Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo in 35/2016) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 22. redni seji dne 18.5.2017 sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV V VRTCIH OBČINE ŠKOFJA LOKA

 

1. člen

Ekonomska cena za posamezne programe predšolske vzgoje znaša od 1.6.2017 dalje:

 

Program predšolske vzgoje

cena

1. starostno obdobje - oddelki od 1 do 3 leta starosti

459,95 EUR

2. starostno obdobje - oddelki od 3 do 6 leta starosti

334,42 EUR

Kombinirani oddelek

340,00 EUR

Razvojni oddelek 

866,58EUR

 

2. člen

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina.

 

3. člen

Letne rezervacije za mesec julij in avgust se staršem sofinancirajo za nedeljeno obdobje najmanj 10 delovnih dni (dva tedna) in največ 2 meseca, skupaj 9 tednov. V tem primeru Občina s sklepom odloči, da vrtec obračuna plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana. Starši tako plačajo 75% oskrbnine, ki jim je bila določena z odločbo o višini plačila za program vrtca, pri čemer je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana za stroške neporabljenih živil. Prošnjo za letne rezervacije starši otrok vložijo na upravi vrtca.

 

4. člen

V primeru bolezni lahko starši uveljavijo rezervacijo, če je otrok odsoten neprekinjeno obdobje, in sicer minimalno 15 do maksimalno 60 koledarskih dni, na podlagi mnenja lečečega zdravnika. Prošnjo za zdravstveno rezervacijo, skupaj z zdravniškim potrdilom, morajo straši oddati najkasneje v roku 8 dni po zaključenem zdravljenju na Občini Škofja Loka. V primeru zdravstvene rezervacije Občina s sklepom odloči, da vrtec obračuna plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana. Starši tako plačajo 75% oskrbnine, ki jim je bila določena z odločbo o višini plačila za program vrtca, pri čemer je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana za stroške neporabljenih živil.

 

5. člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Škofja Loka št. 419-1/2008 z dne 27.11.2008  (Uradni list RS, št. 117/2008).

 

Številka: 014-3/2017

Datum: 18. 5. 2017

 

 

Občina Škofja Loka

 

Miha Ješe, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor