Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF), je občinski svet občine Gorje, na svoji 26. redni seji dne 12.6.2014 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA OBČINE GORJE

 

1. člen

V statutu občine Gorje (Ur. list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12) se besedilo 25. člena črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

"25. člen

(1) Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov in komisij kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.

 

(2) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

1.   odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ

2.   odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

3.   odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

4.   statutarno pravna komisija

(3) Odbori in komisije štejejo tri (3) do največ pet (5) članov. Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta."

 

2. člen

Te spremembe in dopolnitve Statuta občine Gorje začnejo veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljajo pa se od potrditve mandatov novih članov občinskega sveta po lokalnih volitvah 2014.

 

Številka: 9000-0006/2014-6

Datum: 12.6.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor