Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1
 

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi-ZLS (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju -ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/2010, 85/2010, 107/2010)  16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1)  je Občinski svet Občine Videm na  4. redni seji dne 01. 02. 2010 sprejel

 
 

PRAVILNIK

 
 

O VIŠINI IN NAČINU DOLOČANJA PLAČ OZIROMA PLAČIL ZA OPRAVLJANE FUNKCIJE FUNKCIONARJEM, SEJNIN ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH ORGANOV OBČINE VIDEM TER O POVRAČILIH STROŠKOV

 
 

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

 
 

1. člen

 
 

Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93) in določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96, 39/99, 86/99), v kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 v nadaljevanju: ZSPJS) ne določata drugače.

 
 

2. člen

 
 

S tem pravilnikom so določene osnove in merila za določitev plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Videm, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih imenuje občinski svet ali župan.

 
 

3. člen

 
 

(1) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do dela plače ali nagrade v obliki sejnine, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

 
 

(2) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan in članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo v obliki sejnine. Nagrade se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.

 
 

4. člen

 
 

(1) Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.

 
 

(2) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 
 

(3) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

 
 

(4) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko svojo funkcijo opravlja poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

 
 

5. člen

 
 

Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom v skladu z zakonom.

 
 

 

 
 

II.     VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, NAGRAD IN SEJNIN

 
 

6. člen

 
 

Osnovna plača župana in podžupana je določena s plačilnim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija na podlagi ZSPJS.

 
 

1.      Višina in način določanja plače župana

 
 

7. člen

 
 

(1) V skladu z ZSPJS je za poklicno opravljanje funkcije župana v občini Videm (v nadaljevanju: občina), ki sodi v peto skupino občin (od 5001 do 15000 prebivalcev), določen 51. plačni razred. Županu pripada tudi dodatek za delovno dobo v skladu z veljavno zakonodajo.

 
 

(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače oziroma nagrada v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno, ne pripada pa mu dodatek za delovno dobo.

 
 

2.      Višina in način določanja plače oziroma nagrade podžupana

 
 

8. člen

 
 

(1) V skladu z ZSPJS je funkcija podžupana v Občini Videm, ki sodi v peto skupino občin (od 5001 do 15000 prebivalcev), razvrščena med 36. in 43. plačni razred.

 
 

(2) Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.

 
 

(3) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače oziroma nagrada v višini od 30% do največ 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Merila za izplačilo plače so naslednja:

 
 

-        za nadomeščanje župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti 10,00 % plače podžupana

 
 

-        za vodenje občinskega sveta (redne in izredne seje) 10,00 % plače podžupana

 
 

-        za koordinacijo dela delovnih teles 20,00 % plače podžupana

 
 

-        za pomoč županu pri izvrševanju nalog župana 5,00 % plače podžupana

 
 

-        za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu župana 5,00 % plače podžupana.

 
 

9. člen

 
 

Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada plača, ki bi jo dobil župan.

 
 

3.      Višina in način določanja nagrade oziroma sejnine članu občinskega sveta

 
 

10. člen

 
 

(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je nagrada oziroma sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni bruto znesek vseh sejnin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne bruto plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

 
 

(2) Osnova za izplačilo sejnin članom občinskega sveta je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije. Merila za izplačilo pa so naslednja:

 
 

-        udeležbo na redni seji občinskega sveta 5,00 % plače župana,

 
 

-        udeležbo na izredni in nadaljevalni seji občinskega sveta 2,00 % plače    župana,  

 
 

-        vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana) 1,50 % plače župana,

 
 

-        vodenje seje delovnega telesa občinskega sveta 4,50 % plače župana,

 
 

-        udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta 3,00 % plače župana

 
 

4.      Določanje nagrade oziroma sejnine nadzornemu odboru

 
 

11. člen

 
 

(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju pravico do nagrade v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji in se oblikuje glede na opravljeno delo ter znaša:

 
 

(2) Naloga:

 
 

ZZN – izvedba nadzora zaključnega računa in proračuna po programu in sklepu NO (predsednik in člani)  80 EUR

 
 

ZN – izvedba nadzora neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (šola, javna podjetja in društva, ki opravljajo javno službo) po programu in sklepu NO 70 EUR

 
 

MZN – izvedba nadzora drugih uporabnikov proračuna (društva in ostali) po programu in sklepu NO    60 EUR

 
 

-          Sejnine za prisotnost na seji NO (predsednik)  4,5% plače župana

 
 

-          Sejnine za prisotnost na seji NO (član)   3% plače župana

 
 

-          Sejnina za prisotnost na seji občinskega sveta  100 EUR

 
 

(ZZN – zelo zahteven nadzor, ZN – zahteven nadzor, MNZ – manj zahteven nadzor, NO – nadzorni odbor)

 
 

Mesečna sejnina se izplača v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

 
 

12. člen

 
 

5.      Določanje nagrade oziroma sejnine predsednikom krajevnih skupnosti

 
 

Predsednikom KS pripada glede na opravljeno delo na področju delovanja KS nagrada v obliki sejnine v višini 3% županove plače, članom sveta KS pa 1,5 % in v okviru finančnega načrta krajevne skupnosti.

 
 

6.      Določanje višine nagrad oziroma sejnin za druge organe

 
 

13. člen

 
 

(1) Članom drugih organom, ki jih imenujeta občinski svet in župan pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sejah organov (komisije, odbori, štab civilne zaščite).

 
 

(2) Osnova za izplačilo sejnin je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka na delovno dobo. Merila za izplačilo pa so naslednja:

 
 

-        predsedovanje oziroma vodenje seje organa 3,00 % plače župana,

 
 

-        udeležba na seji organa 2,00 % plače župana,

 
 

-        predsedovanje oz. vodenje uredniškega odbora 2,5%,

 
 

-        udeležba na seji uredniškega odbora 1,00%.

 
 

(1) Predsednik, podpredsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev pravico do nagrade v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

 
 

III.    DRUGI PREJEMKI

 
 

14. člen

 
 

(1) Občinski funkcionarji in drugi navedeni v 3. členu tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, če sami tako želijo. Strošek se povrne v skladu s predpisi.

 
 

(2) Občinski funkcionarji in drugi navedeni v 3. členu tega pravilnika imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, če sami tako želijo.   

 
 

(3) Občinski funkcionarji in drugi navedeni v 3. členu tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastane na službeni poti, če sami tako želijo. Strošek prenočevanja se povrne na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.  

 
 

15. člen

 
 

(1) Pravice iz 14. člena tega pravilnika uveljavljajo občinski funkcionarji in drugi navedeni v 3. členu tega pravilnika na podlagi naloga za službeno potovanje.

 
 

(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.

 
 

IV.     NAČIN IZPLAČEVANJA

 
 

16. člen

 
 

(1) Plače in nagrade se izplačuje mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. v tekočem mesecu.

 
 

(2) Prejemki, določeni v III. poglavju tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem

 
 

službenem potovanju.

 
 

V.      OBRAČUNAVANJE PLAČ

 
 

17. člen

 
 

(1) Plače funkcionarjev po tem zakonu se obračunavajo skladno z veljavno uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun ter izplačilo plač v javnem sektorju.

 
 

VI.     PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 
 

18. člen

 
 

(1) Plače, nagrade oziroma sejnine in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in drugim, navedenim v 3. členu tega pravilnika, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja. Podlaga za izplačilo je odločba oziroma pogodba, ki jo izda županu in članom občinskega sveta komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, vsem ostalim pa župan.  

 
 

(2) Pri obračunu plač, nagrad in sejnin se upošteva ustrezen sorazmernostni delež dejansko opravljenih nalog za pretekli mesec.

 
 

19. člen

 
 

Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in drugih članov teles, ki jih imenuje župan, vodi zaposleni delavec na občinski upravi, ki zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih delovnih teles.

 
 

20. člen

 
 

Za neudeležbo na seji delovnih teles in za manj kot 50% časovno prisotnost, se del plače in nagrade oziroma sejnine ne izplačuje.

 
 

21. člen

 
 

(1) Sredstva za izplačevanje plač, delov plač, nagrad, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo v proračunu občine.

 
 

(2) V okviru ugotovljenega najvišjega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije župana se določi najvišji možni znesek plače, dela plače, nagrade oziroma sejnine za posameznega občinskega funkcionarja in člana delovnih teles ter se zagotovi, da mesečno in letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa ta pravilnik in zakon.

 
 

22. člen

 
 

Določbe 13. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.

 
 

23. člen

 
 

Določila tega pravilnika, ki določa način in višino plače, nagrade in sejnine, ne velja za člana ali vodjo kateregakoli telesa, navedenega v tem pravilniku, če je član ali vodja istočasno delavec občinske uprave.

 
 

24. člen

 
 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o višini in načinu določanje plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Videm ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2007 in 6/2009).

 
 

25. člen

 
 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 01.03.2011.

 
 

Številka: 007-786/2011

 
 

Videm pri Ptuju, dne 21.02.2011

 
 

Občina Videm

 
 

Župan Friderik Bračič, l.r.

 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor