Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi določila 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Ur. List RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12), je občinski svet občine Gorje, na svoji 26. redni seji dne 12.6.2014 sprejel

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE

 

1. člen

V Poslovniku občinskega sveta Občine Gorje (Ur. List RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12), se črtajo 61, 62 in 63. člen in nadomestijo z novimi členi.

Nov 61. člen se glasi:

"61. člen

Stalna delovna telesa ustanovljena s statutom občine so naslednjo odbori in komisija:

·      odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ

·      odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

·      odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

·      statutarno pravna komisija."

Nov 62. člen se glasi:

"62. člen

(1) Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ ima 5 članov.

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarskih dejavnosti in javnih služb družbenih dejavnosti ter javnih financ, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

(4) Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarskih dejavnosti in javnih služb družbenih dejavnosti ter javnih financ."

Nov 63. člen se glasi:

"63. člen

(1) Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ima 5 članov.

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarskih dejavnosti, varstva okolja in gospodarskih javnih služb, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

(4) Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju gospodarskih dejavnosti, varstva okolja in gospodarskih javnih služb."

Nov 64. člen se glasi

"64. člen

(1) Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ima 5 članov.

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju urejanja prostora in gospodarjenja z nepremičninami, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

(4) Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju urejanja prostora in gospodarjenja z nepremičninami."

 

2. člen

Črta se 64. člen.

 

3. člen

Črta se 65. člen.

 

4. člen

Črta se 66 člen.

 

5. člen

Črta se 67. člen.

 

6. člen

Te spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Gorje začnejo veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljajo pa se od potrditve mandatov občinskega sveta po lokalnih volitvah 2014.

 

Številka: 9000-0006/2014-7

Datum: 12.6.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor