zagotavljajo minimalno komunalno oskrbo, oziroma če se zaradi gradnje spremeni kapaciteta obstoječih priključkov, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev na podlagi idejne zasnove ali idejnega projekta. Namesto soglasja za priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

Potrdilo, da občina ne uveljavlja predkupne pravice na zemljišču na zavarovanem območju

Občina je predkupni upravičenec pri nakupu zemljišč, razen vodnih zemljišč, na zavarovanih območjih, za katere je sprejela akt o zavarovanju.

 

Dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v času javne prireditve

Občina lahko izda povzročitelju javne prireditve dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, razen če prireditve potekajo v napravah, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za emisije hrupa.

 

Potrdilo, da občina ne uveljavlja predkupne pravice na priobalnem zemljišču celinskih voda

Zaradi omogočanja splošne rabe voda lahko občina določi, da se status naravnega javnega dobra vzpostavi tudi na delu priobalnega zemljišča celinskih voda. Občina mora pred vzpostavitvijo statusa naravnega vodnega dobra zemljišča pridobiti v last s pravnim poslom ali v javno korist predlagati razlastitev po predpisih, ki urejajo razlastitev. Ne glede na določbe, ki urejajo vrstni red predkupnih upravičencev ima občina na navedenem zemljišču predkupno pravico kot prva predkupna upravičenka.

 
Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, ter podatek o začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja in predkupni pravici občine. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se lahko priloži tudi kopija grafičnega dela občinskega prostorskega načrta. Če se za zemljišče, na katero se potrdilo nanaša, pripravljajo spremembe prostorskega akta, je to treba v potrdilu posebej navesti. Potrdilo o namenski rabi zemljišča izda občina. Ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse.

 
Odmera komunalnega prispevka za novo komunalno opremo

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka za novo komunalno opremo poravnani vsi stroški priključevanja objekta na novo komunalno opremo v razmerju do občine, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

 
Lokacijska informacija

Občinska uprava občine je dolžna vsakomur izdati lokacijsko informacijo. Lokacijska informacija vsebuje podatke o izvedbeni regulaciji prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih. Lokacijski informaciji se lahko priloži tudi kopija grafičnega dela prostorskega akta. Lokacijsko informacijo izda občina. Ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse.

 
Popolna ali delna zapora občinske ceste zaradi izvajanja del na njej

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem Občinske uprave občine. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste.

 
Popolna ali delna zapora občinske ceste zaradi prireditve

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste.

 
Soglasje za poseg v varovalni pas občinske ceste

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba omejena. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavitev kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega organa (občinske uprave) občine. Pristojni organ (občinska uprava) občine izda soglasje za poseg v varovalni pas občinske ceste, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

 
Najem zemljišča, ki je v lasti občine

Nepremično premoženje v lasti občine, ki ga ne potrebuje noben upravljavec ali uporabnik, se lahko odda v najem. Nepremično premoženje občine se lahko odda v najem na podlagi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali neposredne pogodbe.

 
Odkup zemljišča, ki je v lasti občine

Stvarno premoženje, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, se bodisi proda bodisi z oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotovi njegova učinkovita raba. Občine ravnajo s svojim premoženjem tako, da zagotavljajo izvajanje izvirnih nalog občine v skladu s predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo.

 
Odstop zemljišča v javno dobro

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Pristojni organ (občinski svet) izda navedeni sklep na zahtevo, ki jo lahko vloži pristojni župan.

 

Potrdilo, da občina ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičnini v občini

Občina je predkupni upravičenec na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij v občini.

 
Soglasje za uporabo javne površine v občini

Nepremično premoženje občine, ki ga začasno ne potrebuje noben upravljavec ali uporabnik, se lahko da v brezplačno uporabo po metodi javnega zbiranja ponudb ali z neposredno pogodbo:  • osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog; •  nevladnim organizacijam, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status; • socialnemu podjetju ali nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela postopek registracije v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, in sicer v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena.

 
Ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine

Stvarna služnost je pravica lastnika nepremičnine (gospodujoča stvar) izvrševati za njene potrebe določena dejanja na tuji nepremičnini (pozitivna služnost) ali zahtevati od lastnika služeče stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini (negativna služnost). Stvarna služnost je lahko ustanovljena za določen čas ali za določen letni čas. Stvarna služnost nastane z zakonom, na podlagi pravnega posla ali z odločbo državnega organa.

 
Pobuda za pripravo občinskega prostorskega načrta

Občina pripravi osnutek OPN na podlagi in v skladu s sklepom o pripravi OPN, regionalnim in občinskim prostorskim planom, hierarhično nadrejenimi prostorskimi načrti, državnim prostorskim redom, splošnimi in konkretnimi smernicami nosilcev urejanja prostora ter strokovnimi podlagami.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor