Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 16.  člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo Slovenskih občin  št. 32/2017- uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Hajdina, na svoji 6. redni seji, dne 20. 6. 2019, sprejel naslednji

 

SKLEP

O SOGLASJU K SPREMEMBI CENE STORITVE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA ZA OSKRBO S PITNO VODO V OBČINI HAJDINA

 

1. člen

Občinski svet Občine Hajdina sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v  občinah Cirkulane, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Mestna občina Ptuj, Podlehnik, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale, z dne april 2019.

 

2. člen

Občinski svet občine Hajdina daje izvajalcu javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo soglasje k spremembi cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za oskrbo s pitno vodo  v Občini Hajdina in sicer:

·   za ceno opravljenih storitev 0,7931 EUR/m3,

·   za ceno omrežnine 5,3808 EUR/mesec za faktor omrežnine 1:

 

Vodomer DN

Faktor

Omrežnina na vodomer v EUR na mesec

DN ≤ 20

1

5,3808

20 ˂ DN ˂ 40

3

16,1424

40 ≤ DN ˂ 50

10

53,8079

50 ≤DN ˂ 65

15

80,7119

65 ≤DN ˂ 80

30

161,4238

80 ≤ DN ˂ 100

50

269,0396

100 ≤ DN ˂ 150

100

538,0793

150 ≤ DN

200

1.076,1586

 

 

Cene so brez davka na dodano vrednost.

 

3. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO). Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati s 1. 7. 2019 oz. dokler vse občine v Spodnjem Podravju na območju katerih je upravljavec Komunalno podjetje Ptuj d.d., ne potrdijo cene storitve in omrežnine gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo po Elaboratu iz 1. člena tega sklepa.

 

Številka: 355-4/2019

Datum: 20. 6. 2019

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor