Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/2011- UPB, 14/13-popr.,  101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ),  63. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/2018) in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/2018) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 7. izredni seji, dne 9.7.2018 sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU II  PRORAČUNA

OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2018

 

1.  Splošna določba

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin 60/2017 in 25/2018) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 

 

KONTO

NAZIV

ZNESEK V EUR

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.481.529,25

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

 

70

DAVČNI PRIHODKI

1.669.997,00

700

Davki na dohodek in dobiček

1.546.170,00

703

Davki na premoženje

80.177,00

704

Domači davki na blago in storitve

43.650,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

309.930,00

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

111.010,00

711

Takse in pristojbine

2.600,00

712

Denarne kazni

3.400,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

42.000,00

714

Drugi nedavčni prihodki

150.920,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

362.271,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

362.271,00

73

PREJETE DONACIJE

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

 

731

Prejete donacije iz tujine

 

74

TRANSFERNI PRIHODKI

139.331,25

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

139.331,25

         741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.392.280,91

40

TEKOČI ODHODKI

988.454,15

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

166.176,00

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

29.783,00

402

Izdatki za blago in storitve

741.495,15

403

Plačila domačih obresti

24.300,00

409

Rezerve

26.700,00

41

TEKOČI TRANSFERI

935.714,00

410

Subvencije

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

581.994,00

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

99.375,00

413

Drugi tekoči domači transferi

254.345,00

414

Tekoči transferi v tujino

 

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

468.265,76

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

468.265,76

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

 

430

Investicijski transferi

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

89.248,34

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

     KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

750

Prejeta vračila danih posojil

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

 

 

V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

 

    DELEŽEV (440+441+442)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

 

    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

 

50

ZADOLŽEVANJE

131.001,00

500

Domače zadolževanje

131.001,00

 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

 

55

ODPLAČILO DOLGA

212.628,00

550

Odplačilo domačega dolga

212.628,00

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

 

 

     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

7.621,34

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-81.627,00

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.)

-89.248,34

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2017

9009 Splošni sklad za drugo

-7.584,91

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavljata na spletni strani Občine Benedikt.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3. člen

Spremeni se 11. člen, tako, da se glasi:

Občina Benedikt se bo za izvrševanja proračuna za leto 2018 (projekt  »Rekonstrukcija JP 704851 (Obrat – smer Žinkovič) in projekt »Rekonstrukcija JP 704961 (Vinogradniška pot)« zadolžila pri državnem proračunu v višini 71.001,01 EUR.

Občina bo v letu 2018 najela kratkoročni likvidnostni kredit v višini 60.000,00 EUR in ga bo v celoti odplačala v tekočem letu.

Občina v letu 2018 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Benedikt.

 

4. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 41002-005/2017-37

Datum: 9. 7. 2018

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor