Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/0980/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/1994 Odl.US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl.US: U-I-285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99 (16/1999 popr.), 36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001-ZSam-1, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21, 72/2005, 100/2005-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih  zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2009) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin 7/2007, 24/2009, 12/2010, 16/10)  je Občinski svet občine Videm na 7. redni seji dne 13.09.2011 sprejel

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

 

 

O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBMOČJU OBČINE VIDEM

 

 

1. člen

 

 

Vsebina 1. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:

 

 

''S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Videm (Prenova programa opremljanja v letu 2011 – avgust 2011) in merila za odmero komunalnega prispevka na območju občine Videm.''

 

 

2. člen

 

 

Vsebina 2. odstavka 3. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:  

 

 

'' Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Videm:

 

 

• cestno omrežje (oznaka obračunskih območij C);

 

 

• kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskih območij K);

 

 

• vodovodno omrežje (oznaka obračunskih območij V);

 

 

• površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO);

 

 

• javne površine (oznaka obračunskih območij JP).''

 

 

3. člen

 

 

Vsebina 6. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:

 

 

''V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.

 

 

V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost z komunalno opremo ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.

 

 

Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:

 

 

 

 

pri čemer je:

 

 

• KPi

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

• AtO

… neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)

• AtN

… neto tlorisna površina novega objekta (m2)

• K

… faktor dejavnosti

• Dti

… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

• Cti

… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju.

V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost z komunalno opremo spreminja, se za izračun komunalnega prispevka:

 

 

- za komunalno opremo, ki se ne spreminja upošteva le neto tlorisna površina objekta,

 

 

- za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna površina objekta.

 

 

V tem primeru se uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo in neto tlorisno površino objekta, zgolj za komunalno opremo na katero se objekt na novo priključuje, za ostale vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v preteklosti pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednjem postopku:

 

 

a) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se je objekt priključeval že v preteklosti po naslednji formuli:

 

 

 

 

pri čemer je:

 

 

• KPiO

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme, na katero se je objekt priključeval že v preteklosti

• AtO

… neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)

• AtN

… neto tlorisna površina novega objekta (m2)

• K

… faktor dejavnosti

• Dti

… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

• Cti

… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

 

 

 

b) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se objekt priključuje na novo po naslednji formuli:

 

 

 

 

pri čemer je:

 

 

• KPiN

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt  priključuje na novo

• AtO

… neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)

• AtN

… neto tlorisna površina novega objekta (m2)

• K

… faktor dejavnosti

• Dpi

… delež površine parcele pri izračunu komunalnega prispevka

• Ctpi

… stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

• Dti

… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

• Cti

… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

 

 

 

V primeru spremembe namembnosti oz. vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:

 

 

 

 

pri čemer je:

 

 

• KPi

… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

• At

… neto tlorisna površina stavbe (m2)

• KN

… faktor dejavnosti novega objekta

• KO

… faktor dejavnosti obstoječega objekta

• Dti

… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

• Cti

… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

 

 

 

V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.

 

 

Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.

 

 

Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:

 

 

 

 

oziroma

 

 

 

 

pri čemer je:

 

 

• CpiS

… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema

• CtiS

… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema

• CpiN

… stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)

• CtiN

… stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)

• CpiO

… obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom

• CtiO

… obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom.''

 

 

 

4. člen

 

 

Vsebina 7. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:

 

 

''Obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne znašajo:

 

 

Vrsta opreme

Oznaka obračunskega

območja

Vrednost
[EUR]

Cestno omrežje

OBO_C_1

11.319.283,08

Kanalizacijsko omrežje Videm

OBO_K_1

104.151,56

Kanalizacijsko omrežje Leskovec

OBO_K_2

6.000,00

Vodovodno omrežje

OBO_V_1

8.638.575,91

Prostori za ravnanje z odpadki

OBO_PRO_1

211.114,00

Javne površine

OBO_JP_1

253.823,75

Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:

 

 

Vrsta opreme

Oznaka obračunskega

območja

PP
[m2]

Vrednost
[EUR]

Cena ne enoto (Cpi)
[EUR/m2]

Cestno omrežje

OBO_C_1

4.037.149,33

11.319.283,08

2,804

Kanalizacijsko omrežje Videm

OBO_K_1

90.158,15

104.151,56

1,155

Kanalizacijsko omrežje Leskovec

OBO_K_2

15.979,47

6.000,00

0,375

Vodovodno omrežje

OBO_V_1

3.234.505,72

8.638.575,91

2,671

Prostori za ravnanje z odpadki

OBO_PRO_1

4.037.149,33

211.114,00

0,052

Javne površine

OBO_JP_1

4.037.149,33

253.823,75

0,063

Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:

 

 

Vrsta opreme

Oznaka obračunskega

območja

NTPO
[m2]

Vrednost
[EUR]

Cena ne enoto (Cti)
[EUR/m2]

Cestno omrežje

OBO_C_1

798.227,88

11.319.283,08

14,181

Kanalizacijsko omrežje Videm

OBO_K_1

26.363,04

104.151,56

3,951

Kanalizacijsko omrežje Leskovec

OBO_K_2

4.526,19

6.000,00

1,326

Vodovodno omrežje

OBO_V_1

574.502,13

8.638.575,91

15,037

Prostori za ravnanje z odpadki

OBO_PRO_1

798.227,88

211.114,00

0,264

Javne površine

OBO_JP_1

798.227,88

253.823,75

0,318

 

 

 

5. člen

 

 

Iz 2. odstavka 11. člena se iz prvega oklepaja črtajo besede ''javno razsvetljavo''.

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 01.10.2011.

 

 

Številka: 35-2468/2011

 

 

Videm, dne 13.09.2011

 

 

Občina Videm

 

 

Župan Friderik Bračič

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor