Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/18) in 91. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2009, 2/2010 in 21/2017) je Občinski svet Občine  Podlehnik na 22. redni seji, ki je bila dne 10. 05. 2018 sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2018 ŠT.1

 

1. člen

 V Odloku o spremembi odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin 13/2018 z dne 23.03.2018) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

KONTO

 

OPIS

Rebalans 2018 [1]

v EUR

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

2.689.762

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

1.756.183

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

1.516.464

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.410.334

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

59.860

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

46.170

706

 

DRUGI DAVKI

100

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

239.719

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

91.009

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

2.500

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

5.100

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

110

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

141.000

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

169.000

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

99.000

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

70.000

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

764.580

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

517.518

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

247.061

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

2.818.924

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

871.990

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

177.660

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

20.792

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

594.538

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

49.000

409

 

REZERVE

30.000

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

763.321

410

 

SUBVENCIJE

56.649

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

437.220

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

45.625

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

223.827

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

1.125.805

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.125.805

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

57.808

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

37.100

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

20.708

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-129.161

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

110.035

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

110.035

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

122.890

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

122.890

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-142.017

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

-12.855

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

129.161

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

144.930

 

 

- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

 

 

2. člen

Ostale določbe Odloka o spremembi odloka o proračunu občine Podlehnik za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin 13/2018) ostanejo nespremenjene.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Z dnem veljavnosti tega Odloka preneha veljati Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/2018 z dne 23.03.2018).

 

Številka: 032-2/2015-65

Datum: 10. 5. 2018

 

 

Občina Podlehnik

 

Marko Maučič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor