Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) ter 16. člena Statuta Občine Videm  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1) je Občinski svet Občine Videm  na svoji 7. redni seji dne 13. septembra 2011 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

O DODELITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN DONATORSTVA IN POKROVITELJSTVA V OBČINI VIDEM

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Videm za namene pokroviteljstva in donatorstva.

 

 

2. člen

 

 

Občina je lahko ali pokrovitelj ali donator dejavnosti, ki jih izvajajo društva, fizične ali pravne osebe na različnih nivojih

 

 

Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo za sofinanciranje izvajanja dejavnosti:

 

 

- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);

 

 

- ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave;

 

 

- ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale, na širšem prostoru.

 

 

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank.

 

 

3. člen

 

 

Upravičencem se lahko odobrijo sredstva na podlagi prejete vloge vlagatelja v skladu z razpoložljivimi sredstvi sprejetega Odloka o proračunu občine Videm za tekoče leto, o katerih s sklepom odloči župan. Med upravičencem in občino se sklene pogodba.

 

 

4. člen

 

 

Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev sredstev. Razpis je odprt do porabe sredstev.

 

 

Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Videm,Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju. Ves postopek od prejema vloge na občinsko upravo pa do zaključka postopka (predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev) vodi Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva, ki jo imenuje župan občine.

 

 

Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.

 

 

5. člen

 

 

Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga dodelitve proračunskih sredstev upošteva predvsem pomembnost dejavnosti za občino in za družbeno življenje občanov, sorazmernost sofinanciranja podobnih dejavnosti.

 

 

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.

 

 

V roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski oziroma osebni račun upravičenca, razen če v pogodbi ni dogovorjeno drugače.

 

 

6. člen

 

 

Vloge se obravnavajo do porabe sredstev po tem pravilniku.

 

 

7. člen

 

 

Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena, v nasprotnem primeru lahko občina zahteva vrnitev sredstev skupaj z zamudnimi obrestmi.

 

 

8. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 039-2452/2011

 

 

Datum: 13.09.2011

 

 

Župan Občine Videm

 

 

Friderik Bračič

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor