Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi  37. in 126. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS 64/94 in spr.), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in spr.), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93 in spr.), 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in spr.) Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS št. 3/2002) ter 16. člena Statuta Občine Videm (Uradni list RS št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03, 49/05, uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2007) je Občinski svet Občine Videm  na 6. redni seji dne 22.05. 2007 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI NA OBMOČJU OBČINE VIDEM

 

 

 

 

 

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami v nadaljevanju: varstva v Občini Videm.

 

 

2. člen

 

 

Sistem varstva se organizira kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji in zajema organizacijo, načrtovanje, izvajanje, financiranje in nadzor dejavnosti  za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v miru, v spremenjenih razmerah, v izrednem in vojnem stanju.

 

 

 

 

 

II.        PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE

 

 

3. člen

 

 

Občinski svet Občine Videm sprejme program - načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skupaj z občinskim proračunom.

 

 

4. člen

 

 

Predlog programa letnih načrtov pred naravnimi in drugimi nesrečami izdela pristojen organ občinske uprave, skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri delu upošteva aktualno oceno ogroženosti občine Videm, ki jo po potrebi tudi dopolnjuje.

 

 

5. člen

 

 

Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza naravnih in drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano  stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč.

 

 

Oceno ogroženosti za območje občine Videm izdela pristojni organ občinske uprave, ki pri delu upošteva regijsko oceno ogroženosti  Štaba civilne zaščite za Podravje.

 

 

Na podlagi Ocene ogroženosti izdela isti organ načrte zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja nevarnosti.

 

 

III.       OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

 

 

6. člen

 

 

Podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, morajo brezplačno sporočati Regijskemu centru za obveščanje (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe, društva, klubi gospodarske družbe zavodi.

 

 

7. člen

 

 

Občina Videm zagotavlja opremo in sredstva za delovanje sistema zvez (enoten sistem zvez zaščite in reševanja) in sredstva za alarmiranje  za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistem javnega alarmiranja in seznanjanja občanov s posameznimi nevarnostmi.

 

 

8. člen

 

 

Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112) policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali posredno izve zanjo.

 

 

 

 

 

IV.       ZAŠČITNI UKREPI

 

 

9. člen

 

 

Pristojni organi občinske uprave skrbijo za izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, ki preprečujejo oziroma zmanjšujejo škodljive vplive naravnih in drugih nesreč.

 

 

10. člen

 

 

V primeru naravne  ali druge nesreče lahko župan odredi evakuacijo, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije. Način in postopek evakuacije se določi v odgovarjajočih načrtih.

 

 

11. člen

 

 

Občina Videm zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma in sredstev za preživetje.

 

 

Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogrožene osebe.

 

 

12. člen

 

 

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju občine Videm, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje nesreč s kemikalijami, za zmanjševanje posledic nesreč za ljudi in okolje ter izdelati oceno ogroženosti z načrti za zaščito in reševanje.

 

 

Organi upravljanja organizacije, ki morajo izdelati načrte v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, morajo pristojnim občinskim organom dati podatke za izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja pred začetkom obratovanja organizacije oziroma obrata.

 

 

13. člen

 

 

Zaščita kulturne dediščine je organizirana po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov občine Videm in ustreznega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pod kulturno dediščino spadajo stavbe in njihovi deli, naprave, zemljišča, naselja ali njihovi posamezni deli, oblikovne in vegetacijske oblike narave, ki jih je ustvaril človek, kulturna in zgodovinska krajina, premični predmeti in njihove zbirke, ki imajo za državo ali lokalno skupnost kulturno vrednost.

 

 

14. člen

 

 

Uprava RS za zaščito in reševanje razglasi povečano požarno ogroženost naravnega okolja v sodelovanju s Hidrometeorološkim zavodom Slovenije, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije ali na predlog občine (glede na geografske, vremenske in druge razmere).

 

 

V času požarne ogroženosti je kurjenje na prostem z odprtim ognjem prepovedano. V času razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja mora občina preko PGD organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.

 

 

 

 

 

V.         OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

 

 

15. člen

 

 

Občina Videm skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine v sodelovanju s štabom za Civilno zaščito. Prav tako skrbi za gradnjo, vzdrževanje in preglede javnega hidrantnega omrežja.

 

 

V okviru osebne in vzajemne zaščite morajo občani izvajati naslednje dejavnosti:

 

 

-        samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč;

 

 

-        vzdrževati objekte (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore);

 

 

-        nabavljati sredstva in opremo za skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah;

 

 

-        izvajati druge ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.

 

 

VI.       ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

 

 

 

 

 

1.         Gasilska društva in Gasilska zveza Videm

 

 

16. člen

 

 

Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter reševanje ljudi izvajajo prostovoljna gasilska društva in Gasilska zveza Videm.

 

 

Občina Videm jim zagotavlja sredstva, skladno z lastnim načrtom varstva pred požarom in merili za opremljanje in organiziranje gasilskih enot. Medsebojne obveznosti so podrobno navedene v pogodbi, ki zajema tudi sankcije za neprimerno opravljanje pogodbenih obveznosti.

 

 

17. člen

 

 

Gasilska društva in Gasilska zveza pripravljajo predloge letnega programa varstva pred požarom, ki zajema:

 

 

-        letni načrt dela;

 

 

-        finančni načrt;

 

 

-        nabava opreme in investicijska nabava ter druga vlaganja;

 

 

-        usposabljanje in zavarovanje prostovoljnih gasilcev.

 

 

18. člen

 

 

Prostovoljna gasilska društva se povezujejo v gasilsko zvezo v skladu z zakonom.

 

 

Gasilska društva in Gasilska zveza  Videm lahko opravljajo svojo dejavnost tudi izven območja občine  (v sosednjih občinah) pod pogojem, da se občina, v kateri bodo gasilska društva in Gasilska zveza opravljali svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij na podlagi pisnega medsebojnega dogovora o sodelovanju in pomoči na področju varstva pred požari v naravi in ob drugih večjih nesrečah.

 

 

Gasilske enote društev so lahko aktivirane tudi na podlagi državnih načrtov zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite, če z državnimi načrti aktiviranje gasilskih enot ni predvideno. Gasilske enote društev so lahko aktivirane  tudi na povelje občinskega gasilskega poveljnika po njegovi presoji.

 

 

19. člen

 

 

Pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo z Gasilsko zvezo Videm vsa prostovoljna gasilska društva. Gasilska društva (enote) so na podlagi veljavnih meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot razvrščena po kategorijah in skladno s tem usposobljena in tehnično opremljena.

 

 

Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo po sprejetem Načrtu alarmiranja gasilskih enot v občini Videm Regijski center za obveščaje Ptuj (ReCO), gasilske organizacije in pristojne službe.

 

 

O medsebojnem sodelovanju vseh prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Videm se sklene posebna pogodba.

 

 

20. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za odpravo pomanjkljivost, v hujših primerih pa pristojnosti gasilskega društva ustrezno omeji ali odvzame. Župan in Nadzorni odbor občine Videm nadzorujeta tudi namembnost uporabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna.

 

 

2.         Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije

 

 

21. člen

 

 

Župan določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanje in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.

 

 

Z njimi lahko sklene občina Videm pogodbe, v katerih se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog na območju občine Videm ter način njihovega financiranja, predvsem tistega dela, ki presega njihovo redno dejavnost v skladu s 73. in 75. členom Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med te naloge spadajo:

 

 

  • gradbeno – tehnično reševanje,

 

 

  • reševanje ob ujmah, poplavah ter ekoloških nesrečah,

 

 

  • izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi,

 

 

  • pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri začasnem bivanju, prehrani, nujni oskrbi,

 

 

  • pomoč pri iskanju pogrešanih oseb,

 

 

  • prva veterinarska pomoč in drugo.

 

 

3.         Društva in druge nevladne organizacije

 

 

22. člen

 

 

Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in  pomoči v Občini Videm se v okviru društev in drugih nevladnih organizacij po potrebi organizirajo naslednje enote:

 

 

-        enota za podvodno reševalno službo;

 

 

-        enota za vzpostavljanje zvez (radioamaterji);

 

 

-        enota za iskanje pogrešanih oseb (klub vodnikov reševalnih psov).

 

 

V posebnih primerih se vključujejo tudi Lovska družina na območju Občine Videm in Ribiško društvo na območju občine Videm.

 

 

Ta društva in druge nevladne organizacije, če jih za to določi župan, morajo izpolnjevati predpisane pogoje skladno z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.

 

 

23. člen

 

 

Podrobnosti o opravljanju nalog, financiranju, zavarovanju operativnih članov, sankcijah in drugih obojestranskih obveznosti se določi z ustreznimi pogodbami.

 

 

Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja župan.

 

 

 

 

 

4.         Enote civilne zaščite

 

 

24. člen

 

 

Sile za zaščito, reševanje in pomoč so v občini Videm organizirane kot enoten sistem, ki ga vodi poveljnik s 6 članskim štabom in z naslednjimi enotami in službami civilne zaščite:

 

 

-        oddelek za tehnično reševanje

 

 

-        ekipa za izvidovanje

 

 

-        oddelek za RKB dekontaminacijo,

 

 

-        služba za podporo.

 

 

 

 

 

VII.      AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA

 

 

25. člen

 

 

Aktiviranje Civilne zaščite in  drugih sil za zaščito, reševanje  in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah odredi župan, v njegovi odsotnosti pa poveljnik Civilne zaščite ali namestnik poveljnika Civilne zaščite. Enaki postopki se uporabljajo tudi v primerih, če mobilizacijo odredi Vlada Republike Slovenije.

 

 

26. člen

 

 

Občina Videm zagotavlja pogoje, da se aktiviranje in mobilizacija opravijo v naslednjem času:

 

 

-        Štab Civilne zaščite v sestavi, ki omogoča operativno delovanje       do 4 ure;

 

 

-        službe in posamezniki po dolžnosti     do 8 ur;

 

 

-        poklicne službe                                 do 4 ure;

 

 

-        prostovoljci                                      do 8 ur.

 

 

Gasilska zveza Videm in Zdravstveni dom Ptuj zagotavljata 24 – urno pripravljenost, v kateri se zagotavlja izvoz (odhod) osrednje enote za pomoč v 5 minutah po prejemu obvestila o nesreči.

 

 

Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih, ki opravljajo gasilsko službo na območju Občine Videm, morajo zagotoviti izvoz (odhod) enote v času:

 

 

-  osrednja gasilska enota                    v najhitrejšem

 

 

                                                         možnem času

 

 

-  ostala prostovoljna gasilska društva   v najkrajšem

 

 

                                                         možnem času.

 

 

VIII.     UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA V OBČINI VIDEM

 

 

27. člen

 

 

Upravljanje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči sta dela logično in tehnično enotnega procesa, ki zajema množico najrazličnejših dejavnosti, med katere spadajo načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje.

 

 

28. člen

 

 

Občinski svet Občine Videm v sistemu varstva zlasti:

 

 

-        določa s krovnim dokumentom (odlokom) organiziranost in izvajanje varstva pred

 

 

-        naravnimi in drugimi nesrečami;

 

 

-        sprejme občinski načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na predlog župana;

 

 

-        odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za odpravljanje posledic nesreč;

 

 

-        spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

 

29. člen

 

 

Župan občine Videm:

 

 

-        skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

 

 

-        sprejme načrte zaščite in reševanja za posamične vrste nesreč;

 

 

-        skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;

 

 

-        vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;

 

 

-        skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih;

 

 

-        imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada;

 

 

Za operativno – strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika Civilne zaščite ter štab Civilne zaščite.

 

 

Poveljnik Civilne zaščite občine Videm  je za svoje delo odgovoren županu.

 

 

30. člen

 

 

Poveljnik civilne zaščite Občine Videm:

 

 

-        usmerja priprave za ukrepanje ob nesrečah v skladu s svojimi pristojnostmi,

 

 

-        preverja pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,

 

 

-        spremlja nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter sprejema ali predlaga ukrepe za zaščito,

 

 

-        vodi in usmerja dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov, reševanju in pomoči,

 

 

-        daje mnenja in predloge za odpravo posledic nesreč,

 

 

-        sodeluje pri pripravi programov in načrtovanju,

 

 

-        izvaja druge zakonske naloge in odredbe župana.

 

 

Poveljnik civilne zaščite ima svojega namestnika, ki mu pri delu pomaga, v času odsotnosti poveljnika pa prevzame vse njegove pristojnosti in je za svoje delo odgovoren županu.

 

 

 

 

 

IX.       FINANCIRANJE

 

 

31. člen

 

 

Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi predpisov in aktov Občine Videm za to področje. Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev se financira iz občinskega proračuna občine Videm, kar se opredeli z vsakoletno pogodbo.

 

 

Višino sredstev sprejme občinski svet na predlog župana Občine Videm z njegovim proračunom. Poleg proračunskih sredstev se sistem financira tudi iz združenih sredstev lokalnih skupnosti, iz sredstev gospodarskih družb, namenskih sredstev požarnega sklada, prostovoljnih prispevkov, daril, mednarodne pomoči in iz drugih virov. Prostovoljna gasilska društva lahko za izvajanje organizacijskih in strokovno tehničnih nalog sklenejo posebno pogodbo z gasilsko zvezo, v katero so združena in v kateri dogovorijo višino in način nakazovanja sredstev.

 

 

32. člen

 

 

Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij. Zahtevek za plačilo stroškov, izdelan na podlagi posredovanih podatkov vseh sodelujočih sil, posreduje župan Občine Videm. Če povzročitelj ni znan, krije stroške občina iz občinskega proračuna (rezerve).

 

 

Predloge za financiranje in sofinanciranje programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravi Občinski štab za civilno zaščito. Izvajalci programov in projektov s tega področja, ki se financirajo iz občinskega proračuna, morajo občinski upravi pošiljati letna poročila o porabi teh sredstev.

 

 

 

 

 

X.         IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 

 

33. člen

 

 

Občina Videm zagotavlja izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.

 

 

Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter civilne zaščite zagotavlja izobraževanje in usposabljanje skladno s predpisanimi programi usposabljanja.

 

 

34. člen

 

 

Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Videm.

 

 

 

 

 

XI.       NADZOR IN INŠPEKCIJA

 

 

35. člen

 

 

Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi zakonov in predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skladno s svojimi pristojnostmi opravlja požarna inšpekcija nadzor nad izvajanjem tega odloka, predvsem v določilih, ki se nanašajo na preprečevanje naravnih in drugih nesreč v povezavi z veljavnimi odloki v Občini Videm.

 

 

 

 

 

XII.      KAZENSKE DOLOČBE

 

 

36. člen

 

 

Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:

 

 

-        stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,

 

 

-        stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje,

 

 

-        stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.

 

 

V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.

 

 

37. člen

 

 

Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične osebe v skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih občinskih predpisih.

 

 

 

 

 

XIII.     PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

38. člen

 

 

Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.

 

 

39. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem  glasilu.

 

 

 

 

 

Številka: 846-1745-06/07

 

 

Videm, 05. junija 2007

 

 

 

 

 

 

Občina Videm

 

Župan  Friderik BRAČIČ

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor