Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list Republike Slovenije, št. 96/09 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17) je Občinski svet Občine Podlehnik na svoji 6. redni seji, dne 26. 9. 2019 sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

I.

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na naslednjih nepremičninah:

·     parc. št. 719/4, k.o. Stanošina (494).

 

II.

S tem sklepom se predlaga izbris zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je vpisana na podlagi Odločbe Občinske uprave Občine Podlehnik, št. 032-2/2015-18 z dne 26. 2. 2016.

Z uveljavitvijo tega sklepa postane nepremičnine iz I. točke polna last Občine Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, matična št. 1358278000 (do celote – 1/1).

 

III.

Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Podlehnik po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, ki je podlaga za izbris zaznambe javnega dobra iz zemljiške knjige. 

 

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 033-4/2019

Datum: 26. 9. 2019

 

 

Občina Podlehnik

 

mag. Sebastian Toplak, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor