Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 57. člena in v povezavi s 4. odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l.RS, št.33/07, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A 108/09, ZUPUDPP-80/10, ZKZ-C, 43/10,ZPNacrt-B57/12, ZUPUDPP- A 57/12 in ZPNacrt-C 109/12) in na podlagi 30. člena Statuta občine Kranjska Gora- UPB 1 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 43/2014) izdajam

Kranjska Gora, 07.11.2014

 

O PRIPRAVI (8) SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBČINO KRANJSKA GORA

 

1.  Splošno

S tem sklepom se določa priprava (8) sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

 

2.  Ocena stanja in razlogi za pripravo PUP

Območje občine Kranjska Gora se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo -PUP KG -UPB3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2013). Veljavni PUP ne omogoča izvedbe nekaterih novih razvojnih interesov turističnega gospodarstva in drugih pobudnikov.

Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev bodo obravnavale predvsem  merila in pogoje urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja.

S spremembami in dopolnitvami PUP Kranjska Gora se ne spreminja namenska raba površin in prav tako ne drugi elementi, ki bi imeli značaj prostorskega plana oz. načrta.

 

3.  Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka sprememb in dopolnitev PUP

Osme spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo za celotno območje občine Kranjska Gora.

 

Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede po skrajšanem postopku priprave v skladu z 61.a členom ZPNačrt.

 

4.  Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne podlage in strokovna gradiva PUP izdela prostorski načrtovalec za cca. 40 razvojnih in drugih pobud občanov.

 

5.  Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:

- sklep o pripravi prostorskega akta - november 2014

- izdelava strokovnih podlag - november 2014

- izdelava osnutka prostorskega akta - december 2014

- pridobitev smernic NUP v 15 dneh - januar 2015

- vloga na MOP - sektor za CPVO za odločitev o izvedbi CPVO - januar 2015

- izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta - februar 2015

- javna razgrnitev 15 dni z javno obravnavo- marec      2015

- potrditev stališč do pripomb na OS - april 2015

- izdelava predloga prostorskega akta - april        2015

- pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora - maj 2015

- sprejem na OS - junij 2015.

Če organ pristojen za CPVO izda odločbo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje, se celoten postopek priprave PUP podaljša za pribl. 6 mesecev.

 

6.  Seznam nosilcev urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev

Pripravljavec PUP je občinska uprava Občine Kranjska Gora.

Nosilci urejanja prostora za spremembe in dopolnitve PUP Kranjska Gora so:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje - ohranjanje narave in

- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj,

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

- Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

- Telekom Slovenije, področna enota Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj in

- Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1a, 4280 Kranjska Gora (za ceste in javno razsvetljavo)

- Komunala Kranjska Gora, Borovška 98, 4280 Kranjska Gora (za vodovod, kanalizacijo, odpadke)

in za celovito presojo vplivov na okolje:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za CPVO

 

7.  Finančna sredstva

Izdelava sprememb in dopolnitev PUP se financira iz proračuna Občine Kranjska Gora.

 

8.  Končne določbe

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu na strani obcina.kranjska-gora.si ter velja z dnem objave.

Občina Kranjska Gora pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.

 

Kranjska Gora,07.11.2014

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Janez Hrovat, župan

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor