Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 35/2016 in 26/2017) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 30. redni seji dne 14. junija 2018 sprejel

 

PRAVILNIK

O DODELITVI ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA

STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA

 

I.   Splošne določbe

 

1. člen

Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka staršem novorojencev v občini Škofja Loka in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodelitve in višino enkratnega denarnega prispevka.

 

2. člen

Enkratni denarni prispevek je denarna pomoč upravičencu, s katerim se družini zagotovi dopolnilni finančni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Sredstva za izplačilo prispevka zagotovi Občina Škofja Loka iz proračuna.

 

II. Upravičenci in pogoji za uveljavljanje enkratne denarne pomoči

 

3. člen

Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata upravičenec in novorojenec na dan oddaje vloge stalno prebivališče v občini Škofja Loka.

Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.

Pravico do enkratnega denarnega prispevka lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka, na podlagi odločbe pristojnega organa, ravno tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.

 

4. člen

Upravičenec, ki prejme denarni prispevek ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratnega denarnega prispevka po tem pravilniku.

 

III.  Postopek uveljavljanja enkratne denarne pomoči

 

5. člen

Pravico do enkratnega denarnega prispevka uveljavlja upravičenec s pismeno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga upravičenec dvigne v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka in je na voljo tudi na spletni strani Občine Škofja Loka  www.skofjaloka.si. Izpolnjeni obrazec upravičenec pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka najkasneje v 5. mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratnega denarnega prispevka ni več mogoče uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.

 

6. člen

Pismeni vlogi iz prejšnjega člena mora biti priloženo:

·        fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja in

·        v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika tudi odločbo pristojnega organa.

 

7. člen

Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratnega denarnega prispevka vodi občinski upravni organ, pristojen za področje družbenih dejavnosti, po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.

O pravici do enkratnega denarnega prispevka odloči organ iz prejšnjega odstavka z odločbo.

Vlagatelj lahko vloži pritožbo zoper to odločbo v roku 15 dni pri županu Občine Škofja Loka. Pritožbo se vloži v pismeni obliki ali ustno na zapisnik in mora biti obrazložena.

 

8. člen

Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratnega denarnega prispevka na transakcijski račun upravičenca najkasneje v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti.

 

IV. Višina enkratne denarne pomoči

 

9. člen

Višina enkratne denarne pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenega otroka 200 EUR bruto.

Občinska uprava lahko na podlagi pismenega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se v protivrednosti enkratnega denarnega prispevka dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če je to v korist otroka.

O višini denarnega prispevka odloča občinski svet s sklepom na predlog župana praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini ni sprejet, velja do sprejetja odločitve o drugačni višini denarnega prispevka višina, kot je bila določena nazadnje.

 

10. člen

Enkratni denarni prispevek po tem odloku ni prenosljiv na drugo pravno ali fizično osebo niti ga ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.

 

11. člen

Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarni prispevek na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeti denarni prispevek dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.

 

12. člen

Poleg enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka, se lahko upravičencem, glede na zagotovljena sredstva v proračunu, podeli tudi knjižno darilo.

 

V.  Prehodni in končni določbi

 

13. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 22/2008).

Vlagatelji, ki zaradi spremembe Zakona o prijavi stalnega prebivališča, ki se uporablja od 13.8.2017, po starem pravilniku niso bili upravičeni do enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka, imajo pravico do ponovne vloge v roku 5 mesecev od uveljavitve tega pravilnika.

 

14. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 121-0082/2018

Datum: 14. 6. 2018

 

 

Občina Škofja Loka

 

Miha Ješe, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor