Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in  16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2007) je občinski svet Občine Videm na 16. redni seji dne 17. junija 2008 sprejel

 

 

 

 

 

ODLOK

 

 

O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI VIDEM

 

 

 

 

 

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, določa višina turistične takse, oprostitev plačila turistične takse, evidenca oprostitev plačila turistične takse,  postopek pobiranja  in odvajanja turistične takse, rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo, spremljanje in nadzor nad pobiranjem turistične takse.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije, in tujci, ki na območju občine Videm, izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitev prenočevanja( v nadaljevanju turist) v nastanitvenem objektu.

 

 

Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitve za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če zakon ne določa drugače.

 

 

 

 

 

II.        VIŠINA TURISTIČNE TAKSE

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Turistična taksa se določi v višini 8 točk.

 

 

Vrednost turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

III.       OPROSTITEV

 

 

 

 

 

4. člen

 

 

Plačila turistične takse so oproščeni:

 

 

-         otroci do 7 .leta starosti,

 

 

-         osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,

 

 

-         otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,

 

 

-         učenci, dijaki in študentje  ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno – izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti.,

 

 

-         osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,

 

 

-         tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,

 

 

-         člani Planinske zveze  Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice,

 

 

-         Turistično takso v višini 50% plačujejo:

 

 

-         osebe od 7. do 18. leta starosti,

 

 

-         turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,

 

 

-         turisti v kampih.

 

 

 

 

 

5. člen

 

 

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 4. člena tega odloka v evidenci gostov, ki se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.

 

 

 

 

 

IV.       POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE

 

 

 

 

 

6. člen

 

 

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

 

 

Oseba iz prejšnjega odstavka  morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitve za prenočevanje.

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

Osebe iz 6. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso  do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine, hkrati so v istem roku dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo iz katerega mora biti razvidno, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Poročilo so osebe dolžne predložiti tudi, ko niso imele gostov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov na prenočevanju ni bilo.

 

 

Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena oddajo osebe na obrazcu, ki je na voljo v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Videm in na spletni strani Občine Videm  www.videm.si

 

 

 

 

 

8. člen

 

 

Zbrana sredstva turistične takse so namenski prihodek Občine Videm in se uporabljajo za spodbujanje razvoja turizma v skladu z zakonom in proračunom Občine Videm.

 

 

 

 

 

V.         NADZOR

 

 

 

 

 

 

 

 

9. člen

 

 

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.

 

 

Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi komunalni inšpektor.

 

 

 

 

 

VI.       PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 

 

 

 

10. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 007-2478-03/2008

 

 

Datum: 02.07.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik BRAČIČ, l.r

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor