Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 6. točke 7. člena in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 21. redni seji, dne 8.5.2018 sprejel 

 

SKLEP

O DOLOČITVI EKONOMSKIH CEN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V VRTCIH NA OBMOČJU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

 

1. člen

Cene vzgojno-izobraževalnih programov v vrtcih na območju Občine Cerklje na Gorenjskem znašajo mesečno na otroka v vrtcih, kot sledi:

 

(1.)       v vrtcu »Murenčki« pri Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem:

 

 

Program

Ekonomska cena programa v evrih

Strošek živil v evrih

I. Celodnevni program

 

 

Oddelek za 1. starostno obdobje

450,00 EUR

1,90 EUR / dan

Oddelek za 2. starostno obdobje

313,00 EUR

1,90 EUR / dan

Kombinirani oddelek

350,00 EUR

1,90 EUR / dan

 

 (2.)      v Marijinem vrtcu, Cerklje:

 

 

Program

Ekonomska cena programa v evrih

Strošek živil v evrih

I. Celodnevni program

 

 

Oddelek za 1. starostno obdobje

457,00 EUR

1,90 EUR / dan

Oddelek za 2. starostno obdobje

338,00 EUR

1,90 EUR / dan

Kombinirani oddelek

376,00 EUR

1,90 EUR / dan

 

(3.)       v vrtcu Kepica Mojca d.o.o.:

 

 

Program

Ekonomska cena programa v evrih

Strošek živil v evrih

I. Celodnevni program

 

 

Oddelek za 1. starostno obdobje

457,00 EUR

2,35 EUR / dan

 

2. člen

Določi se cena zamudne ure za starše, ki ne upoštevajo obratovalnega časa vrtca, in sicer 8,00 EUR na vsako začeto uro.

 

3. člen

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1.6.2018 dalje.

Z dnem uporabe tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2015) in Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-izobraževalnih programov v Marijinem vrtcu (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 30/2017).

 

Številka: 602-02/2017-14

Datum: 8.5.2018

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor