Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB-1 ), 4. odstavka 6. člena ter 3. odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/2007 - uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS, št. 78/1999, 30/2006, 93/2007) je Občinski svet Občine Videm na svoji 4. redni seji dne 01.02.2011 sprejel naslednji

ODLOK O MERILIH ZA DOLOČITEV PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

            S tem odlokom se za območje občine Videm določajo merila ter postopek za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati) ter pogoje in postopek za preklic soglasja.

            S tem odlokom se za območje občine Videm določajo tudi pogoji in postopek za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas ter merila in postopek za določitev obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata.

 

II.     REDNI IN PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS

2. člen

Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: gostinec) določi svoj redni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:

-        gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev in sestavne enote teh obratov (npr.hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 00. in 24. uro,

-        restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 06. in 02.uronaslednjega dne,

-        slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 06. in 24. uro,

-        obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,

-        gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 00. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.

Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd) mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim in izletniške kmetije na teh območjih, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.).

3. člen

Obratovanje izven časa, določenega v prejšnjem členu tega odloka, se šteje za podaljšani obratovalni čas.

III.    MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU

4. člen

Pristojni organ izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času na podlagi naslednjih meril:

-        vrsta gostinskega obrata;

-        lokacija gostinskega obrata;

-        predhodne kršitve Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/2007-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: zakon) ter Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), ki so bile storjene v gostinskem obratu in za katere je bil s strani pristojne tržne inšpekcije, policije oziroma sodišča izdana pravnomočna odločba ali plačana globa;

5. člen

Za potrebe tega odloka se gostinski obrati delijo na naslednje vrste:

-        restavracije;

-        gostilne;

-        kavarne;

-        izletniške kmetije;

-        slaščičarne;

-        okrepčevalnice;

-        bari;

-        vinotoči;

-        osmice;

-        premični objekti (kiosk, stojnica, prireditveni šotor, ipd.).

 

6. člen

Za potrebe tega odloka se glede lokacije gostinski obrati delijo na tiste, ki so v stavbah s stanovanji ter druge gostinske obrate.

7. člen

            Glede na merili vrsta in lokacija gostinskega obrata lahko gostinski obrati, ki niso v stavbah s stanovanji, obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:

-        restavracije od 02. do 03. ure;

-        gostilne od 02. do 03. ure;

-        kavarne od 02 do 03. ure;

-        izletniške kmetije od 02. do 03. ure;

-        slaščičarne od 24. do 01. ure;

-        okrepčevalnice od 24 do 02. ure;

-        bari od 24. do 02. ure;

-        vinotoči od 24. do 01. ure;

-        osmice od 24. do 02. ure.

            Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko gostinski obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času od 24. do 04. ure.

8. člen

Glede na merili vrsta in lokacija gostinskega obrata lahko gostinski obrati, ki so v stavbah s stanovanji, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času od 22. do 24. ure.

9. člen

Zunanje enote gostinskih obratov (gostinski vrtovi, terase, ipd.) lahko obratujejo v enakem podaljšanem obratovalnem času kot gostinski obrat, razen v naslednjih primerih:

-        zunanje enote gostinskih obratov, ki se nahajajo v stavbah s stanovanji od 22. do 24. ure;

-        zunanje enote gostinskih obratov, ki se nahajajo v stanovanjskih območjih od 22. do 01. ure oziroma od 22. do 02. ure v poletnem času.

 

IV.     POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU

10. člen

Gostinski obrati lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, če za to predhodno pridobijo pisno soglasje občinske uprave občine Videm(v nadaljevanju: pristojni organ), ki odloča o tem na podlagi vloge gostinca ter določil tega odloka.

11. člen

Vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se vloži za vsako koledarsko leto in sicer na enotnem obrazcu, ki je sestavni del Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07 v nadaljevanju: pravilnik).

V kolikor se zaproša za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času tudi za enoto gostinskega obrata, ki se nahaja zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, ipd.), se to posebej navede na obrazcu iz prejšnjega odstavka tega člena.

Gostinec, ki prosi za izdajo soglasja za gostinski obrat, ki se nahaja v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora prijavi obratovalnega časa priložiti fotokopijo pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.

12. člen

            Pristojni organ izda soglasje k podaljšanemu obratovalnem času, če:

-        zaprošeni podaljšani obratovalni čas glede na vrsto in lokacijo gostinskega obrata ustreza obratovalnim časom, določenim od 7. - 9. členu tega odloka;

-        v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanjem obratovalnem času, v gostinskem obratu, za katerega se zaproša za izdajo soglasja, niso bile storjene kršitve iz 3. alinee 4. člena tega odloka;

-        prijavi priloži zahtevane dokumente (3. odstavek 11. člena).

            V primeru iz 3. odstavka 11. člena pristojni organ pri izdaji soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času upošteva tudi pisno soglasje večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.

13. člen

Pristojni organ izda soglasje za obdobje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo zaprošeno za izdajo soglasja, oziroma do konca naslednjega koledarskega leta, če se za izdajo soglasja zaproša na koncu tekočega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto.

 

14. člen

Ne glede na določbe 13. člena, lahko pristojni organ v naslednjih primerih izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času le za obdobje treh mesecev:

-        če v času odločanja o izdaji soglasja poteka postopek pred pristojnimi organi v zvezi s kršitvami iz 3. alinee 4. člena tega odloka;

-        če je bila v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v gostinskem obratu storjena ena kršitev iz 3. alinee 4. člena tega odloka.

15. člen

Pristojni organ izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času tako, da prijavljeni razpored obratovalnega časa potrdi, nato pa potrjen obrazec najkasneje v 15 dneh vrne gostincu, en izvod pošlje območni enoti tržnega inšpektorata, kopijo pa zadrži za svojo evidenco.

V kolikor pristojni organ ne soglaša s prijavljenim obratovalnim časom, s svojo odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas ter hkrati sam določi obratovalni čas.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku petnajstih dni od njene vročitve, pritožba na župana.

 

V.      POGOJI IN POSTOPEK ZA PREKLIC SOGLASJA

16. člen

V kolikor pristojni organ ugotovi, da:

-        so bile v gostinskem obratu storjene kršitve iz 3. alinee 4. člena tega odloka,

-        je bilo z meritvami hrupa, opravljenih na podlagi zahteve pristojne inšpekcije za okolje ugotovljeno, da hrup v gostinskem obratu presega vrednosti, določene z veljavnimi predpisi, lahko z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi ipd.) v podaljšanem obratovalnem času.

17. člen

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku petnajstih dni od njene vročitve, pritožba na župana.

VI.     POGOJI IN POSTOPEK ZA IZDAJO POSAMIČNEGA SOGLASJA

18. člen

Ne glede na že potrjeni obratovalni čas, lahko gostinec zaprosi za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas.

Posamično soglasje se izda, kadar se v gostinskemu obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja, praznovanje osebnih praznikov ipd.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, proslave društev, ipd.).

Posamično soglasje se izda na podlagi vloge gostinca, ki mora biti vložena pri pristojnem organu najmanj 8 dni pred pričetkom dogodka iz prejšnjega odstavka tega člena. Vloga se poda na obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ.

Pristojni organ lahko iz razlogov iz 16. člena tega odloka posamičnega soglasja ne izda.

Posamično soglasje se izda za točno določen dan oziroma dneve.

VII.   OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA

19. člen

Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata na javnih prireditvah, sejmih in podobno med njihovim trajanjem ter na točkah, kjer se v času turistične sezone zadržuje večje število obiskovalcev.

Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata na premičnih objektih (kiosk, stojnica, prireditveni šotor, ipd.) oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejena v ta namen.

20. člen

Gostinska dejavnost iz prejšnjega člena se lahko opravlja v naslednjem obratovalnem času:

-        na javnih prireditvah od 10. do 03. ure;

-        na sejmih in drugih prireditvah ter turističnih centrih oziroma točkah, kjer se v času turistične zadržuje večje število obiskovalcev: skladno s časom trajanja prireditve  oziroma odpiralnim časom turistične točke.

21. člen

Vloga za potrditev obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti iz 19. člena tega odloka se poda pri pristojnem organu in sicer najkasneje 15 dni pred pričetkom opravljanja te dejavnosti.

Vloga se poda na obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ.

 

22. člen

Na podlagi vloge iz prejšnjega člena tega odloka pristojni organ izda odločbo, s katero v celoti ali deloma potrdi oziroma zavrne prijavljeni obratovalni čas. V kolikor pristojni organ deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas, lahko s svojo odločbo sam določi obratovalni čas.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je, v roku petnajst dni od njene vročitve, možna pritožba na župana.

23. člen

Pristojni organ lahko iz razlogov iz 16. člena tega odloka izda odločbo, s katero zniža potrjeni obratovalni čas na 22. uro.

Zoper to odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je, v roku petnajst dni od njene vročitve, možna pritožba na župana.

VIII. NADZOR

24. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja, v skladu z določbami zakona ter pravilnika, pristojna tržna inšpekcija ter policija.

IX.    PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

Gostinci morajo obratovalni čas gostinskih obratov uskladiti z določili tega odloka v roku dveh mesecev od njegove uveljavitve.

26. člen

Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporabljata zakon in pravilnik.

Če bi v primeru sprememb določb zakona ali pravilnika postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom oziroma pravilnikom, se do spremembe tega odloka uporabljajo neposredno določbe zakona oziroma pravilnika.

 

27. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Merila za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času (Ur.l. RS, št. 52/2005).

28. člen

Ta odlok prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka : 007-001/2011

Datum: 01.02.2011

Občina Videm

Župan Friderik Bračič

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor