Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 96. in 98. člen Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A) in 77. člen Statuta občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/2007 in 29/2012) je Občinski svet Občine Naklo na 21.  seji dne  18.4.2018  sprejel:

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2017

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2017. Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Naklo so bili v letu 2017 realizirani v naslednji višini:

 

KONTO

 

OPIS

Realizacija: 2017
v EUR

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

4.640.491

   

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

4.561.954

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

3.775.108

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.651.678

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.036.534

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

87.075

706

 

DRUGI DAVKI

-179

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

786.845

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

582.550

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

4.708

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

26.194

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

2.657

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

170.736

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

2.454

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

1.454

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

1.000

73

 

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

76.083

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

74.195

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

1.888

78

 

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

4.023.843

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

1.743.197

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

290.845

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

42.959

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.385.813

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

18.579

409

 

REZERVE

5.000

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

1.313.674

410

 

SUBVENCIJE

1.200

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

923.441

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

138.163

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

250.870

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

937.685

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

937.685

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

29.286

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

28.884

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

402

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

616.648

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

2.270

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

2.270

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

2.270

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

225.310

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

225.310

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

393.608

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

-225.310

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

-616.648

   

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

 1.560.794,08

   

- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

 0

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Naklo za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2017 v višini 72.412,46  € se prenese med sredstva proračunske rezerve  za leto 2018.

 

4. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Občine Naklo za leto 2017 je priloga zaključnega računa. Priloga so tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Občine Naklo za leto 2017 ter posebni del in načrt razvojnih programov.

 

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2017 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Priloge se objavijo na spletni strani Občine Naklo.

 

Številka: 4103-0001/2018

Datum: 19.4.2018

 

 

Občina Naklo

 

Marko Mravlja, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor