Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13 popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS 1617 in 13/18) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16), je Občinski svet Občine Zreče na 17. redni seji, dne 28.3.2018 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE ZREČE ZA LETO 2017

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine ZREČE za leto 2017.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine ZREČE za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine ZREČE za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

       

v EUR

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2017

VELJAVNI PRORAČUN 2017

REALIZACIJA 2017

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

I.

S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

6.440.795,42

6.440.795,42

6.438.444,48

99,96

99,96

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.798.819,11

5.798.819,11

5.806.224,74

100,13

100,13

 70

DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)

4.618.167,00

4.618.167,00

4.624.310,73

100,13

100,13

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.602.167,00

3.602.167,00

3.602.167,00

100,00

100,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

602.500,00

602.500,00

631.793,73

104,86

104,86

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

393.500,00

393.500,00

374.905,64

95,27

95,27

706

DRUGI DAVKI

20.000,00

20.000,00

15.444,36

77,22

77,22

71 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

1.180.652,11

1.180.652,11

1.181.914,01

100,11

100,11

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

264.780,96

264.780,96

267.473,20

101,02

101,02

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

4.000,00

4.000,00

3.965,85

99,15

99,15

712

DENARNE KAZNI

8.323,73

8.323,73

9.748,24

117,11

117,11

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

791.132,06

791.132,06

794.772,64

100,46

100,46

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

112.415,36

112.415,36

105.954,08

94,25

94,25

 72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

354.430,00

354.430,00

354.947,89

100,15

100,15

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

69.700,00

69.700,00

69.700,00

100,00

100,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV

284.730,00

284.730,00

285.247,89

100,18

100,18

 73

PREJETE DONACIJE (730+731)

22.650,00

22.650,00

15.400,00

67,99

67,99

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

22.650,00

22.650,00

15.400,00

67,99

67,99

 74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

264.896,31

264.896,31

261.871,85

98,86

98,86

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

253.022,80

253.022,80

249.998,34

99,80

99,80

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU

11.873,51

11.873,51

11.873,51

100,00

100,00

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

6.643.321,16

6.643.321,16

6.049.607,17

91,06

91,06

40 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

2.613.683,87

2.645.966,97

2.477.458,80

94,79

93,63

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

549.967,00

549.903,37

547.959,46

99,63

99,65

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

86.112,00

86.175,63

85.916,96

99,77

99,70

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.841.875,47

1.874.158,57

1.715.299,30

93,13

91,52

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

65.229,40

65.229,40

58.361,38

89,47

89,47

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

70.500,00

70.500,00

69.921,70

99,18

99,18

 41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

2.409.654,07

2.412.616,61

2.406.006,92

99,85

99,73

410

SUBVENCIJE

104.396,83

104.396,83

109.396,34

104,79

104,79

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.577.193,00

1.576.339,94

1.567.624,70

99,39

99,45

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

282.233,24

282.570,67

279.631,33

99,08

98,96

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

445.831,00

449.309,17

449.354,55

100,79

100,01

42 

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.475.552,24

1.440.306,60

1.034.497,29

70,11

71,82

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.475.552,24

1.440.306,60

1.034.497,29

70,11

71,82

43 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)

144.430,98

144.430,98

131.644,16

91,15

91,15

431

INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR.

45.304,00

45.304,00

15.304,00

33,78

33,78

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

99.126,98

99.126,98

116.340,16

117,36

117,36

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.)      ( I. - II. )

-202.525,74

-202.525,74

388.837,31

-191,99

-191,99

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

       

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2017

VELJAVNI PRORAČUN 2017

REALIZACIJA 2017

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     (IV.-V.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

         

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2017

VELJAVNI PRORAČUN 2017

REALIZACIJA 2017

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

96.286,46

96.286,46

96.286,46

100,00

100,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

96.286,46

96.286,46

96.286,46

100,00

100,00

501

ZADOLŽEVANJE V TUJINI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII.

 ODPLAČILA DOLGA

256.747,40

256.747,40

257.571,79

100,32

100,32

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

256.747,40

256.747,40

257.571,79

100,32

100,32

551

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-362.986,68

-362.986,68

227.551,98

-62,69

-62,69

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-160.460,94

-160.460,94

-161.285,33

100,51

100,51

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

202.525,74

202.525,74

-388.837,31

-191,99

-191,99

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2016  (del 9009 Splošni sklad za drugo)

 

 

710.748,25

 

 

               

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine ZREČE za leto 2017 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 4100-0001/2016-15

Datum: 28.03.2018

 

 

Občina Zreče

 

Boris Podvršnik, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor