Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) je Občinski svet občine Kidričevo na 28. redni seji,  dne 5.7.2018 sprejel naslednji

 

ODLOK

O TURISTIČNI IN POMOCIJSKI TAKSI V OBČINI KIDRIČEVO

 

I. Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kidričevo (v nadaljevanju: odlok) določa:

·   zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,

·   način plačevanja turistične in promocijske takse,

·   način vodenja evidence turistične in promocijske takse,

·   nadzor in kazenske določbe.

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Kidričevo.

 

2. člen

(pristojnost)

Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Kidričevo.

 

II. Zavezanci za plačilo, oprostitve ter višina turistične in promocijske takse

 

3. člen

(zavezanci)

Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so:

·   državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1).

 

4. člen

(višina turistične takse)

(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,50 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,625 eurov, skupna višina obeh taks znaša 3,125 eurov na osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,25 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,313 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,563 eurov na osebo na dan.

(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.

 

5. člen

(oprostitve plačila turistične takse)

(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:

·   udeleženci programov in njihovi vodje oziroma mentorji, ki jih izvajajo društva, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, športa, sociale za programe, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi v obdobju od 1. oktobra do vključno 31. maja,

·   udeleženci mednarodnih programov in njihove vodje oziroma mentorji, katerih izvedbo sofinancira občina (za mednarodni program se šteje program na katerem sodelujejo udeleženci najmanj 3 različnih tujih držav),

·   udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in katerih nočitev plača organizator prireditve,

·   osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost,

·   udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije,

·   gojenci socialnovarstvenih zavodov,

·   osebe, ki so vključene v brezplačne delovne akcije za izvajanje določenih programov na območju občine,

·   študenti do dopolnjenega 26. leta starosti,

·   osebe, ki so člani slovenskih reprezentanc,

·   udeleženci državnih tekmovanj,

·   osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome,

·   osebe, ki prenočujejo v kampih in

·   osebe, za katere plača prenočišče občina Kidričevo

 

6. člen

(dokazila  za oprostitev)

(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na seznamu oz. iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco iz 9. člena tega odloka.

(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa, oz. iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list…) preveri ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 9. člena tega odloka.

(3) Do 50 odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18. do 30. let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.

 

III.      Način plačevanja turistične takse

 

7. člen

(plačilo turistične in promocijske takse)

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka zavezanci iz prve alineje 3. člena tega odloka nakažejo na poseben račun Občine Kidričevo, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, na način, ki ga opredeljuje pravilnik iz 8. člena tega odloka.

 

8. člen

(pravilnik)

(1) Kar ni opredeljeno s tem odlokom se podrobneje predpiše s pravilnikom, ki ga sprejme župan Občine Kidričevo.

 

IV. Vodenje evidece turistične in promocijske takse

 

9. člen

(evidenca turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:

·   podatek o številu prenočitev posameznega gosta,

·   skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;

·   skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;

·   če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.

(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.

 

V.  Nadzor in kazenske določbe

 

10. člen

Nadzor nad pobiranje in odvajanjem turistične in promocijske takse ter vodenje evidenc opravlja pristojni davčni organ.

 

11. člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno z 9. členom tega odloka.

(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba,  sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.

 

VI. Prehodne in končne določbe

 

12. člen

(prenehanje veljavnosti predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi na območju Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2015).

 

13. člen

(uveljavitev nove turistične takse)

(1) Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi na območju Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/15), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.

 

14. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-5/2018

Datum: 6.7.2018

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor