Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/0980/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/1994 Odl.US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl.US: U-I-285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99 (16/1999 popr.), 36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001-ZSam-1, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21, 72/2005, 100/2005-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih  zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2009) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin 7/2007, 24/2009, 12/2010, 16/10)  je Občinski svet občine Videm na 7. redni seji dne 13.09.2011 sprejel

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

 

 

O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBMOČJU OBČINE VIDEM

 

 

1. člen

 

 

Vsebina 1. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:

 

 

''S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Videm (Prenova programa opremljanja v letu 2011 – avgust 2011) in merila za odmero komunalnega prispevka na območju občine Videm.''

 

 

2. člen

 

 

Vsebina 2. odstavka 3. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:  

 

 

'' Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Videm:

 

 

• cestno omrežje (oznaka obračunskih območij C);

 

 

• kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskih območij K);

 

 

• vodovodno omrežje (oznaka obračunskih območij V);

 

 

• površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO);

 

 

• javne površine (oznaka obračunskih območij JP).''

 

 

3. člen

 

 

Vsebina 6. člena se nadomesti z naslednjo vsebino: