Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 36/2010, 94/2010, 40/2011, 40/2012-ZUJF in 14/2015-ZUUJFO), 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) ter v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005 in 93/2015) je Občinski svet Občine Benedikt na 21. redni seji dne 15.11.2017 sprejel naslednji

 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU BENEDIKT

 

1. Cene programov v javnem vrtcu Benedikt znašajo mesečno na otroka:

 

Vrsta programa

Cena

v EUR

Dnevni programi

- prvo starostno obdobje

425,16

- drugo starostno obdobje

337,37

 

2. V cenah programov javnega vrtca iz točke 1 tega sklepa so upoštevani naslednji stroški živil, ki so osnova za zmanjšanje cene v primeru napovedane odsotnosti otroka (počitniška odsotnost, bolezen, druga napovedana odsotnost):

 

Strošek živil v cenah programov

Mesečni znesek v EUR

Informativni dnevni znesek v EUR

33,81

1,61

 

3. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, vrtec staršem zaračuna 5,00 EUR za vsako začeto uro zamude.

 

4. Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtca, Občinska uprava Občine Benedikt.

 

5. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju Občine Benedikt (Uradi list RS, št. 125/2007).

 

6. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati s 1.12.2017.

 

Številka: 60204-001/2017-15

Datum: 16. 11. 2017

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor