Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 12. in 80. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/2015, Uradno glasilo slovenskih občin št. 63/2015 ) je Občinski svet Občine Naklo na 3. izredni seji dne 16.12. 2015 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU PO11 SPODNJA VAS - SEVER

 

1. člen

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu PO11 Spodnja vas – sever (Ur.l.RS, št. 81/2013) – v nadaljevanju Odlok -  se spremenita prvi in drugi odstavek 7. člena Odloka, ki se pravilno glasita:

«(1) Zemljiška parcela 1

objekt B            prosto stoječa individualna stanovanjska hiša,

tloris klet:

8,00m × 15,50m in 6,60m x 7,50m (delno obzidan nadstrešek),

tloris pritličje:           

12,20 × 15,50m, (atrijska stavba) in 4,20m - 7,50m × 11,90m, (delno pokrita terasa),

višina:

+10,00m,

etažnost:

K+P+M,

streha:

36-42°, simetrična dvokapnica, frčade, čopi dovoljeni, del strehe lahko tudi raven ali z minimalnim naklonom enokapnice,

kota pritličja:

0,00=419,50,

zem. parcela

970m.

 

(2) Zemljiška parcela 2

objekt C            prosto stoječa individualna stanovanjska hiša,

tloris klet:

8,40m x 12,00m in 6,00m × 7,50m (delno obzidan nadstrešek),

tloris pritličje:           

8,40m × 12,00m in 6,00m x 6,00m (delno pokrita terasa),

tloris mansar.:

8,40m × 12,00m,

višina:

+11,00m,

etažnost:

K+P+M,

streha:

36-42°, simetrična dvokapnica, frčade, čopi dovoljeni, del strehe lahko tudi raven ali z minimalnim naklonom enokapnice,

kota pritličja:

0,00=420,00,

zem. parcela

675m. «

 

2. člen

V Odloku se spremeni zadnji stavek tretjega odstavka 34. člena Odloka, ki se pravilno glasi:

»Deli stavb v posameznih etažah kot so na primer: stopnice, balkoni, loggie, podaljški prostorov, oblikovni poudarki in podobno, so lahko (ob upoštevanju osnovnih urbanističnih določil odloka) zamaknjeni iz ali v osnovni gabarit stavbe do 1,60m.«

 

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in stopi v veljavo prvi dan po objavi.

 

Številka:           3505-0001/2015

Datum:             16.12.2015

 

 

Občina Naklo

 

Marko Mravlja, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor